Gjesteforskeropphold i Norge med satser

Støtte til forskningsopphold i Norge (gjesteforskerstipend) skal bidra til at forskere fra utenlandske forskningsmiljøer, inkludert doktorgrads- og postdoktorstipendiater, kan gjennomføre forskningsopphold i Norge.

Støtten kan gis som del av et større forskningsrådsfinansiert prosjekt, for eksempel et forskerprosjekt, eller i egne utlyste støtteordninger for gjesteforskere.

Støtte til gjesteforskeropphold gis normalt bare ved opphold som varer fra én til tolv måneder. Støtten skal dekke kostnader gjesteforskeren har ved å etablere seg i Norge og andre merutgifter knyttet til forskningsoppholdet.

Tiltak i forbindelse med koronapandemien

Satser for gjesteforskeropphold i Norge

Satser for støtte til gjesteforskere som skal ha forskningsopphold i Norge.

Satsene gjelder for 2021

  • første måned: 56 000 kr
  • andre til tolvte måned: 32 000 kr per måned

Utbetaling

Kostnader til gjesteforskeropphold skal føres under Andre driftskostnader i budsjettet. Dersom et opphold går over to kalenderår, skal du føre hele beløpet du søker om på det første året.

Det er prosjektansvarlig organisasjon i Norge som søker og eventuelt mottar midler til forskningsopphold fra Forskningsrådet. Prosjektansvarlig er ansvarlig for at midlene brukes i henhold til vedtak om bevilgning.

Faktiske kostnader knyttet til forskningsopphold skal synliggjøres i sluttregnskapet i prosjektets sluttrapport. Utbetalte midler som ikke er brukt til gjesteforskeropphold skal tilbakebetales i forbindelse med sluttrapportering.

Reisekostnader

I tillegg til de faste satsene kan vertsinstitusjonen søke om å få dekket utgifter til reise tur/retur Norge med billigste reisemåte for gjesteforskeren.

For gjesteforskerens familie gjelder følgende regler:

  • Dersom forskeren har barn under 16 år kan familien få dekket reiseutgifter uavhengig av lengden på oppholdet i Norge. Familien må oppholde seg sammen med forskeren under hele oppholdet i Norge.
  • Dersom forskeren har barn mellom 16 og 18 år kan familien få dekket reiseutgifter hvis støtten er tildelt for mer enn tre måneder. Familien må oppholde seg sammen med forskeren under hele oppholdet i Norge.
  • Familie er definert som en forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som forskeren har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som forskeren har felles bopel med.

Tiltak i forbindelse med koronapandemien
Stipendiater og forskere som må til sine hjemland eller må avbryte utenlandsoppholdet pga koronasituasjonen, må melde fra om dette via Mitt nettsted som en prosjektendringsmelding. De vil ikke miste støtten fra oss, men utbrukte midler vil sannsynligvis bli trukket tilbake.