Gjesteforskeropphold i Norge med satser

Formålet med forskningsopphold i Norge for gjesteforskere er å legge til rette for mer internasjonalt samarbeid med forskere og postdoktorstipendiater fra utenlandske forskningsmiljøer ved å gi støtte til at de kan gjennomføre forskningsopphold i Norge.

Støtten gis til en godkjent norsk forskningsorganisasjon som er vert for forskeren/postdoktorstipendiaten (gjesteforskeren).

Støtten kan gis som tilleggsbevilgning til et større forskningsrådsfinansiert prosjekt, eller uavhengig av annen finansiering fra Forskningsrådet.

Utgifter som dekkes

Støtte til gjesteforskeropphold gis bare ved opphold som varer fra én til 12 måneder. Støtten tildeles som en fast rundsum og skal dekke kostnader gjesteforskeren har ved å etablere seg i Norge og andre merutgifter knyttet til forskningsoppholdet. Støtten gis til den norske organisasjonen som er vert for gjesteforskeren, og organisasjonen beslutter hvilke etableringskostnader og merutgifter de vil dekke i forbindelse med oppholdet. Kostnader ut over rundsumsats og reisekostnader må dekkes av organisasjonen selv.

Satser for gjesteforskeropphold i Norge (satsene gjelder for 2021):

  • første måned: kr. 56 000
  • andre til tolvte måned: kr. 32 000 per måned

I tillegg til de faste satsene kan vertsorganisasjonen søke om å få dekket utgifter til reise tur/retur Norge med billigste reisemåte for gjesteforskeren.

For gjesteforskerens familie gjelder følgende regler:

  • Dersom gjesteforskeren har barn under 16 år kan familien få dekket reiseutgifter uavhengig av lengden på oppholdet i Norge. Familien må oppholde seg sammen med forskeren under hele oppholdet i Norge.
  • Dersom gjesteforskeren har barn mellom 16 og 18 år kan familien få dekket reiseutgifter hvis støtten er tildelt for mer enn tre måneder. Familien må oppholde seg sammen med forskeren under hele oppholdet i Norge.
  • Familie er definert som en gjesteforsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som gjesteforskeren har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som gjesteforskeren har felles bopel med.

Kostnader til gjesteforskeropphold skal føres under Andre driftskostnader i budsjettet. Dersom oppholdet er knyttet til et forskingsrådsfinansiert prosjekt og går over flere kalenderår, skal hele støttebeløpet det søkes om føres på det første året.

Utbetaling og rapportering

Det er prosjektansvarlig organisasjon i Norge som søker og eventuelt mottar midler til forskningsopphold fra Forskningsrådet. Prosjektansvarlig er ansvarlig for at midlene brukes i henhold til vedtak om bevilgning.

Faktiske kostnader knyttet til forskningsopphold skal synliggjøres i sluttregnskapet i prosjektets sluttrapport. Utbetalte midler som ikke er brukt til gjesteforskeropphold skal tilbakebetales i forbindelse med sluttrapportering.