Forskningsopphold i utlandet med satser

Støtte til forskningsopphold i utlandet (utenlandsstipend) skal bidra til at forskere, inkludert doktorgrads- og postdoktorstipendiater, kan gjennomføre forskningsopphold i utlandet. Støtten skal bidra til å dekke etableringskostnader og merutgifter ved et utenlandsopphold.

Støtten kan gis som del av et større forskningsrådsfinansiert prosjekt, for eksempel et forskerprosjekt, eller i egne støtteordninger for utenlandsopphold. Støtte gis normalt bare ved utenlandsopphold som varer fra tre til tolv måneder.

Tiltak i forbindelse med koronapandemien

Satser for forskningsopphold i utlandet

Satsene gjelder for 2021

  • enslig: 20 000 kroner per måned
  • familie: 36 000 kroner per måned

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som stipendiaten/forskeren bor sammen med under ekteskapslignende forhold, eller som stipendiaten/forskeren har felles bopel med.

Utgifter som dekkes

I tillegg til satsen kan du søke om å få dekket reiseutgifter med rimeligste reisemåte (en flyreise tur/retur). Du kan søke om å få dekket reiseutgifter for ektefelle eller samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder.

Familiemedlemmene må oppholde seg sammen med stipendiaten/forskeren i hele eller tilnærmet hele perioden for forskeroppholdet i utlandet. Forskningsrådet dekker ikke reiseutgifter for at familien skal kunne besøke stipendiaten/forskeren i utlandet.

Det er mulig å søke om å få dekket kostnader til visum og dokumenterte utgifter til studieavgift.

Utbetaling

Kostnader til forskningsopphold i utlandet skal føres under Andre driftskostnader i budsjettet i søknadsskjema.

Det er prosjektansvarlig organisasjon som søker og eventuelt mottar midler til forskningsopphold i utlandet fra Forskningsrådet. Prosjektansvarlig er ansvarlig for at midlene brukes i henhold til vedtak om bevilgning.

Faktiske kostnader knyttet til forskningsopphold skal synliggjøres i sluttregnskapet i prosjektets sluttrapport. Utbetalte midler som ikke er brukt til utenlandsopphold skal tilbakebetales i forbindelse med sluttrapportering.

Regler for forskningsopphold i utlandet for stipendiatstillinger

For vitenskapelig ansatte i stipendiatstillinger må utenlandsoppholdet være avsluttet senest tre måneder før stipendperioden avsluttes.

For stipendiater er det mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for opphold ved utenlandske universiteter.

Forskningsrådet har en egen ordning for utenlandsopphold for stipendiatstillinger i pågående prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet. Det er utlysningsteksten som vil være gjeldende og avgjør hva som kreves av søknaden. 

Forskningsrådet utarbeider ikke dokumentasjon til visumsøknader.

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd. Dette gjelder også for doktorgradsstipendiater som tilbringer og avlegger graden ved en utenlandsk gradsgivende institusjon.   

Mulighet for flere utenlandsopphold

Innenfor ett og samme prosjekt kan vi gi støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser for stipendiater/forskere som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer.
Utenlandsoppholdet kan deles opp i flere kortere perioder, hver på minimum 3 måneder, forutsatt at det søkes om dette samlet i en og samme søknad. Dersom du har behov for en slik fleksibel løsning, må du begrunne det i prosjektbeskrivelsen.

Tilfeller hvor det ikke gis støtte til utenlandsopphold

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land der det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet.

Støtte til forskningsopphold i utlandet gis ikke til forskningsopphold på Svalbard.