Forskningsopphold i utlandet med satser

Støtten gis til en godkjent norsk forskningsorganisasjon som del av et større forskningsrådsfinansiert prosjekt. Vilkårene for å få støtte framgår av utlysningsteksten.

Vi har egen utlysning for doktorgrads- og postdoktorstipendiater som finansieres av midler fra Forskningsrådet. Per i dag har vi ingen egen utlysning rettet mot forskere som planlegger å ta forskningsopphold i utlandet.

Støtte gis bare ved utenlandsopphold som varer i tre til 12 måneder. Utenlandsoppholdet kan imidlertid deles opp i flere kortere perioder, hver på minimum tre måneder.

Det er utlysningsteksten som vil være gjeldende og avgjør hva som kreves av søknaden.

Utgifter som dekkes

Bevilgningen fra Forskningsrådet skal bidra til å dekke etableringskostnader og merutgifter ved et utenlandsopphold. Støtten gis til organisasjonen forskeren eller stipendiaten er tilknyttet og organisasjonen beslutter hvilke etableringskostnader og merutgifter de vil dekke i forbindelse med oppholdet. Kostnader ut over rundsumsats og reisekostnader må dekkes av organisasjonen selv.

Satser for forskningsopphold i utlandet (satsene gjelder for 2024):

  • enslig: kr. 23 000 per måned
  • familie: kr. 39 000 per måned

I tillegg til satsen kan organisasjonen søke om å få dekket reisekostnader med rimeligste reisemåte (en flyreise tur/retur).

For stipendiatens/forskerens familie gjelder følgende regler:

  • Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som stipendiaten/forskeren bor sammen med under ekteskapslignende forhold, eller som stipendiaten/forskeren har felles bopel med.
  • Organisasjonen kan søke om å få dekket reisekostnader for ektefelle eller samboer og barn under 18 år. Familiemedlemmene må oppholde seg sammen med stipendiaten/forskeren i hele eller tilnærmet hele perioden for forskeroppholdet i utlandet for å kunne få støtte som familie.
  • Forskningsrådet dekker ikke reisekostnader for at familien skal kunne besøke stipendiaten/forskeren i utlandet.

Det er også mulig å søke om å få dekket kostnader til visum og dokumenterte utgifter til studieavgift. Vi dekker ikke bench fee-kostnader eller utgifter til diett/mat.

Kostnader til forskningsopphold i utlandet skal føres under "Andre driftskostnader" i budsjettet i søknadsskjema.

Utbetaling

Det er prosjektansvarlig organisasjon som søker og eventuelt mottar midler til forskningsopphold i utlandet fra Forskningsrådet. Prosjektansvarlig organisasjon er ansvarlig for at midlene brukes i henhold til vedtak om bevilgning.

For å få midler til utenlandsopphold, må du oppholde deg i utlandet.

Faktiske kostnader knyttet til forskningsopphold skal synliggjøres i sluttregnskapet i prosjektets sluttrapport. Utbetalte midler som ikke er brukt til utenlandsopphold skal tilbakebetales i forbindelse med sluttrapportering.

Regler for forskningsopphold i utlandet for stipendiatstillinger

  • Ansatte i stipendiatstillinger må avslutte utenlandsoppholdet senest tre måneder før stipendperioden avsluttes.
  • Stipendiater kan søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for opphold ved utenlandske universiteter.
  • Forskningsrådet utarbeider ikke dokumentasjon til visumsøknader.
  • Utenlandsoppholdet kan deles opp i flere kortere perioder, hver på minimum 3 måneder, forutsatt at det søkes om dette samlet i en og samme søknad. Dersom det er behov for en slik fleksibel løsning, må dette begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd. Dette gjelder også for doktorgradsstipendiater som tilbringer og avlegger graden ved en utenlandsk gradsgivende institusjon.   

Tilfeller hvor det ikke gis støtte til utenlandsopphold

Vi kan ikke gi støtte til utenlandsopphold dersom du ved søknadstidspunktet har bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene.

Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land der det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet.

Støtte til forskningsopphold i utlandet gis ikke til forskningsopphold på Svalbard.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 19:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.