Utenlandsstipend

Utenlandsstipend skal dekke kostnader stipendiaten har ved å etablere seg i utlandet, og andre merutgifter ved forskningsoppholdet.

Utenlandsstipend gis som del av et forskningsrådsfinansiert prosjekt, dvs. inkludert i et forskerprosjekt, eller det kan utlyses individuelt.

Utenlandsstipend kan også søkes av virksomheter i offentlig eller privat sektor som har prosjektstøtte gjennom ordningene Offentlig sektor-ph.d. eller Nærings-ph.d.

Utenlandsstipend gis normalt bare ved utenlandsopphold som varer fra tre til tolv måneder. 

Utbetaling av utenlandsstipend
Det er prosjektansvarligs ansvar å utbetale utenlandsstipendet til stipendiaten. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt.

Her finner du satser og andre økonomiske bestemmelser for utenlandsstipend.

Regler for utenlandsstipend for stipendiatstillinger

For stipendiater må utenlandsoppholdet være avsluttet senest seks måneder før stipendperioden avsluttes.

I søknaden må det legges ved blant annet

  • anbefaling fra prosjektleder
  • invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet søkeren skal reise til
  • CV for stipendiaten
  • prosjektbeskrivelse

Mer om hvilke vedlegg som skal legges ved vil være spesifisert i utlysningen. Det kan også gis utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater som tilbringer hele perioden i utlandet.

Tilfeller hvor det ikke gis utenlandsstipend

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger, i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i.

Det gis ikke utenlandsstipend for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.