Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i instituttsektoren

Forskningsinstitutter skal budsjettere personalkostnader og indirekte kostnader under ett for de ulike gruppene av FoU-medarbeidere som inngår i prosjektet.

Instituttene melder årlig inn timesatsene for ulike grupper av FoU-medarbeidere til Forskningsrådet. Forskningsorganisasjoner i gruppen "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" som ikke ønsker å melde inn timesatser eller ikke oppfyller kravene, skal benytte rundsumssatsen for personalkostnader, som også benyttes i UH-sektoren.

Innmelding av timesatser for instituttsektoren

Det er følgende to grupper av institusjoner på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner som hvert år inviteres til å melde inn timesatser:

  1. Organisasjoner omfattet av regjeringens Strategi for helhetlig instituttpolitikk, inkludert organisasjoner omfattet av Retningslinjer for statlig grunnbevilgning av forskningsinstitutter og forskningskonsern
  2. Andre enheter i offentlig sektor som er pålagt å utføre forskning og andre godkjente forskningsorganisasjoner. 

Merk at organisasjoner omfattet av Retningslinjer for statlig grunnbevilgning skal melder inn timesatser. De øvrige organisasjonene kan velge å melde inn timesatser forutsatt at de oppfyller kravene i retningslinjene (se nedenfor).

Timesatsene skal benyttes i FoU-prosjekter med tilskudd fra Forskningsrådet, uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. Timesatsene skal også brukes i prosjekter finansiert gjennom grunnbevilgning fra Forskningsrådet eller andre offentlige etater.

Slik melder du inn timesatser til Forskningsrådet

De forskningsinstitusjoner som årlig inviteres til å melde inn timesatser får tildelt en egen gjestebruker. Denne brukeren får tilgang til et nettbasert skjema der timesatsene skal meldes inn. Brukernavn og passord for gjestebrukeren blir sendt til Forskningsrådets kontaktperson hos instituttene.

Rundsumssats for institutter som velger å ikke melde inn timesatser

Forskningsorganisasjoner som ikke ønsker å melde inn timesatser eller ikke oppfyller kravene, skal benytte rundsumssatsen for personalkostander, som også benyttes i UH-sektoren.

Retningslinjer og veiledning

Instituttet skal bruke sine innmeldte timesatser i alle søknader til Forskningsrådet uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et såkalt faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.