Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Tiltak

Porteføljestyret vil sette i verk ulike tiltak for å oppnå porteføljens mål. Tabellen gir en oversikt over tiltakene, på et overordnet nivå. Konkret beskrivelse og detaljering vil komme i utlysninger og andre tiltak. Et og samme tiltak vil være viktig for å oppnå flere av målene.

Delmål
(brukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats (helt/delvis)

Effektive og kunnskapsbaserte sektorer på porteføljens områder.

Utlysninger av ulike typer forskningsmidler og prioriteringer i disse – variasjon i virkemidler.

Støtte til formidling og dialog.

Investeringer (bevilgninger) fra andre porteføljestyrer og annet samarbeid med disse.

Forskningsrådets departements­dialoger, kommunikasjon.

Et bredt og samfunnsrelevant kunnskapsgrunnlag gjør politikk og forvaltning, arbeidsliv og sivilsamfunn bedre i stand til å håndtere samfunnsutfordringer.

Utlysninger av ulike typer forsknings­midler (som over).

Støtte til formidling og dialog.

Rådgivning eksternt, brukerdialog.

Rådgivning andre porteføljestyrer.

Investeringer fra andre porteføljestyrer og annet samarbeid med disse.

Forskningsrådets departements­dialoger, kommunikasjon.

Forskningen debatteres hos brukere og i offentligheten, tas i bruk, anvendes og implementeres.

Utlysninger av forskningsmidler (som over).

Støtte til formidling og dialog.

Kommunikasjon via Forskningsrådet.

Forskningen og innovasjonen er teoretisk og metodisk mangfoldig og av høy kvalitet.

Utlysninger av forskningsmidler (som over).

Rådgivning andre porteføljestyrer.

Investeringer fra andre porteføljestyrer.

Humaniora- og kulturdimen­sjoner, samt rettsvitenskapelige perspektiver, er vel integrert.

Utlysninger av forskningsmidler (som over).

Rådgivning andre porteføljestyrer.

Investeringer fra andre porteføljestyrer.

Sterke, bærekraftige forsknings­miljøer på internasjonalt nivå. Forskningens internasjonale orientering og –samarbeid er styrket.

Utlysninger av forskningsmidler (som over).

Utlysning av midler til internasj. samarbeid og mobilitet.

Investeringer fra andre porteføljestyrer.

EU og Nordforsk-finansiering mm.

Kompetanse og kapasitet er styrket på strategiske [svake] forskningsområder.

Utlysninger av forskningsmidler (som over).

 

Delmålene i tabellen er basert på forskningens Virkninger, i kapittel 4. Oversikten over handler mao. i hovedsak om hvilke tiltak som skal til for å oppnå virkninger hos brukerne av forskningen. Også forskningssystemet – inkludert Forskningsrådets virkemidler – vil være del av denne brukersiden og gjenstand for endringer som vil framkomme gjennom VELKUSAMs og andre porteføljers innsatser.

Samarbeid med andre porteføljestyrer

Ut ifra tematikk og fagansvar mm. er det nærliggende for VELKUSAM-styret å samarbeide med følgende andre porteføljestyrer, om f.eks. utlysninger, kommunikasjonstiltak, budsjettspørsmål o.l.

  • Utdanning og kompetanse
  • Demokrati, styring og fornyelse
  • Humaniora og samfunnsvitenskap
  • Helse
  • Global utvikling

Det er særlig i disse porteføljene hvor det meste av Forskningsrådet øvrige innsats på arbeid, velferd og medier og kultur (altså utenom VELKUSAM-porteføljens målrettede innsats) finansieres, og hvor VELKUSAM-styret vil kunne ha en rådgivende og samarbeidende rolle.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.