Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Tiltak

De følgende tiltak skal underbygge porteføljestyrets delmål:

Delmål
(b
rukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

1. Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

1. Investere i prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet innenfor formålet med FRIPRO og ROMFORSKNING

2. Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen

3. Gi råd om utforming av vurderingskriterier f.eks. med hensyn til kriteriet for grensesprengende forskning

4. Fremme strategiske satsinger som flytter forsknings- og innovasjonsfronten, bl.a. nye fellesløft og eksperimentelle virkemidler

5. Stimulere deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

6. Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger

7. Bidra i arbeidet med å sikre norske miljøers interesser i utviklingen av Horisont Europa, spesielt gjennom Forskningsrådets NCP-er og eksperter i Programkomiteene

8. Bidra til videreutvikling av FRIPRO som treningsarena for ERC, og andre arenaer i Horisont Europa

9. Gi råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur[21]

10. Monitorere fordeling mellom fagområder og faggrupper

1. Løfte investeringene til banebrytende og grunnleggende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema

2. Økonomisk støtte til forskere som er kommet til runde 2 i ERC, men ikke fått finansiering

3. Styrke forskningsinfrastruktur for naturvitenskapelig og teknologisk forskning

2. Attraktiv karriereutvikling for et mangfold av forskertalenter

11. Fortsette og videreutvikle satsinger innrettet mot unge forskertalenter

12. Fortsette og videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere

13. Gi råd om etablering av forskerlinjer for rekruttering av norske PhD-kandidater innenfor naturvitenskap og teknologi

14. Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

15. Sikre kjønns- og øvrig mangfoldsbalanse blant prosjektledere og stipendiater

4. Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn

5. Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å bygge fremragende forskningsmiljøer

6. Toppfinansiering til utgående MSCA stipendiater som insentiv til mobilitet

3. Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater

16. Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning

 

Referanser

21 forskningsradet.no/siteassets/programmer/veikart/norskveikartforforskningsinfrastruktur2018-del1omradestrategier.pdf

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.