Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Tiltak

Porteføljen for naturvitenskap og teknologi har et særskilt pådriveransvar for mål og prioriteringer i strategien som omhandler grunnleggende og grensesprengende forskning og et velfungerende forskningssystem. Dette er brede og sentrale mål som må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa.

Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for naturvitenskap og teknologi i 2021 (unntatt basisbevilgninger).

Figur 2 viser en skjematisk fremstilling av hvilke porteføljer som bidrar til måloppnåelsen i denne porteføljeplanen. (Merk at dette er bevilgninger til forskningsprosjekter. Grunnbevilgninger til forskningsinstitutter er ikke tatt med.) Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi forvalter kun en liten andel (ca. 5 %) av Forskningsrådets bevilgninger til naturvitenskap og teknologi. Alle brukermålene i denne planen vil ikke kunne følges opp bare med disse midlene. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer gjennom dialog og rådgiving.

I teksten under er det beskrevet tiltak som er relevant for denne porteføljeplanen, knyttet til hvert brukermål gitt i kap. 3.2. For hvert tiltak er det beskrevet hva Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi vil utføre, og hva som avhenger av innsats fra andre styrer.

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Tiltak 1.1: Investere i grunnleggende og grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i de kvalitativt beste prosjektene

Tiltak 1.2: Sammen med institusjonene utforme virkemidler som fremmer oppbygging av robuste fagmiljøer

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i prosjekter som bidrar til å bygge sterke forskergrupper

Tiltak 1.3: Videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Ta initiativ til kvalitetssikring av søknadsbehandlingen knyttet til FRIPRO og romforskning
 • Forskningsrådets styre: Evaluere søknadsbehandlingen av forskerprosjekter

Tiltak 1.4: Utvikle vurderingskriterier egnet for grensesprengende forskning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Ta initiativ til utvikling av vurderingskriterier egnet for "high risk, high reward" prosjekter

Tiltak 1.5: Overvåke fordeling av investeringer mellom fagområder, fag og grunnleggende og anvendt forskning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Overvåke fordeling av investeringer mellom fagområder, fag og grunnleggende og anvendt forskning i fagporteføljen

Tiltak 1.6: Utvikle strategiske satsinger som flytter forskningsfronten

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sammen med andre porteføljestyrer utvikle nye strategiske satsinger som flytter forskningsfronten
 • Forskningsrådets styre: Iverksette nye strategiske satsinger som flytter forskningsfronten

Tiltak 1.7: Stimulere til økt returandel fra ERC og MSCA

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi:
  • Bidra til å videreutvikle FRIPRO som treningsarea for ERC
  • Bidra til å bedre utnytte mulighetene innen MSCA

Brukermål 2: Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og fremragende forskerne har attraktive karriereveier

Tiltak 2.1: Investere i fremragende forskere på alle karrieretrinn

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i sterke forskningsmiljøer som gir fremragende forskere utviklingsmuligheter på alle karrieretrinn

Tiltak 2.2: Videreutvikle satsinger innrettet mot talentfulle forskere i starten av karrieren

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til å videreutvikle satsinger innrettet mot talentfulle forskere i starten av karrieren

Tiltak 2.3: Videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til å videreutvikle satsinger innrettet mot fremragende etablerte forskere

Tiltak 2.4: Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sørge for at forskerutdanning inngår i porteføljestyrets tildelinger
 • Forskningsrådets styre: Videreutvikle ordningen med nasjonale forskerskoler

Tiltak 2.5: Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater i porteføljestyrets tildelinger
 • Forskningsrådets styre: Utvikle policy for mangfold (utover kjønn) blant prosjektledere og stipendiater

Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevante, oppdaterte og bredt tilgjengelige forskningsinfrastrukturer

Tiltak 3.1: Videreutvikle Norsk veikart for forskningsinfrastruktur [38]

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til god kvalitet i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
 • Forskningsrådets styre: Benytte Norsk veikart for forskningsinfrastruktur som underlag for investeringer i framtidige forskningsinfrastrukturer

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innen åpen forskning

Tiltak 4.1: Følge opp Forskningsrådets policy for åpen forskning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Følge opp Forskningsrådets policy for åpen forskning i porteføljestyrets tildelinger

Brukermål 5: Forskere innen naturvitenskap og teknologi bidrar aktivt til bærekraft og grønne omstillinger på viktige samfunnsområder

Tiltak 5.1: Tilrettelegge for at forskere innen naturvitenskap og teknologi deltar i relevante strategiske satsninger knyttet til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder i tett samarbeid/dialog med næringsliv og offentlig forvaltning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Overvåke bidraget fra porteføljen innen naturvitenskap og teknologi i relevante strategiske satsninger knyttet til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder
 • Tematiske porteføljestyrer: Utlysninger rettet mot bærekraftig omstilling innen tematiske satsinger

Brukermål 6: Det er stor grad av kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom grunnforskningsmiljøer og anvendte forskningsmiljøer i målrettede satsninger

Tiltak 6.1: Samarbeid om utlysninger med tematiske porteføljestyrer

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Samarbeide om utlysninger med tematiske porteføljestyrer
 • Tematiske porteføljestyrer: Utlyse kompetanse- og samarbeidsprosjekter innenfor tematiske satsinger

Brukermål 7: Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom forskningsmiljøer innen naturvitenskap og teknologi, livsvitenskap og humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltak 7.1: Utvikle fagmiljøer sentrale for tematiske satsinger

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til utvikling av fagmiljøer sentrale for tematiske satsinger
 • Andre porteføljestyrer: Utlysninger rettet mot utvikling av fagmiljøer innen tematiske satsinger

Tiltak 7.2: Utvikle store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til utvikling av store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger
 • Andre porteføljestyrer: Utlysninger innen strategiske satsingsområde
38 Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
39 Current Research Information System in Norway

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 01.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.