Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Overordnede mål og prioriteringer

Regjeringens langtidsplan angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (LTP)[4] er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. For å nå dette målet understreker regjeringen behovet for å satse på unge forskertalenter.

LTP har også som et hovedmål at Norge skal bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er gjenspeilet i Forskningsrådets strategi 2020–2024 hvor bærekraftig utvikling er et viktig mål og hvor grønt skifte, hav, og teknologi og digitalisering er strategiske områder. Forskning innenfor naturvitenskap og teknologi er en nødvendig forutsetning for å nå disse målene.

I LTP ble det varslet et teknologiløft hvor muliggjørende og industrielle teknologier, spesielt grunnleggende IKT-forskning og IKT-sikkerhet, ble trukket fram som aktuelle områder for økt innsats. Regjeringen vil også satse på utdanning, forskning og teknologiutvikling som bidrar til å nå klima- og miljømålene og fremmer det grønne skiftet.

Områdegjennomgangen av Forskningsrådet[5] anbefalte at virkemidler som særlig støtter opp om høy vitenskapelig kvalitet tas mer i bruk, også innenfor tematiske programmer. Den understreker behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle fremragende og verdensledende fagmiljøer.

Regjeringens plattform fra Granavolden[6] framhever at mest mulig av forskningen i Norge skal finansieres gjennom frie bevilgninger og gjennom åpne nasjonale forskningsprogrammer. Ett av målene er å styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Fri Prosjektstøtte og Sentre for fremragende forskning.

De viktigste overordnede mål for styring av porteføljen er:

Fra Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Fra mål og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet[7]

  • Mål 1: Økt vitenskapelig kvalitet
  • Mål 4: Velfungerende forskningssystem

Fra Forskningsrådets reviderte strategi[8]

  • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  • Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Referanser

4 regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/
5 regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-norges-forskningsrad/id2542946/
6 regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/
7 forskningsradet.no/contentassets/a8da6b1c63814652b314af5d4950e940/kud-statsbudsjettet-2020---tildeling-til-norges-forskningsrad.pdf
8 Lenke til Forskningsrådets nye strategi når den blir tilgjengelig

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.