Porteføljeplan Livsvitenskap

Tiltak

De følgende tiltak skal underbygge porteføljestyrets brukermål:

Brukermål (kap.3)

Porteføljestyrets egne tiltak

Tiltak i andre deler av Forskningsrådet

I. Forskningsmiljøene driver forskning som bidrar til å flytte forsknings- og innovasjonsfronten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Investere i prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet innenfor åpne arenaer

I.3 Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen

I.4 Gi råd om utforming av vurderingskriterier f.eks kriteriet for grensesprengende forskning

I.5 Videreutvikling av FRIPRO som treningsarena for ERC, og andre arenaer i Horisont Europa

 

I.7 Gi råd om aktiviteter som flytter forsknings- og innovasjonsfronten

I.2 Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret)

 

 

 

 

 

 

I.6 Øke investeringene til   grensesprengende og grunnleggende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema basert på måltall som er høyere enn dagens nivå. (Styret)

 

I.8 Løfte investeringene til grunnleggende forskning til 50 prosent av Forskningsrådets bevilgninger.

II. Talentfulle forskere har attraktive karriereveier

II.1 Videreutvikle satsinger for unge forskertalenter, eventuelt gjeninnføre intervjuer

 

II.3 Videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere

 

 

II.5 Gi råd om etablering av forskerlinjer for rekruttering av norske PhD-kandidater innenfor livsvitenskap

II.6 Gi råd om forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid

II.7 Gi råd om samspillet mellom Forskningsrådet og institusjonene om relasjonen mellom innstegsstillinger og bruken av postdoktor-/forskerstillinger i prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet

II.8 Sikre kjønns- og øvrig mangfoldsbalanse blant prosjektledere og stipendiater

II.9 Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning

II.2 Toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater som insentiv til mobilitet (Styret)

II.4 Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.

III. Forskningsrådet har finansieringsordninger for særlig dristig forskning og innovasjon med høy risiko og potensial

III.1 Fremme at FRIMEDBIO-midler skal gå til særlig dristig forskning

(Utlysning fra FRIPRO)

 

 

 

 

III.3 Stimulere til tidlig fase kommersialisering av resultater fra banebrytende FRIMEDBIO-finansierte prosjekter, i tråd med ERC Proof-of concept, UKRI follow-on funding

III.2 Videreutvikle vurderingskriterier og finansieringsordninger for prosjekter med høyt potensiale for grensesprengende forskning

III.4 Kommersialiserings- og milepælsprosjekter; Utlysninger fra FORNY, og tematiske budsjettformål. Utlysninger fra Horisont Europa og europeiske partnerskap

IV. Det er godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon ved UHI-institusjonene

 

 

V. Livsvitenskapelige forskere, forskningsgrupper og forskningsmiljøer er sterke med høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid

V.6 Stimulere til deltagelse i nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

V.8 Stimulere norske forskere til å søke internasjonale programmer og utlysninger

V.7 Utlysninger i tematiske porteføljer og EU

V.9 Økonomisk støtte til forskere som er kommet til runde 2 i ERC, men som ikke har fått finansiering

 

VI. Forskningsmiljøene utfører forskning på en etisk og samfunnsansvarlig måte

 

 

VII. Forskningsmiljøene følger åpne forsknings- og innovasjonsprosesser

 

 

VII.1 Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning inkl FAIR- prinsippet for datahåndtering

 

VII. Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

VII.13 Gi råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur[19]

1.15 Monitorere fordeling mellom fagområder og faggrupper i FRIMEDBIO-porteføljen

VII.14 Styrke forskningsinfrastruktur for forskning innen livsvitenskap (Styret)

VIII. Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling

VIII.1 Gi råd om ivaretakelse av livsvitenskapelige perspektiver i relevante strategiske satsninger

VIII.2 Livsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i tematiske porteføljer for å svare på bærekraftutfordringer

IX. Det er stor grad av kunnskaps- og kompetanseoverføring som tar resultater fra grunnforskning over til anvendt forskning i målrettede satsninger

IX.1 Utlysning av arrangementsstøtte fra FRIPRO

VIII.3 Initiativ til samarbeid om utlysninger mellom Forskningsrådet og forskningsorganisasjoner

IX.2 Utlysning av arrangementsstøtte og kompetanse og samarbeidsprosjekter fra tematiske porteføljer

X. Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for fag/teknologiutvikling

X.1 Gi råd om utvikling av fagene

 

X.2 Dialog med andre porteføljestyrer

 

XI. Det er stor grad av tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom fag- og teknologiområder og andre fagdisipliner som humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

XI.1 Gi råd om utvikling av store grensesprengende, tverrfaglige Forskerprosjekter

 

(Utlysninger fra FRIPRO)

XI.2 Utlysninger fra tematiske budsjettformål

Referanser

19 forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/infrastruktur/norsk-veikart-for-forskningsinfrastruktur/omradestrategier/

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.