Porteføljeplan Livsvitenskap

Tematiske prioriteringer

Synkende etterspørsel for petroleumsnæringen, en aldrende befolkning og store klima- og miljøutfordringer er sentrale fremtidsutfordringer for det norske samfunnet. Bidrag fra tverrfaglig og sektorovergripende livsvitenskapelig forskning er nødvendig for å møte disse utfordringene.

Det et mål å skape en god balanse mellom langsiktig kunnskapsutvikling, målrettet kompetanseoppbygging og anvendt forskning i livsvitenskapsporteføljen. Anvendt forskning og målrettet kompetanseoppbygging finansieres i stor grad i regi av de tematiske satsingene, mens mye av den grunnleggende forskningen finansieres gjennom FRIPRO-Banebrytende forskning[9]. Kapasiteten i forskningsmiljøene som driver grunnleggende forskning bør utnyttes bedre for å understøtte forskning på sentrale samfunnsutfordringer. For å kunne nå målene i strategien vil porteføljestyret samhandle med de tematiske porteføljestyrene for Helse; Industri og tjenestenæringer; Muliggjørende teknologier; Landbasert mat, miljø og bioressurser og Hav om relevante støttetiltak og utlysninger. Den målrettede kompetanseoverføringen som tar resultater fra grunnleggende forskning i den åpne arenaen over til grunnforskning i samspill med anvendt forskning i målrettede satsninger er en viktig del av forskning innen livsvitenskap.

Referanser

9 forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fripro/

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.