Porteføljeplan Livsvitenskap

Prioriteringer i relasjon til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Horisont Europa er navnet på EUs 9.rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2021–2027. Horisont Europa har tre pilarer:
I)   Fremragende forskning,
II)  Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv,
III) Innovativt Europa [12].

imageqgxsa.png

 

Excellent Science inngår som en vesentlig del av Horisont Europa. To av ordningene som inngår her, er av spesiell interesse for fagporteføljestyrene. Det er Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

ERC har et foreslått budsjett på 16,6 milliard euro. Det er ikke skissert vesentlige endringer i forhold til H2020. Det vil fortsatt være tre separate konkurransearenaer for individuelle forskere avhengig av erfaringsnivå (Starting-, Consolidator- og Advanced Grant), en utlysning for 2-4 forskere som arbeider på et felles prosjekt (Synergy grant), og en mindre støtteordning for å ta resultater fra ERC-prosjekter videre mot utnyttelse og kommersialisering (Proof of Concept).

MSCA har et foreslått budsjett på 6,8 milliard euro, og vil også videreføres med bare mindre justeringer i forhold til H2020. MSCA er virkemiddelet for forskermobilitet og karriereutvikling. Det vil omfatte individuelle postdoktorstipend, nettverk for doktorgradsutdanning, internasjonal og sektoroverskridende forskerutveksling, samt en samfinansieringsordning for nasjonale/regionale mobilitetsprogram på postdoktor eller PhD-student nivå.

Forskningsrådet har brukt ERC som inspirasjon ved utvikling av "Unge forskertalenter", de tidligere utlysningene av "Toppforsk" i FRIPRO og "Stort, tverrfaglig forskerprosjekt" som utlyses i 2021. Målet er dels å gi forskerne anledning til å opparbeide kompetanse som gjør dem mer konkurransedyktige i ERC, dels at erfaring med lignende nasjonale utlysninger gjør spranget til ERC kortere. Forskningsrådets mobilitetsstipend, med to år utenfor Norge og ett år returfase i Norge, er inspirert av det individuelle postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsrådet vil fortsette å skjele til ERC og MSCA når vi videreutvikler våre ordninger.

Norske forskningsmiljøer har svakere gjennomslag i ERC enn i pilaren for samfunnsutfordringer i Horisont 2020. For å øke søknadene fra, og tildelingene til, norske forskningsmiljøer har Forskningsrådet utviklet FRIPRO ved å samordne vurderingskriterier og gi insentiver for å søke ERC. De siste årene har det vært en økning av tildelinger av Starting- og Consolidator Grants til norske miljøer. En undersøkelse av satsingen på unge forskertalenter i FRIPRO viser at en betydelig andel av forskerne fra norske institusjoner som mottar Starting- og Consolidator Grants har hatt unge forskertalent-prosjekt. Det er imidlertid fortsatt relativt få tildelinger av Advanced Grant til norske forskningsinstitusjoner. Det bør vurderes om det bør settes i verk tiltak for å øke gjennomslaget også i Advanced Grant. Forskningsrådet bør i sine utlysninger formulere tydelige forventninger til prosjektledere i FRIPRO-prosjekter om å være aktive i å søke internasjonale midler, spesielt Horisont Europa. Porteføljestyret vil prioritere å styrke mobilitet og kvalifikasjon til EU sine forskningsprogrammer, og særlig innenfor ERC for å bidra til økt kvalitet, forskerkarrierer og fremragende miljøer.

Referanser

12 Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe
Fakta om Horisont Europa

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.