Porteføljeplan Livsvitenskap

Overordnede mål og prioriteringer

Overordnede styringsdokumenter

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. I langtidsplanen 2019–2028[1] er det et overordnet mål å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. For å nå dette målet understrekes behovet for å satse på unge forskertalenter. Ett av fem mål og resultatkrav (MRS-mål) fastsatt for Norges forskningsråd er Økt vitenskapelig kvalitet[2]. Områdegjennomgangen av Forskningsrådet fra 2017[3] anbefaler at virkemidler som særlig støtter opp om høy vitenskapelig kvalitet tas mer i bruk, også innenfor tematiske programmer. Den understreker behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle flere fremragende og verdensledende fagmiljøer.

Mål og resultatkrav for Forskningsrådet

Forskningsrådets strategi

Forskningsrådets strategi 2020–2024[4] er Forskningsrådets operasjonalisering av regjeringens langtidsplan. I den reviderte strategien er langtidsplanens hovedmål "Møte store samfunnsutfordringer" ført videre i en tydeligere retning; Bærekraftig utvikling. Langtidsplanens hovedmål "Forskning av fremragende kvalitet" er i strategien gitt mer endringspreg og samtidig utvidet; Grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Behovet for å få til innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor, er tydeliggjort ved at offentlig sektor i strategien er løftet opp i hovedmålet Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor.

imagead8gk.png

En nødvendig forutsetning for å realisere ambisjonene i strategien er å ha et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem.

Fra Forskningsrådets strategi er målet om Grensesprengende forskning og innovasjon sentralt for Porteføljestyret for livsvitenskap, hvor målet Bærekraftig utvikling støtter opp om prioriteringer i porteføljen. De strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering

forutsetter forskning innen livsvitenskap i hele FoUoI-verdikjeden i hele bredden av Forskningsrådets virkemidler.

De viktigste overordnede mål for styring av porteføljen for livsvitenskap er:

Fra Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028:

  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Fra Mål og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet (MRS):

  • Mål 1: Økt vitenskapelig kvalitet
  • Mål 3: Møte store samfunnsutfordringer
  • Mål 4: Velfungerende forskningssystem

Fra Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020:

  • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  • Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Referanser

1 regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/
2 forskningsradet.no/contentassets/a8da6b1c63814652b314af5d4950e940/kud-statsbudsjettet-2020---tildeling-til-norges-forskningsrad.pdf
3 regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-norges-forskningsrad/id2542946/
4 forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2020/idekraft-verden-trengerstrategi-for--norges-forskningsrad--20202024/

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.