Porteføljeplan Livsvitenskap

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Resultater

Porteføljestyrets finansieringer skal i all hovedsak realisere grunnleggende, grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet innenfor livsvitenskap. Forskningsresultatene vil bli synlige i form av publisering i tidsskrifter og på plattformer av høy vitenskapelig kvalitet, utvikling av datasett og programvare og ulike formidlingstiltak til brukere av forskning og allmenheten.

Mulige indikatorer kan være:

 • Publisering (publiseringsprofil i Cristin, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, programvare, etc)
 • Forskerutdanning (PhD gjennomstrømming, etc)
 • Prosjektgjennomføring (forbruksprosent, ansettelser og publikasjoner i prosjekter)
 • Tildelinger i Horisont 2020 og Horisont Europa

Virkninger

Virkninger indikerer bruken av resultatene, og er tett koblet opp mot brukermålene. De er altså ikke direkte resultater av FoU-prosjektene og en virkning kan derfor heller ikke relateres til enkeltprosjekter eller bestemte søknadstyper. Virkninger er derimot som regel et resultat av flere FoU-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer. Investeringene skal bidra til å bygge sterke forskningsmiljøer som har beredskap og kapasitet til å forske på framtidige utfordringer som vi i dag ikke kjenner, og som utdanner fremtidens toppforskere. Investeringene vil også ha konsekvenser for karriereutvikling på ulike nivåer i forskerkarrieren samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Investering i forskerinitiert, grunnleggende og grensesprengende forskning spiller en avgjørende rolle for utvikling av fag, metoder, teknologier og vitenskapelige teorier som annen type forskning kan bygge videre på. Slik skaper den et fundament for framtidig forståelse, problemløsning og innovasjon. Investering i støttetiltak, rådgiving overfor institusjonene og innsatsen til NCP-ene (National Contact Points) skal bidra til at norske forskere og miljøer gjør det bra i Horisont Europa.

Mulige indikatorer kan være:

 • Vitenskapelig gjennomslag (ta i bruk nye verktøy for å fange opp siteringer, ...)
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid (Sampublisering og samarbeidsrelasjoner – på tvers av institusjoner og land)
 • Karriereutvikling hos stipendiater og prosjektledere (NIFU utvikler karrieremonitor)
 • Vitenskapelige "eksempelstudier/prosjekter" (“impact cases”) som vurderes av fagfeller (f.eks. panel som vurderte søknaden)
 • Kjønns- og mangfolds balanse i forskningssystemet
 • Gjennomslag i Horisont Europa (retur, suksessrate, andel av søknader og finansierte prosjekter)
 • Patenter, lisensavtaler, etablerte SMEer

Samfunnseffekter

Kunnskapssamfunnet vil i økende grad etterspørre effekter av den innsatsen som legges ned i forskning. Det blir viktig å vise hvilken betydning den grunnleggende og grensesprengende forskningen har for å forstå de komplekse utfordringene samfunnet står overfor i dag. I økende grad forutsetter det tverrfaglig samarbeid mellom miljøer som driver grunnleggende forskning og forskningsmiljøer som overfører kunnskap fra grunnforskning over i anvendte disipliner (translasjonsforskning). Forskningen skal ligge i forkant og stille nye spørsmål. Den grunnleggende livsvitenskapelige forskningen, i samspill med andre fag, spiller en viktig rolle i å utvikle kunnskapsberedskap for kommende samfunnsutfordringer. Innen livsvitenskapelig forskning er kommersialisering i form av patenter, spin-off selskaper og involvering i produktutvikling, nye metoder og tjenester en viktig forutsetning for samfunnseffekter. Translasjonsforskning som har ført til forbedret klinisk praksis og bedre pasientbehandling er eksempler på viktige samfunnseffekter av livsvitenskapelig forskning.

Indikatorer

Det er svært krevende å utvikle meningsfulle kvantitative indikatorer for å måle samfunnseffekter av langsiktig grunnleggende forskning. Derfor må det utvikles nye verktøy der kvantitative og kvalitative indikatorer fungerer i samspill med hverandre.  Det er også behov for gode indikatorer for å identifisere og måle mulige samfunnseffekter av grunnleggende, grensesprengende forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.