Forskingsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og eit meir berekraftig samfunn.

investerte Forskingsrådet i forsking og innovasjon i 2020

11 423millionar kroner

Forskingsrådets organisasjon speglar verksemdsområda våre mot ulike interessentar.

Forskingsrådet er ein sentral aktør i det norske forskings- og innovasjonssystemet, og vi har eit styre som har brei innsikt i forsking, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål.

Forskingsrådet har 15 porteføljestyre. Kvart enkelt av dei har ansvaret for ei portefølje av program og andre aktivitetar innanfor eit tematisk område eller eit fagområde.

Våre verdiar

  • Framtidsretta – vi bidrar til å dyrke fram dei gode ideane og den forskinga verda treng
  • Ansvarleg – vi deler av kompetansen vår og kva vi bidrar med, og ansvaret vi har
  • Tydeleg – vi er tydelege i råda våre og ærlege i kommunikasjonen vår
  • Engasjert – vi set søkarane sine behov i sentrum når vi utviklar tenester

Sjå Forskingsrådets vedtekter på Lovdata. Vedtektene er fastsette ved kongeleg resolusjon. Dagens vedtekter trådde i kraft 1. desember 2018.

Forskingsrådet har knytt til seg eit uavhengig utval av internasjonale ekspertar som gir råd om forsking- og innovasjonspolitikk.

Her finn du ei oversikt over alle våre tilsette. Du kan søke på namn, stilling og avdeling.

Vi har samarbeid knytt til utlysingar og bistand til søknadsbehandling med fleire aktørar, både offentlege og private.