Vedtekter

Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ. Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. Les om våre vedtekter her.

Forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i Stortingets plenumsvedtak 3. desember 1992 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.

Endringer: Endret ved vedtak 9 nov 2018 nr. 1676 (vedtektene endret i sin helhet).

§ 1. Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ. Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon.

Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018).

§ 2. Hovedoppgaver Forskningsrådet skal a) ivareta grunnleggende forskning, arbeide for utvikling av fag og disipliner og for flerfaglighet i forskning
b) støtte forskning som bidrar til samfunnsdebatt, utviklingen av demokratiet og grunnlaget for politikkutformingen
c) arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet
d) arbeide for sammenheng mellom grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon
e) ha et nasjonalt ansvar for forskningsformidling og bidra til at resultater fra forskning blir tatt i bruk
f) arbeide for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid
g) bidra til kvalitet i norsk forskning
h) bidra til samarbeid og helhet i det offentlige virkemiddelapparatet
i) bidra til god arbeidsdeling og samarbeid i det forskningsutførende nivået og ha et strategisk ansvar for instituttsektoren
j) sørge for evaluering av norsk forskning
k) gi myndighetene råd som grunnlag for utforming av forskningspolitikken.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018).

§ 3. Organisering Styret er Forskningsrådets øverste organ og er ansvarlig for Forskningsrådets samlede virksomhet. Styret har ansvaret for virksomhetens organisering. Organiseringen skal ivareta bredden i Forskningsrådets hovedoppgaver og sikre bred geografisk deltakelse og medvirkning fra forskning, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Forskningsrådets administrasjon ledes av administrerende direktør.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018).

§ 4. Styret
1. Oppnevning, sammensetning og funksjonstid Kongen oppnevner styret for fire år. Styret skal settes sammen av personer med bred innsikt i forskning og innovasjon, næringsliv, offentlig sektor og samfunnsspørsmål for øvrig. Styret skal ha elleve medlemmer.
Forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd Side 2
Kongen utpeker leder og nestleder. Dersom et medlem trer ut av styret, kan Kunnskapsdepartementet foreta ny oppnevning for resten av perioden. Medlemmene kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn to perioder. Ved behandling av administrative saker suppleres styret med to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kunnskapsdepartementet fastsetter godtgjøring til styrets medlemmer.

2. Oppgaver Styret skal i sitt arbeid følge opp forskningspolitikken som er fastsatt av regjeringen og Stortinget, og skal gi myndighetene råd i forskningspolitiske saker. Styret har hovedansvar for Forskningsrådets strategi og for at denne blir lagt til grunn for Forskningsrådets arbeid. Styret representerer Forskningsrådet i styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet. Departementet fastsetter i samråd med Forskningsrådet styringsdialogens form og innhold. Styret a) tilsetter administrerende direktør (jf. § 5)

b) fastsetter administrerende direktørs lønn og annen godtgjøring, etter konsultasjon med Kunnskapsdepartementet
c) fastsetter instruks for administrerende direktør
d) fastsetter retningslinjer for godtgjøring til ledende ansatte.

3. Forretningsorden Styrets leder innkaller til møter. Styret holder møter så ofte lederen bestemmer, eller når minst fire medlemmer ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Lederens stemme gjør utslag ved stemmelikhet. Administrerende direktør deltar uten stemmerett i styremøtene.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018).

§ 5. Administrerende direktør Administrerende direktør tilsettes for en periode på seks år, med adgang til fornyelse en gang. Administrerende direktør har ansvar for at administrasjonen iverksetter styrets vedtak.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018, tidligere § 7).

§ 6. Norges forskningsråds status og fullmakter Forskningsrådet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, forvaltningsmessig underlagt Kunnskapsdepartementet. Tilsettingsforholdene i Forskningsrådet reguleres av arbeidsmiljølovens og arbeidstvistlovens bestemmelser. For Forskningsrådet gjelder de fullmakter og retningslinjer som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende virksomhets- og økonomiinstruks for Norges forskningsråd.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018, tidligere § 8).

§ 7. Klage Styret skal oppnevne et frittstående klageutvalg med fire eksterne medlemmer. Utvalget skal behandle klager over Forskningsrådets vedtak.

Forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd Side 3
Vedtak i tjenestemannssaker og i innsynssaker etter offentlighetsloven kan påklages til departementet etter forvaltningsloven § 28 første ledd. For klage på andre vedtak fra Forskningsrådet gjelder bestemmelsen i første ledd andre punktum. I saker som gjelder tildelingen av økonomiske midler, er det ikke adgang til å klage over Forskningsrådets skjønnsutøvelse.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018, tidligere § 9).

§ 8. Vedtektsendringer Kunnskapsdepartementet kan vedta endringer i denne forskriften. Styret skal bli forelagt forslag til endringer for uttalelse. Styret kan fremme forslag til endringer i vedtektene.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018, tidligere § 10).

§ 9. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2010 nr. 1928 om vedtekter for Norges forskningsråd.
0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018, tidligere § 11).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 03:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.