Samarbeidspartnere og leverandører i innovasjonsprosjekter

På denne siden kan du lese om hvorfor samarbeidspartnere i innovasjonsprosjekter med støtte fra oss, må være uavhengige. Vi forklarer også hvorfor FoU-leverandører må være uavhengige fra samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnere må være uavhengige

Begrepet samarbeidspartner er definert i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter:

Aktør som i henhold til avtaledokumentet skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig og andre eventuelle samarbeidspartnere.

Faktisk samarbeid er definert slik:

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene knyttet til prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Av dette følger at samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre og av prosjektansvarlig.

Kravet om at partene skal være uavhengige av hverandre, innebærer at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. I et konsortium med prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan dermed ingen eie mer enn 50 prosent av aksjene i noen av de andre eller på annen måte ha kontrollerende innflytelse over dem.

Mor-, datter- og søsterselskaper kan da ikke være samarbeidspartnere.

Kjøp av FoU må skje fra eksterne kilder på armlengdes vilkår

For at kontraktsforskning skal være en støtteberettiget kostnad, og altså kunne få støtte fra oss, er det et krav i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 25 (3) d) at kjøpet skjer fra eksterne kilder på såkalte armlengdes vilkår.

Begrepet eksterne kilder er ikke definert i statsstøtteregelverket, men Forskningsrådet vurderer det slik at det samme må legges til grunn her som ved forståelsen av begrepet uavhengige parter: En part som har kontrollerende innflytelse over den andre, kan ikke anses som en ekstern kilde. Innkjøp av forskning og utvikling fra mor-, datter- eller søsterselskap er dermed ikke støtteberettiget etter denne artikkelen.

Dere kan altså ikke ha med et selskap i prosjektet som dere har kontrollerende innflytelse over eller som har kontrollerende innflytelse over dere, verken som samarbeidspartner eller som FoU-leverandør. En slik innflytelse er ofte typisk for datter-, mor- eller søsterselskaper.

Det er likevel mulig for ansatte i det aktuelle selskapet å bidra i FoU-prosjektet. Kostnaden ved FoU-arbeid utført av medarbeidere i det aktuelle selskapet skal da føres som personalkostnader hos det mor-, datter- eller søsterselskapet som har en rolle i prosjektet, med hjemmel i art. 25 (3) a). Kostnadene skal føres på samme måte som selskapets egne personalkostnader, etter Forskningsrådets regler for utregning av timesats. Det kan altså ikke beregnes markedspris.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 21:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.