Gjennomført
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Viktige datoer

5. nov. 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov. 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov. 2020

Webinar for institutter og helseforetak

16. des. 2020

Åpen for søknad

13. jan. 2021

Webinar om søknadsskjemaet

17. feb. 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

1. jul. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2021

Seneste tillatte prosjektstart. Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

30. nov. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Til Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet lyser vi ut nærmere 250 millioner kroner til både grunnleggende og anvendt forskning. Utlysningen favner flere tema som omtales separat. I søknadsskjemaet krysser du av for det temaet du retter søknaden din mot.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen som besvarer sentrale spørsmål relatert til søknadstypen. Legg spesielt merke til beskrivelsen av hva en samarbeidspartner er, og hvilke roller vi operer med i søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Vi presiserer at det ikke er mulig å være prosjektleder på mer enn én søknad som sendes inn til enten Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (denne utlysningen), til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, til Forskerprosjekt for fornyelse, til Forskerprosjekt for unge talenter eller til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i næringslivet og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (denne utlysningen), til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, til Forskerprosjekt for fornyelse, til Forskerprosjekt for unge talenter eller til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021.

Krav til samarbeidspartner

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i næringslivet og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha minimum to finansierende norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Det samlede kontantbidraget fra norske foretak danner grunnlaget for Forskningsrådets maksimale støtte til prosjektet. Utenlandske foretak kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og bidra med kontantfinansiering, men disse midlene vil ikke bli regnet med i kravet om kontantfinansiering.

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet. Det betyr at en samarbeidspartner ikke samtidig kan være prosjektansvarlig og underleverandør i samme prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

 • Forskningsrådets støtte til prosjektet kan være inntil 4 ganger norske foretaks kontantbidrag.
 • Minstebeløpet fra Forskningsrådet til et prosjekt er 4 mill. kroner. Vær oppmerksom på at Forskningsrådet ikke tildeler statsstøtte til foretak gjennom denne utlysningen. Les mer om dette nedenfor.
 • Du kan søke om støtte til å dekke kostnader i forskningsorganisasjonene som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.
 • Kostnader hos samarbeidspartnerne i næringslivet skal tallfestes og beskrives i prosjektbeskrivelsen (avsnitt 3.2). Kostnadene skal ikke føres inn i budsjettabellene. Dette gjelder både norske- og utenlandske samarbeidspartnere.
 • Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte om utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet dersom disse planene legges senere i prosjektperioden. Lær mer om ordningen her.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen.

Forskningsrådets finansiering skal kun gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket.

Dersom prosjektet blir tildelt midler skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i temaområdene nedenfor. Temaene inneholder spesielle krav og føringer som blir vektlagt i vurderingen av søknaden. 

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiCO2-håndtering

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.07.2021 og 01.12.2021. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men som ikke starter i løpet av denne perioden, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning, skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette gjelder ikke dersom prosjektansvarlig selv er gradsgivende universitet/institusjon for stipendiaten det gjelder.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Hvis du ønsker det, kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknader fordeles så i paneler sammensatt av habile fageksperter på aktuelle tema og fagområder. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader innhentes det i tillegg eksterne ekspertvurderinger til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. Søknader som får en gjennomsnittskarakter fra ekspertpanelet på 4 eller lavere, vil ikke være aktuelle for finansiering, og vil ikke bli relevansvurdert.

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som legger grunnlag for vedtakene i porteføljestyrene.

Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende:

 • Karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene.
 • Hvordan innkomne søknader og pågående prosjekter fordeler seg på temaets prioriterte områder.
 • Sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor temaets øvrige utlysninger i 2021.
 • Eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt.

Porteføljestyrenes møter vil bli avholdt i midten av juni. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i etterkant av disse møtene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 23:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.