Forskningsrådets hydrogensatsing

Sikker og bærekraftig produksjon og bruk av hydrogen får gode finansieringsmuligheter. Satsingen omfatter ren hydrogen, det vil si hydrogen fra fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering.

Satsingen omfatter hele verdikjeden – det vil si nye utfordringer og løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av ren hydrogen. Aktuelle forskningstemaer er:

 • produksjon av
  • ren hydrogen; det vil si hydrogen fra fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering
  • ammoniakk eller LOHC/hydrogenolje fra ren hydrogen
 • lagring, transport og distribusjon av hydrogen, som for eksempel
  • komprimering
  • flytendegjøring
  • transport med fartøy/kjøretøy og transport i rør
 • bruk av ren hydrogen i industrielle prosesser, som for eksempel
  • produksjon av kunstgjødsel
  • raffinering av petroleum og annen kjemisk industri
  • bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
  • bruk av hydrogen til høytemperatur industrielle prosesser
 • bruk av ren hydrogen eller annet hydrogenbasert drivstoff nevnt under de to første kulepunktene, på områder hvor hydrogen har en mulighet for å bli en konkurransedyktig løsning i fremtiden, for eksempel innen
  • maritim transport som krever en betydelig rekkevidde
  • tunge kjøretøy og annet maskineri som trenger som trenger lang rekkevidde eller lang daglig brukstid
  • luftfart
 • andre aspekter knyttet til hydrogen som energibærer som for eksempel
  • brann- og eksplosjonssikkerhet
  • miljøkonsekvenser, bærekraft og LCA
  • forretningsmodeller, teknoøkonomiske analyser og systemkunnskap
  • reguleringer, virkemidler og samfunnsaksept

Satsingen innebærer at ENERGIX, CLIMIT og PETROMAKS vil samarbeide om finansiering av prosjekter som omhandler tematikk som spenner over programmenes ansvarsområder.

Satsingen innebærer også samarbeid med Enova og andre virkemiddelaktører. Les mer om dette på sidene til Enova (lenken åpnes i nytt vindu): HEILO – Hydrogen som energibærer for lavutslipp og omstilling

Hvem kan søke og hvordan søker jeg?

Satsingen er åpen for søknader både fra forskningsmiljøer og næringslivet. Her kan du se hvilke utlysninger som er aktuelle for tiden, og gå rett til den aktuelle temateksten i utlysningen:

Før du går i gang

 • les hele utlysningsteksten og kravene som stilles til de ulike prosjekttypene nøye
 • bruk malen for den aktuelle utlysningen - dette varierer fra søknadstype til søknadstype
 • legg ved de obligatoriske vedleggene - dette varierer også fra søknadstype til søknadstype

Hva innebærer prioriteringen

Kriterier for tildeling og søknadsbehandling følger retningslinjene for de enkelte søknadstypene.

I porteføljevurderingen vil vi prioritere prosjekter som omhandler hydrogen. I tillegg vil Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp etterstrebe en balansert prosjektportefølje som dekker bredden i temaene som lyses ut innen miljøvennlig energi i 2021 og i 2022.