Publikasjoner

2024

Barn og unge først – vårt felles ansvar

Samfunnsoppdrag for inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv

Budsjett 2024 1 Forskningsrådets budsjett 2024

Budsjett 2024

COVID-19 portefølje i Forskningsrådet

Porteføljeanalyse 2020-2022

Evaluation of Biosciences in Norway 2022-2024

National report

Forenklet årsrapport VITEN 2022

Tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene som inngår i Vitensenterprogrammet (VITEN)

Forskningsrådets strategi

Indikatorrapporten 2023

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer

Kartlegging av kvinnehelseforskning finansiert av Norges forskningsråd 2018-2021

Kifinfo − Årsrapport 2023

Årsrapport 2023 fra Kilden kjønnsforskning.no for nettstedet kifinfo.no

Kildens oppdrag med SYNERGY-nettverket

Årsrapport 2023

National report - Evaluation of Natural Sciences in Norway 2022-2024

RCN funding of biosciences

Evaluation of biosciences (EVALBIOVIT) 2022-2023

RCN funding of natural sciences

Evaluation of natural sciences (EVALNAT) 2022-2023

Årsrapport 2023

2023

Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet

Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt

Budsjett 2023

Forskningsrådets budsjett 2023

Budsjettforslag 2024

Budsjettforslag 2024 er Forskningsrådets endelige og eneste formelle innspill til statsbudsjett 2024.

Budsjettforslag 2025 overfor departementene

DELRAPPORT 3: Hvordan bidrar porteføljestyring til å synliggjøre Forskningsrådets overordnede måloppnåelse?

FØLGEEVALUERING AV INNFØRINGEN AV PORTEFØLJESTYRING I FORSKNINGRÅDET

Energi21 Strategy 2022

National strategy for research, development and commercialisation of new climate-friendly energy technology

Et kombinert forsknings- og testsenter for energiomstilling i Arktis på Svalbard?

Er det forskningsfaglig grunnlag for å opprette et kombinert forsknings- og testsenter på Svalbard for utvikling og bruk av null eller lavutslipps- energiteknologi under arktiske forhold?

Et samfunnsløft for bærekraftig fôr

Samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr: forslag til mål og organisering

Feasibility of the SYNERGY Network against Gender-based and Domestic Violence

Report 2023

Folkeforskning i Norge – en oversikt over aktiviteter og aktører

Forskningsrådets plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere

Forslag til rammeverk for rask oppskalering av analysekapasitet og -infrastruktur i kriser

Gender perspectives in research

Indikatorrapporten 2022

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet -statistikk og indikatorer

Innspill til forskningsprioriteringer i statsbudsjettet 2025

Kifinfo − Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 fra Kilden kjønnsforskning.no, for nettstedet kifinfo.no.

Kildens årsrapport 2022

Kilden kjønnsforskning.no

Kjønnsperspektiver i forskning

Rapport fra Kilden kjønnsforskning

Midterm evaluation PETROSENTER 2022

Research Centre for Low-emission Technology for Petroleum Activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS)

Privat finansiering av forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon i Norge

Utredning for Norges forskningsråd

Rekruttering til forskning innenfor energi og petroleum

Gjennomføring av doktorgrad og karriereveier for stipendiater finansiert av Norges forskningsråd

Research Cooperation Norway-India

Project Results 2017–2023

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Rapport nr. 01/2023

SANOCEAN

South Africa – Norway co-operation on ocean research, blue economy, climate change, the environment and sustainable energy

Sluttrapport: Følgeevaluering av innføringen av porteføljestyring i Forskningsrådet

Utfordringer og behov knyttet til helhetlig innsats for inkludering av barn og unge

En kartlegging av erfaringer og kunnskap med relevans for det målrettede samfunnsoppdraget for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv

Årsrapport 2022

Idékraft verden trenger

Årsrapport 2022 Primærnærings-instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2022 De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2022 De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2022 Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

2022

BARNkunne midtveisevaluering

Midtveisevaluering av barnehageforskningssenteret BARNkunne

Budsjettbok 2022

Forskningsrådets budsjett 2022

Delrapport 1: Følgeevaluering av innføringen av porteføljestyring i Forskningsrådet

Delrapport 1

Delrapport 2: Følgeevaluering av innføringen av porteføljestyring i Forskningsrådet

Delrapport 2: Driver Forskningsrådet med porteføljestyring i praksis?

Energi21 - Sammendragsrapport Strategi 2022

Energi21-strategi

Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

En analyse av offentlig petroleumsforskning 2018–2021 PETROMAKS 2 / DEMO 2000

Equality Action Plan for the Research Council of Norway

Evaluation of the Fire Research and Innovation Centre (FRIC)

Evaluering av felles søknadsbehandling av forskerprosjekt

Evaluering av overgangen fra én fast søknadsfrist til løpende søknadsfrist for IPN

Rapport fra Menon Economics

FILIORUM Midveisevaluering

Midtveisevaluering av barnehageforskningssenteret FILORUM

Forenklet kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak i barnevernet

Forskingsrådets årsrapport 2021

Idékraft verda treng

Forskningsinstituttene - Årsrapport 2021

Gender equality and the green transition of the labour market

Policy brief

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon

En kartlegging av norsk forskning fra 2010-2021

Investering i infrastrukturer for FAIR forskningsdata og særlig relevante forvaltningsdata for forskning

Organisering og finansiering av datainfrastruktur for best mulig utnyttelse

Maritim21-strategi

Maritim21-strategy

Executive Summary

Midterm Evaluation of The Norwegian Local Election Studies of 2019 and 2023

OG21 - Neste kapittel

Norsk sammendrag

OG21 - rapport om lavutslippsteknologi

Norsk sammendrag

Resultatanalyse 2022. Utvalgte virkemidler

Resultater og effekter av innovasjonsprosjekter og andre utvalgte virkemidler

Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2020

Societal impact of research financed by RCN What can altmetrics tell us ?

Analysis for the Annual Report 2021

Vedlegg til årsrapport 2021

Del II Departementsvis rapportering

Vurdering av eksisterende virkemiddelapparat opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall

Årsrapport 2021 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

Årsrapport 2021 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

Årsrapport 21 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

Årsrapport 21 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

2021

An evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture

Artificial intelligence and gender equality

A review of Norwegian research

BarnUnge21-strategien: Ut av blindsonene

Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Budsjettforslag 2023

Digitalisation of the energy sector

Evaluation of KLIMAFORSK

Evaluation of Legal Research in Norway

Report from the Evaluation Committee

Evaluation of Legal Research in Norway BI

Department of Law and Governance, Norwegian Business School BI

Evaluation of Legal Research in Norway Impact cases

Impact cases

Evaluation of Legal Research in Norway UiA

Department of Law, University of Agder

Evaluation of Legal Research in Norway UiB

Faculty of Law, University of Bergen

Evaluation of Legal Research in Norway UiO

Faculty of Law, University of Oslo

Evaluation of Legal Research in Norway UiT

Faculty of Law, UiT The Arctic University of Norway

Evaluation of Legal Research in Norway USN

Department of Business, Marketing and Law The University of South-Eastern Norway

Evaluering av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) NIFU

Aktivitet og kvalitet

Evalueringsrapport INFRASTRUKTUR

Evaluation of the INFRASTRUKTUR initiative as a funding instrument

Finn fremmede arter - Forskningskampanjen 2020

Rapport fra kartlegging av fremmede arter, gjennomført av over 115 skoler i hele landet høsten 2020

Forbruksforskning i Norge

En kunnskapsoversikt

FORKOMMUNE Gevinstrealisering innovasjon i offentlig sektor

Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådets budsjett 2021

Forskningsrådets budsjettbok for 2021

Forskningsrådets årsrapport 2020

Idékraft verden trenger

Handlingsplan for likestilling i Noregs forskingsråd

Handlingsplan for likestilling 2022-2024

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling?

En kartleggingsoversikt

Hvordan skal vi dele forskningsdata?

Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring

Indikatorrapporten 2021 - Det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Statistikk og indikatorer 2021 - Utdanning, forskning og utvikling, teknologi og innovasjon

KLIMAFORSK Bibliometrisk analyse 2014-2019

Bibliometrisk analyse

Kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiver

Rapport

Maritim forskning i Norge 2011-2020

Bibliometrisk analyse

Midtveisevaluering av Arven etter Nansen

Midway Evaluation of eight Centres for Environment-friendly Energy Research

Midtveisevaluering av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

New Priorities for Global Health Research

2021– Portfolio for Global Development and International Relations

Nordisk forskning om diskriminering, trakassering og likestilling

En forenklet kunnskapsoversikt

Programplan CLIMIT

Gjelder fra 2022

Rapport om treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Gjennomgang av ordningen Treårig mobilitetsstipend for perioden 2014-2020

Reduksjon av klimagassutslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel med 50 pst. innen 2030

Rapport

Resultatanalyse Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Rapport 26-2021

Sluttrapport FORKOMMUNE-programmet

Følgeevaluering av FORKOMMUNE-programmet

Vedlegg til Forskningsrådets årsrapport 2020

Del II Departementsvis rapportering

VITEN

Utviklingsplan 2021-2024

Årsrapport 2020 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

2020

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet

STATISTIKK OG INDIKATORER 2020

Effekter av forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum

Empowering ideas for a better world

Strategy for the Research Council of Norway 2020 – 2024

Evaluation of the Norwegian Centre of Excellence (SFF) Funding Scheme

Impact cases

Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme

Self-Assessment report from the Research Council of Norway

Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme

Report from the evaluation committee (2020)

Evalueringen av norsk polarforskning - Oppfølgingsplan

Oppfølgingsplan

FORKOMMUNE Delrapport 2

Hvordan lykkes med gjennomføring av innovasjonprosjekter i kommunesektoren

Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon

Barn og unge 21, delrapport av strategiprosessen

Forskningsrådets budsjett 2020

Forskningsrådets budsjett 2020

Forskningsrådets budsjettforslag 2022

Forskningsrådets policy for åpen forskning

Gjeldende fra 2020

Forskningsrådets årsrapport 2019

Felles kunnskapsbasert innsats for forskning og innovasjon

Havforskningstiåret

Forslag til nasjonal satsing

Idékraft verda treng: Strategi for Norges forskningsråd 2020–2024

Strategi for Noregs forskingsråd 2020–2024

Idékraft verden trenger: Strategi for Norges forskningsråd 2020–2024

Strategi for Norges forskningsråd 2020–2024

Intervention Logic

Evaluation of the introduction of theorybased planning at RCN

Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger

Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover

SINTEF-rapport

Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis

Barn og unge 21, delrapport av strategiprosessen

Mapping of Knowledge Centres for Gender Equality in Research in Europe

Mid -term evaluation of eleven research schools

The National Research School Scheme

Midterm assessment of the second phase of the Centers for Public Economics

The Research Programme on Taxation Economics - SKATT

Midterm evaluation of FORINNPOL centres 2020

R-Quest and OSIRIS. Research for Research and Innovation Policy - FORINNPOL

Midterm Evaluation of The Norwegian National Election Studies of 2017 and 2021

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)

Midtveisvurdering – av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION

Notat om forskning på global helse etter 2020

Utarbeidet på vegne av Norges forskningsråd

Oppfølgning av 12 institutter utenfor grunnfinansieringssysteme

Forslag med utgangspunkt i regjeringens strategi for instituttpolitikken

Rapport om Unge forskertalenter

Gjennomgang av ordningen Unge forskertalenter i perioden 2013-2018

Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020

Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Gjennomgang av grunnfinansieringsordningen og råd om endringer - Rapport til Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskolerapporten

Forskningsrådet og finansiering av forskning i UH-sektoren

Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis

Barn og unge 21, delrapport av strategiprosessen

Vedlegg til Forskningsrådets årsrapport 2019

Del II Departementsvis rapportering

Å bruke forskningsbasert kunnskap i praksis

Barn og unge 21, delrapport av strategiprosessen

Årsrapport 2019 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - Primærinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport Kilden kjønnsforskning.no 2020

Kilden kjønnsforskning.no

2019

Anbefalinger & tiltak for bedre kjønnsbalanse i akademia

Attachment to the work programme - ENERGIX In effect from 2018

Large-scale programme Energy Research - ENERGIX

Barriers and opportunities for Norwegian participation in the European Research Council (ERC)

Survey report

Befolkningens tillit til forskning og syn på Forskningsrådet

Behovsidentifisert forskning om CFS/ME – BEHOV-ME

Administrativ sluttrapport og egenvurdering

Bioøkonomi – felles handlingsplan for forskning og innovasjon

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva

Blå muligheter – Regjeringens oppdaterte havstrategi

Regjeringens oppdaterte havstrategi

Budsjett 2019

Forskningsrådets inntekter i 2019

Budsjettforslag 2021

Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds og omsorgstjenestene

Kunnskapsnotat

Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme

Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system

Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme

Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme

Evaluation of UNINETT Sigma2

RESEARCH FOR INNOVATION AND SUSTAINABILITY

Evaluation STIM-EU and PES2020

Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU

Evaluering av JEEP II

Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi

Evaluering av Senter for ekstremismeforskning (C-REX) 2019

SAMRISK - Samfunnssikkerhet

Forskning og innovasjon for statlig sektor – FORSTAT

Rapport fra planutvalg 2019

Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov

Kunnskapsnotat (HELSEVEL)

Forskning på straffesakskjeden 2006–2018

En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review»)

Forskningsrådets årsrapport 2018

Indikatorrapporten - Det norske forsknings- og innovasjonssystemet

STATISTIKK OG INDIKATORER 2019 - Utdanning, forskning og utvikling, teknologi, innovasjon

Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett

Utredning for Norges forskningsråd, Område for ressursnæringer og miljø

Kunnskapsgrunnlag for transportforskning

Lange spor i velferdsforskningen

En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014

Midway evaluation of 17 Centres for Research-based Innovation (SFI-III)

Evaluation, Science and the Research System

Norwegian industry-related R&I policy agencies, measures and beneficiaries

A mapping conducted as a part of the study on “Raising the ambitionlevel in Norwegian research and innovation policy”

Norwegian polar research, High North research and research in Svalbard

A mapping survey 2018

Ny-Ålesund Research Station Research Strategy

Applicable from 2019

Omsorgstjenesteforskningen i Norge

Kunnskapsnotat

Oppfølging av Evaluering av humanistisk forskning i Norge

Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet

Policy for gender balance and gender perspectives in research and innovation

Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon

Programplan - FORNY2020 - revidert 2019

Programplan - SAMKUL

Gjelder fra 2018

Programplan - VAM

Gjelder fra 2019

Programplan BIOTEK2021

Bioteknologi for verdiskapning – BIOTEK2021

Programplan FORKOMMUNE revidert 2019

Forskning og innovasjon i kommunesektoren – FORKOMMUNE

Programplan HAVBRUK

Gjelder fra 2019

Programplan KLIMAFORSK 2018

Stort program forklima –KLIMAFORSK

Programplan KULMEDIA 2019-2023

Kultur- og mediesektoren

Programplan MAROFF Revidert 2019

Maritim virksomhet og offshore operasjoner – MAR

Programplan NANO 2012–2021 revidert 2019

Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer – NANO2021

Programplan og vedlegg ENERGIX 2019

Programplan VAM 2019

Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM II

Raising the Ambition Level in Norwegian Innovation Policy

Final Report

Recommendations & measures to improve gender balance in academia

Review of INTPART results 2015-18: A Survey and Portfolio Analysis

INTPART - International Partnerships for Excellent Education, Research and Innovation

Science & Technology Indicators for Norway 2019

Science & Technology Indicators for Norway 2019

SINTEF-rapport

Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION

SINTEF-rapport

Mobilisering, kapasitetsløft og dialog

SINTEF-rapport

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION

Sluttrapport - KULMEDIA 2014–2018

Program om kultur- og mediesektoren - KULMEDIA

Synteserapporten 2019 - Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer

OVERBLIKK OG HOVEDTRENDER 2019

The FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment

Evaluation Report

TRANSPORT21

Transport21-sammendrag

Transport21 er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon rettet mot myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv i transportsektoren i Norge

Verdien i data

Hvordan sikre fellesskapets interesser?

Work programme - DEMOS 2017–2024

Programme on Democratic and Effective Governance, Planning and Public Administration - DEMOS

Work Programme - ENERGIX In effect from 2018

Large-scale programme Energy Research - ENERGIX

Work programme - KULMEDIA2019–2023

Research Programme on the Culture and Media Sector - KULMEDIA

Work programme - NORGLOBAL2

Norway – Global Partner

Work Programme - SAMKUL

In effect from 2018

Work Programme – FORNY2020 revidert 2019

Commercialising R&D Results (FORNY)

Work Programme 2018–UTENRIKS-revidert 2019

International relations, foreign and security policy and Norwegian interests – UTENRIKS

Work programme BIOTEK2021

Large-scale programme Biotechnology for Innovation – BIOTEK2021

Work programme for the MAROFF programme revised 2019

Maritime Activities and Offshore Operations – MAROFF

Work programme HAVBRUK

Applicable from 2019

Work programme HAVBRUK - revidert 2019

Aquaculture Research – HAVBRUK

Work programme KLIMAFORSK 2018 oppdatert

Large-scale programme on Climate Research – KLIMAFORSK

Work programme KULMEDIA

Research Programme on the Culture and Media Sector

Work programme NANO2021

Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials (NANO2021)

Årsrapport 2018 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2018 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2018 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2018 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2018 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2018

Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

- En forskningskartlegging

Effekter av energiforskningen

Hovedrapport

Energi21 - Strategy 2018

Strategy 2018

Europe in Transition - phase 3

Evaluation of the national research school scheme

Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL)

Report from the Principal Evaluation Committee

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Impact Cases

Impact Cases

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 1

Report from Panel 1 – Geography

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 2

Report from Panel 2 – Economics

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 3

Report from Panel 3 – Political Science

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 4

Report from Panel 4 – Sociology

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 5

Report from Panel 5 – Social Anthropology

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 6

Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area

Ex-post evaluation of research programme on Latin America

Latin America programme - LATINAMERIKA

FORKOMMUNE Delrapport 1

Evaluering av forprosjekter

FORKOMMUNE Nåtidsanalyse

Nåtidsanalyse av innovasjonsaktiviteter i kommunesektoren

Forskningsrådets nordområdestrategi 2019

Forskning.nord.tre

FRIPRO i tall

Prosjekt-, bevilgnings- og søknadstall for Fri prosjektstøtte (FRIPRO) i perioden 2012-2016

Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder

Hva vet vi om kvinners helse?

Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no

INFRASTRUKTUR - Tools for Research National strategy for research infrastructure 2018 - 2025

National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR)

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

Learning and teaching with technology in higher education

A systematic Review

Mellomledere i skolen Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov

- en systematisk kunnskapsoversikt

Midtveisevaluering BALANSE For perioden 2013-2017

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018 - Del 1

Del 1: Områdestrategier

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018 - Del 2

Del 2: Prosjektbeskrivelser

Norwegian Roadmap for Research Infrastructure 2018

National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR)

Open Access to Research Data - Revised 2017

Revised 2017

Programplan - DEMOS 2017–2024

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning – DEMOS

Programplan - KULMEDIA 2019-2023

Kultur- og mediesektoren - KULMEDIA

Programplan SAMRISK 2018 - 2027 - Revidert

Samfunnssikkerhet (SAMRISK)

Raising energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions

An analysis of publicly funded petroleum research 2015–2018

Regionale kunnskapsgrunnlag

FoU-basert innovasjon i næringslivet – statistikk og indikatorer November 2018

Research for Sustainable Societal and industrial Development

The Research Council of Norway's strategy for sustainability 2017-2020

Research on international relations, foreign policy and Norwegian interests

Knowledge base for research and innovation policy

Sluttrapport - Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Resultater og høydepunkter fra åtte FME-er

Sluttrapport 2009 - 2017

Synteserapport: Instituttsektoren i Norge

En systematisk gjennomgang forskningsinstitutter som omfattes av den statlige basisfinansieringsordningen

Tilleggsrapport til evaluering av miljøinstituttene i Norge

Eksempler på samfunnseffekter

Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning

Lønnsomt og nyttig samarbeid

Work Programme - BIONÆR

Applicable from 2018

Work programme - MARINFORSK Applicable from 2018

Work Programme - TRANPORT2025 In effect from 2018

The Transport 2025 programme

Work Programme - UTENRIKS 2018–

Protect, survive, and thrive. Norway, interdependence, and international relations in a changing world

Work programme SAMRISK 2018 – 2027

Research Programme on Societal Security and Safety (SAMRISK)

Årsrapport 2017 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2017 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2017 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2017 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2017 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilningen

2017

Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

- en systematisk kunnskapsoversikt

Effektivitet og kvalitet i straffesakskjeden

Utredning av behovet for forskning på det norske rettssystemet

Evaluation - Norwegian Polar Research

An evaluation

Evaluation - Simula Research Laboratory

An evaluation 2016/2017

Evaluation of the Humanities in Norway - Impact Cases

Impact Cases

Evaluation of the Humanities in Norway - Panel 1

Report from Panel 1 – Aesthetic Studies

Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes

Principal report

Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme

Final report

Evaluation of the RCN’s NANO2021 programme

Final report

Evaluation Report Bjerknes Centre for Climate Research

Evaluering av BIA

Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden

Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene

Faktarapport

EVALUERING AV DEMO 2000

Evaluering av REGMODELL

Evaluering av VAM-programmet

Rapport fra evalueringskomité 2017

Final report 2008-2017

Latin America programme - LATINAMERIKA

Follow-up Plan for the Evaluation of Basic and Long-Term Research within Engineering Science in Norway

Report from the Follow-Up Committee on Recommended Actions

Forskning på internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk og norske interesser

Kunnskapsgrunnlag

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)

Juni 2017

Innovasjon i offentlig sektor - Forskningsrådets strategi 2018 - 2023

Forskningsrådets strategi 2018 - 2023

Innovativt næringsliv - Forskningsrådets strategi 2016-2020

Forskningsrådets strategi 2016-2020

Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn

En systematisk forskningskartlegging

Midterm evaluation of research centres for petroleum activities

Research Centres for petroleum – PETROSENTER

Midterm evaluation of ten National Research Schools

Report submitted by the evaluation panel

Midterm Evaluation of thirteen Centres of Excellence (SFF-III)

Nasjonal strategi for EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research

Nordområdene og Russland

Funn fra forskningen

Policy - Tilgjengeliggjøring av forskningsdata Revidert 2017

Policy for Norges forskningsråd

Porteføljeanalyse - Evaluering av BIA

Evaluering av BIA - intern delrapport

Programplan DEMOS 2017-2024

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)

Rapport fra utvalget for forskerlinjepiloter

Nasjonalt utvalg for forskerlinjepiloter

Rapport fra workshop om modellering av energisystemet 2017

En oppsummering av resultater fra Forskningsrådets workshop om utviklingsbehov for energisystemmodeller, holdt i Oslo den 25. april 2017.

Report on Science and Technology Indicators for Norway 2016

2017

Research for Sustainable Societal and Industrial Development

The Research Council of Norway's Strategy for Sustainability, 2017-2020

Resultatmåling av brukerstyrt forskning

Stamcelleforskning – i dag og i morgen

Strategy for innovation in the public sector

Stress i skolen

En systematisk kunnskapsoversikt

The Centres of Environment-friendly Energy Research (FME)

June 2017

Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

Pathways to global impact

User survey and impact assessment of the Norwegian social science institutes

Work programme DEMOS 2017–2024

Programme on Democratic and Effective Governance, Planning and Public Administration - DEMO

Årsrapport 2016 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2016 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2016 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2016 - Forskningsrådet

Årsrapport 2016 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2016 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2016

A systematic mapping of the effects of ICT on learning outcomes

BIOBANK - Framtidens forsknings- og behandlingsmuligheter

Program Humane biobanker og helsedata (2012-2016) - BIOBANK

Enklere tilgang – mer forskning

Status og forbedringsmuligheter for norske persondata til helseforskning

Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)

Evaluering av samhandlingsreformen

Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM)

Evnerike elever og elever med stort læringspotensial. En forskningsoppsummering

En forskningsoppsummering

External review report of the NORGLOBAL/humanitarian policy research activity (HUMPOL)

Familiestøttende tiltak for barn og familier for å forhindre eller begrense konsekvensene av vedværende familiekonflikt

Temanotat

Forskningsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og ung

Vedlegg til hovedrapport

Gjennomgang av Atferdssenterets implementeringsvirksomhet Atferdssenteret. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Vedlegg til hovedrapport

Helhetlig helsesatsing i Forskningsrådet

Policy for forskning og innovasjon 2016-2020

Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte

En systematisk kunnskapsoversikt

Impact analysis of the technical-industrial research institutes in Norway

Lærerutdanning som profesjonsutdanning

Forutsetninger og prinsipper fra forskning

Maritim21 - En helhetlig maritim strategi for forskning, utvikling og innovasjon

En helhetlig maritim strategi for forskning, utvikling og innovasjon

Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)

Midterm External Evaluation - GLOBVAC 2

GLOBVAC 2 – the second Programme for Research for Global Health and Vaccination

NevroNor - En nasjonal satsing på nevrovitenskap ( 2006-2015 )

Sluttrapport

Norsk næringsliv innenfor miljøvennlig energi

En kartlegging av norsk næringsliv innenfor miljøvennlig energi, inkludert leverandørindustri

Norsk næringsliv innenfor rmiljøvennlig energi

En kartlegging av norsk næringsliv innenfor mijøvennlig energi, inkludert leverandør industri

Norsk veikart for infrastruktur 2016

Norwegian Roadmap for Research Infrastructure 2016 - Part II

Tools for Research - Part II

Nysgjerrigpermetoden

Lærerveiledning

Offentlig styring og planlegging

Funn fra forskningen 2011-2015

Petroleumsforskningen i 2015

Forskningsrådets innsats

Raising energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions

An analysis of publicly funded petroleum research 2nd Revision

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING)

Satsingsbeskrivelse 2017-2019

Regionale innovasjons- og utviklingsprosesser

Funn fra forskningen 2011-2015

Rekruttering til forskning - Forskningsrådets policy 2016-2020

Forskningsrådets policy 2016-2020

Senter for forskningsdrevet innovasjon SFI-1 (2007-2014)

Nøkkeldata og kort presentasjon

Sluttrapport - Folkehelseprogrammet 2011-2015

Sluttrapport

Sluttrapport - Program for Klinisk forskning 2011 - 2015

Sluttrapport

Sluttrapport - Program for miljøpåvirkning og helse (2011-2015)

Sluttrapport

Sluttrapport - Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet

2011 - 2015 Sluttrapport

Sluttrapport - Program for Psykisk helse 2011-2015

Sluttrapport

Sluttrapport - Program for Rusmiddelforskning 2011-2015

Sluttrapport

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene

Summary of final report - Research Programme on Satety and Security in Transport (TRANSIKK), 2010-2015

Summary of final report

Synteserapport. Norsk miljøforskning mot 2015

Digital kortversjon

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata og data for forskning

Kunnskapsgrunnlag til KDs arbeid med en nasjonal handlingsplan for tilgjengeliggjøring av data

Underveisevaluering av ENERGIX

Sekretariatets rapport til ekspertgruppen

User-survey of the technical-industrial research institutes in Norway

Work programme - Programme for Regional R&D and Innovation - (VRI)

Work programme 2014-2017

Work programme 2015-2024 - The Transport 2025 Programme

Transport 2025 - Transport

Årsrapport 2002 - Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2015 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2015 - Forskningsrådet

Årsrapport 2015 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon, og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - SkatteFUNN

2015

Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research - FME Samfunn

Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research

Evaluering av miljøinstituttene i Norge

Hovedrapport

Exsellens. Innovasjon. Effekt.

Resultater fra forskningen

Forsking for innovasjon og berekraft - Strategi for Noregs forskingsråd 2015-2020

Strategi for Noregs forskingsråd 2015-2020

Forskning for innovasjon og bærekraft - Strategi for Norges forskningsråd 2015-2020

Strategi for Norges forskningsråd 2015-2020

Frafall i videregående opplæring

En systematisk kunnskapsoversikt

Frascati-manualen 2015

Retningslinjer for innhenting og rapportering av data om forskning og eksperimentell utvikling. Utdrag

Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet. En kunnskapsoversikt

Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet

Effekten av tiltak og stønader for arbeidsmarkedstilknytning

Midterm evaluation of the NORSI research school

Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)

Miljøinstituttene i Norge

Faktarapport

Porteføljerapport for høgskolene

Programplan 2015-2024 Transport 2025

Programplan 2015-2024

Programstyrets midtveisoppsummering - SAMKUL 2011 - august 2015

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL

Report on Science and Technology. Indicators for Norway 2014

Research for innovation and sustainability -Strategy for the Research Council of Norway 2015-2020

Strategy for the Research Council of Norway 2015-2020

Research-based evaluation of the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Final report

SAMKUL - Fra beredskap til redskap

Et kritisk blikk på SAMKUL

Sluttrapport - Forskningssatsingen Grunnlovsjubileet 2014 (2010-2014)

Sluttrapport

Sluttrapport - HAVKYST Ti år med marin forskning

Sluttrapport for Havet og kysten 2005-2016

Sluttrapport - Program for VITEN 2011-2015

Sluttrapport

Status og framtidige trender og utfordringer innenfor transportsikkerhet

Utarbeidet for Forskningsrådet av Transportøkonomisk inst.

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2014

Synteserapport. Norsk Miljøforskning mot 2015

Ta tempen på språket!

Rapport fra Forskningskampanjen 2014

Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole

En systematisk kunnskapsoversikt

Årsrapport 2014 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2014 - Forskningsrådet

Årsrapport 2014 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - Primærnæringsinstituttene

nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - SkatteFUNN

2014

Assigning Cultural Values

Programme on Cultural Research (KULVER/188363)

Da veien ble lagt

Erfaringer og resultater etter åtte år

Dafniejakten

Rapport fra forskningskampanjen 2013

Energy21 Strategy 2014

Part 1 Priority focus areas and implementation measures for the strategy

Evaluering av FORFI

Kunnskapsgrunnnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI

Evaluering av SMARTRANS

2007-2014

Follow-up plan for the Evaluation of research in Earth Sciences in Norway

Report prepared by a national committee

Follow-up plan for the evaluation of basic research in ICT

Report from the follow-up Committee of the international report: Research in Information and Communication Technology- An evaluation

Follow-up plan for the evaluation of research in mathematics

Report prepared by a national committee

Forebygging av stor ulykker. arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomhet

PETROMAKS 2

Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet

En systematisk kunnskapsoversikt

Forskningsinfrastruktur - Prosjektbeskrivelser

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

FoU i lærerutdanningen

Et syntesenotat

Gender balance and gender perspectives in research and innovation

Policy for the Research Council of Norway 2013-2017

Grunnleggende forskning

Forskningsrådets policy 2015-2020

Health Research Classification System (HRCS)

Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge. Rapport fra en arbeidsgruppe

Instituttsektoren - Forskningsrådets strategi for 2014-2018

Forskningsrådets strategi for 2014-2018

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon - Forskningsrådets Policy 2013-2017

Forskningsrådets Policy 2013-2017

Mobilisering av energiforskningen

klimaforliket har gitt kunnskap og næringsmuligheter

Monitoring at Zackenberg - lessons for Svalbard

Worskshop report januar 2013. Svalbard Science Forum - SSF

Open Access to Research data

Policy for the Research Council of Norway

Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer

Rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge. Metaevalueringens ekspertpanel jui 2014

Partnerskap i lærerutdanningen

En forskningskartlegging - KSU 3/2014

Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVel)

Strategisk plan 2014-2019

Programplan - Program om kultur- og mediasektoren - KULMEDIA

Programplan 2014-2018

Regionalt arbeid - Forskningsrådets regionale policy

Forskningsrådets regionale policy 2014-2018

Revidert programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Vedtatt 10.04.14 av Divisjonsstyret for innovasjon

Revised work programme for the Programme for User-driven Research-based Innovation (BIA)

Room for increased ambitions. Governing breakthrough research in Norway 1990-2013

Report to the Research Council of Norway, September 24 2013

Samhandling, tillit og regionale forskjeller. Forskningsresultater fra VRI 2010-2013

Sluttrapport - 10 år med klimaforskning - NORKLIMA 2004-2013

Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2013

The Technology for the 21st centrury

Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre

Rapport fra Ekspertgruppen i spesialpdagogikk 2014

Vedlegg til Årsrapport 2022

Departementvise rapporter

Work Programme - Programme on Alcohol and Drug Research 2013-2015 (RUSMIDDEL)

Work Programme

Økt utvinning i Petromaks og Demo 2000 gjennom 10 år

PETROMAKS/DEMO 2000

Åpen tilgang til vitenskapelig publisering

Forskningsrådets policy

Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgnigen

Årsrapport 2013 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2013 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2013 - Forskningsrådet

Årsrapport 2013 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2013 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2013

Arbeidsmigrasjon til Norge fra Øst- og Sentral-Europa

Temanotat

Bioteknologi for verdiskaping - BIOTEK 2021 (2012-2021)

Stort program - Bioteknologi for verdiskaping -BIOTEK2021

Bruk forskningen! HAVKYST

Resultater for forvaltningen. Havet og kysten-prosjekter avsluttet 2006-2012

Evaluation Report - Centre for Molecular Medicine - NCMM

Report of the Evaluation Committee

Evaluering av forskningsprogrammene PRAKSISFOU og UTDANNING 2020

PRAKSISFOU OCH UTDANNING 2020 MED PRAKUT I BELYSNING

Forskningsinstituttenes FoU-profil - en visuell presentasjon

Analyse

Hvor varmt er det i norske hjem.

Rapport fra Forskningskampanjen 2012: Ta hjemmetempen!

I front for forskningen - Oppdatert 2013

Strategi for Norges forskningsråd 2009 - 2014 oppdatert versjon

Ingen vei utenom

Kunnskapsgrunnlag for transportforskning

Instituttevalueringer - Overordnet plan

Overordnetplan

Kartlegging av offentlig støtte i 2012 til forsknings-, utviklings-, og demonstrasjonsprosjekter

Klimavennlig stasjonær energiteknologi, CO2 håndtering, miljøvennlig transport og stasjonær hydrogen

Kulturformidling 2008 - 2012

Prosjektoversikt

Midterm Evaluation of Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)

Midterm Evaluation of Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)

Midterm Evaluation of Five National Research Schools

Report submitted by the evaluation panel

Midtveisrapport for programmet UTDANNING2020

Programstyrets egenvurdering

Miljø 21 - Miljø i alt

FoU-strategien Miljø 21

Nasjonal forskerskola for lærerutdanningene (NAFOL)

En utvärdering efter halva tiden

Norsk polarforskning

Forskningsrådets policy for 2014-2023

Norwegian polar research

Research Policy 2014-2023

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling

Program for stamcelleforskning

Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011 - biologiske fag

Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for biologiske fag

Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011 - humanmedisin og helsefag

Rapport fra nasjonalt oppgølgingsutvalg for humanmedisin og helsefag

Programme for Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT) 2014-2023

Programplan - Program for rusmiddelforskning 2013-2015

Programplan

Programplan - Program for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til petroleumssektoren (PETROSAM2)

Programplan 2013-2018

Programstyrets midtveisrapport for perioden 2009-2012 - VAM

Prosjektkatalog 2002-2015 - SHP

FoU-satsing. Strategiske høgskoleprosjekter - SHP

Rekruttering til forskning innenfor energi og petroleum

Dr.gradsstipendiater med finansiering fra Forskningsrådets målrettede aktiviteter og programmer innenfor energi og petroleum

Report on Science and Technology indicators of Norway 2013

Indicators of Norway 2013

Sluttrapport - Kjønnsforskning 2008-2012

Sluttrapport

Sluttrapport - Kulturforskning 2008-2012

Sluttrapport

Statusrapport - Program for Praksisrettet utdanningsforskning - PRAKUT 2010-2014

Statusrapport

Ungdom, frafall og marginalisering

Temanotat

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet

VEKSTFORSK - Forskning, innovasjon og økonomisk vekst

VEKSTFORSK 2007-2011Sluttrapport

Velferdsordningene

Temanotat

Årsrapport 2012 - De samfunnsvitenskapelige instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

De samfunnsvitenskapelige instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - De teknisk-industrielle instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

De teknisk-industrielle instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - Forskningsinstituttene samlerapport

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2012 - Forskningsrådet

Årsrapport 2012 - Forskningssamarbeidet Norge-EU

Deltagelse i EUs 7. rammeprogram - resultater, erfaringer og tiltak

Årsrapport 2012 - Miljøinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Miljøinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - Primærnæringsinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Primærnæringsinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - SkatteFUNN

2012

Changes in snow/ice and pollutants and their effects on terestrial ecosystems

Workshop report, February 2012 Svalbard Science Forum - SSF

Evaluation - Norwegian Climate Research

An evaluation

Evaluation - Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and Selected Research Institutes

An evaluation

Evaluation - Research in Mathematics in Norwegian Universities

An evaluation

Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research

Report for the Evaluation Committee

Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene

Flere aktive og sunne år

Et tema hefte fra Norges forskningsråd

Funn i praksis - ny kunnskap om barnehagen

Global Change-forskning i Norge

En kartlegging av norsk Global Change-forskning i 2011

Hve spiser elevene på skolen

Innovasjon i offentlig sektor - En ny policy for Forskningsrådets arbeid

En ny policy for Forskningsrådets arbeid

Innovasjon i offentlig sektor - Kunnskapsoversikt og muligheter, juni 2012

Kunnskapsoversikt og muligheter, juni 2012

Innovasjon i offentlig sektor - Policy for Forskningsrådets arbeid

Policy for Forskningsrådets arbeid

Kunnskapsgrunnlag for ny klimasatsing i Forskningsrådet

Marineforskningsstasjoner i Norge

Utredning

Mixed Methods in Educational Research

Report from the March Seminar 2012

Norge-Russland. Forskning og samarbeid i nordområdene

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022

Norway-Russia. Research and cooperation in the High North

Norway-Russia. Research and Cooperation in the High North. Russisk versjon

Norwegian eInfrastructure Roadmap

prepared by the eInfrastructure Scientific Opportunities Panel

Ny kunnskap om barnehagen - Funn i praksis

Ny kunnskap om barnehagen

Ny-Ålesund glaciology - future opportunities and constraints

Workshop Report

Program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) 2005-2010

Program for Internasjonal migrasjo og etniske relasjoner(IMER) 2005-2010

Programplan - MAROFF 2010-2019

Revidert 2012

Programplan - NANO 2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer (2012 - 2021)

Programplan

Programplan - Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområde (2011-2015)

Programplan

Prosjektkatalog 2002-2011 - SHP

FoU-satsing. Strategiske høgskoleprosjekter -SHP

Raising energy efficiency and cutting greenhouse gas emissions

An analysis of publicly funded petroleum research

Regional Innovasjon

Funn fra forskningen 162847/H20

Research in Information and Communication Technology in Norway

Bibliometric analysis

Research in Mathematics at Norwegian Universities - Bibliometric analysis

Bibliometric analysis

SkatteFUNN 10 år

Et utvalg bedrifter og prosjekter

Sluttrapport - Fremtidens rene energisystem - fra visjon til reelt alternativ!

Sluttrapport

Sluttrapport - NANOMAT

Sluttrapport - Realfagsrekruttering langs nye spor

Sluttrapport

Sport Sciences in Nordic Countries. Evaluation Report

Statusrapport VRI-programmet i perioden 2007-2010

Strategic Research Agenda 2012-2013

Nevronor - a national strategic initiative for neuroscinces research

Strategisk plan 2012-2013

NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning

The Role of Theory in Educational Research

Report from the March Seminar 2011

Tiny technology - big progress

A summing up of 10 years of activity

Utnytt forskningens muligheter

Forskningsrådets innspill til forskningsmeldingen 2013

Utredning om forskning på voksnes læring

En litteraturgjennomgang

Årsrapport - 2011 Del 1 Forskningssamarbeidet Norge-EU

Deltakelse i EUs 7. rammeprogram - resultater, erfaringer og tiltak

Årsrapport 2011 - Del 2 Forskningssamarbeidet Norge-EU

Deltakelse i utviklingen av ERA. Rapport fra arbeidet i de fem ERA-komiteene og Felles programmer (JP1)

Årsrapport 2011 - Del I: Fellesdelen Del II:Departementsvise rapporter

Del I: Fellesdelen Del II:Departementsvise rapporter

Årsrapport 2011 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelig instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelig instituttene

Årsrapport 2011 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2011 - Delrapport for miljøinstituttene

Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2011 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2011 - Forskningsinstituttene samlerapport

Samlerapport

Årsrapport 2011 - SkatteFUNN

2011

Bioteknologi og mat

Et temahefte fra Norges forskningsråd

Botany, Zoology and Ecology-related Disciplines. Panel1 1

Classifying health-related research using the Health Research Classification System (HRCS)

Pilot project under the Research Council of Norway

Evaluation - Geography Research in Norway

An evaluation

Evaluation - Research in Earth Scinces in Norway

An evaluation

Evaluation - Social and cultural anthropological research in Norway

An evaluation

Evaluering av FUGE

Evaluering av NANOMAT

Fem år - seks helseprogrammer

Eksempler fra god forskning

Forskningsrådets nordområdestrategi 2011

forskning.nord.to

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)

Juni 2011

Heroinassistert behandling

Rapport fra konsensuskonferanse 21. juli 2011

Hva vi vet om samfunnssikkerhet

Resultater fra programmet

Innovasjon - Forskningsrådets strategi 2011-2014

Forskningsrådets strategi 2011-2014

Institusjonsforankrede strategiske prosjekter - pedagogikk (PEDISP)

En gjennomgang av resultater og effekter

Internasjonalt samarbeid - Forskningsrådets strategi 2010-2020

Forskningsrådets strategi 2010-2020

International Polar Year The Norwegian Contribution

International Polar Year 2007-2008

Klassifisering av helserelatert forskning med Health Research Classification System (HRCS)

Pilotprosjekt i Norges forskningsråd

Klimastrategi -jordbruk

En oppfølging av kunnskapsgrunnlagsrapporten "Bedre agronomi" og andre relevante rapporter innen klima og jordbruk

Kommunikasjon - Forskningsrådets strategi 2011-2013

Forskningsrådets strategi 2011-2013

Lange spor CO2 - Et temahefte fra Norges forskningsråd

Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor Energi - Et temahefte fra Norges forskningsråd

Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi

Midterm Evaluation of Eight Centres of Excellence (SFF-II)

Molecular Biology. Panel 3

Microbiology, immunology, cell biology, biochemistry, molecular biology, genetics, genomics, biotechnology including breeding and bioinformatics

Ny kunnskap for din fremtid - Funn i praksis

Ny kunnskap for din fremtid

Næringslivet og polarforskningen

Nasjonal satsing for en felles fremtid

Oppfølging av fysikkevaueringen 2010

Rapport fra oppnevnt oppfølgingsutvalg

Physiology-related Disciplines. Panel 2

Anatomy, physiology, neurobiology, toxicology, pharmacology, embryology, nutritional physiology, pathology, basic odontological research, veterinary medicine, fish health including corresponding transational research

Polaråret 2007-2008

Programplan - MILPAAHEL 2011-2015

Program for miljøpåvirkning og helse - MILPAAHEL

Programplan - Program for helse- og omsorgstjenester 2011-2015

Programplan

Programplan - Program for klinisk forskning 2011-2015

Programplan

Psychology and Psychiatry - Panel 6

Clinical paychology, social-, community- and workplace psychology, organizational psychology, personality psychology, developmental psychology, cognitive psychology, biological psychology and forensic psychology. Psychiatry, including geriatric psychiatry, child and adolescent psychiatry, biological psychiatry, and forensic psychiatry. Behaviour research.

Public Health and Health-related Research. Panel 5

Public health, community dentistry and community nutrition.Epidemiology and medical statistics. Health services research, preventive medicine, nursing research, physiotherapy, occupational medicine, behavioural research and ethics, other health related research.

Report on Science and Technology. Indicators of Norway 2011

Research in Earth Sciences in Norway

Bibliometric analysis

Research Strategy for the Arctic and Northern Areas

Revision 1 (forskning.nord.to) 2011 - 2016

Rigour and relevance in Educational Research

Report from the March Seminar 2010

Sluttrapport - Program for klinisk forskning 2006-2010

Sluttrapport

Sluttrapport - Program for miljø, gener og helse (2006-2010)

Sluttrapport

Social and cultural anthropological research in Norway

An evaluation

Strategy - Transcending boundaries

Strategy on international cooperation 2010-2020

Strategy for International Cooperation

The Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)

Work Programme - Program on Clinical Research (2011-2015)

Work Programme

Årsrapport - 2010 Forskningssamarbeidet Norge-EU

EUs 7. rammeprogram. European research Area (ERA)

Årsrapport 2010 - Del 1: Forskningsstrategisk rapport

Del 1: Forskningsstrategisk rapport Del 11: Departementsvise rapporter

Årsrapport 2010 - Delrapport for miljøinstituttene

Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2010 - Samlerapport

Samlerapport

Årsrapport 2010 - SkatteFUNN

2010

Arctic Climate Change in NORKLIMA

Arkitektur og kvalitet i omgivelser

Kunnskapsstatus og forskningsbehov

Basic Physics Research i Norway

Bibliometric analysis

Basic Physics Research in Norway. An evaluation

Brosjyre ifbm Expo 2010. Research in Norway

Research actors focus on China

Bruk forskningen!

Tematisk framstilling av prosjekter terminert i perioden 2006-2009

Democracy and governance in a regional context

Democracy and Governance in a Regional Context

Den europeiske erklæring om forskere

Atferdsregler for rekruttering av forskere

En robust instituttsektor

Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og mat departementet, inkludert Bygdeforskning

Et krafttak for juridisk forskning

Prosjektkatalog - resultater pr. september 2010

Evaluation - Philosophy and history of ideas in Norway

Evaluation of research 2004-2008

Evaluation - Simula Research Laboratory

An evaluation

Evaluation - Sociological research in Norway

An evaluation

Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)

Faglig plan

Kunnskap for klima

Strategi for klimaforskning

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig satsing på bioteknologi

Rapport fra Biotek 2012

Kunst i Forskningsrådet

Landskap i endring. Sluttrapport

Landskap i endring - bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser

Midway Evalutaion of the Centres for Research-based Innovation (SFI)

Mot et nytt kunnskapsfelt

Forskningsrådet utgir to rapporter som et resultat av prosjektet Foresight i Norge 2009: Mot et nytt kunnskapsfelt (Rap. 1) og Aktørenes erfaringer med foresight (Rap. 2).

Norsk polarforskning

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2010

Norwegian polar research

Policy for Norwegian polar research 2010-2013

Programplan- TRANSIKK 2010-2015 Transportsikkerhet

PROGRAMPLAN 2010-2015

Prosjektoversikt – IMER

Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner – IMER

Religionspluralisme. Religion, migrasjon og integrering

Research in Norway

Research actors focus on China

Research plan

Norwegian Constitution Bicentennial 2014 Research initiative

Rettsforskningens framtid

Oppfølging av evalueringsrapportenrapporten "Rettsvitenskspelig forskning i Norge".

Rettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og risiko

En kunnskapsoversikt

Sluttrapport - Miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer

Sluttrapport

The scientific case for eInfrastructure in Norway

Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning

Veien videre 2010

Videre satsing på nanoteknologi og nye materialer - kunnskapsgrunnlaget

Vitenskapelig kvalitet

Gjennongang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning

Årsrapport 2009 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2009 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2009 - Delrapport for miljøinstitutene

Delrapport for miljøinstitutene

Årsrapport 2009 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport 2009 - Forskningsstrategisk rapport

Del 1: Forskningsstrategisk rapport Del 11: departementsvise rapporter

Årsrapport 2009 - SkatteFUNN

2009

Evaluation of Basic Chemistry Research in Norway

Evaluering - Rettsvitenskapelig forskning i Norge

En evaluering

Fisk i forskning- miljøkrav og velferdsindikatorer hos fisk

En utredning av forskningsbehovet

Forskning og utviklingsarbeid ved de statlige høgskolene

Forskningsrådets policy for 2008-2012

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)

Fødselshjelper for nye bedrfiter

Gender equality and gender perspectives in research

Policy 2007-2012

GLOBVAC - Research and Capacity Building for Global Health

Midterm External Review

HAVKYST - Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Havet og kysten

I front for forskningen - Strategi for Norges forskningsråd 2009-2012

Strategi for Norges forskningsråd 2009-2012

In the Vanguard of Research - Strategy for the Research Council of Norway 2009-2012

Strategy for the Research Council of Norway 2009-2012

Kandidatene til forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Likestilling i forskning - hva fungerer

En analyse av tildelingsprosessene i Forskningsrådets kvalitetssatsinger YFE, SFF og SFI

Likestilling og kjønnsperspektiver i forskning - Forskningsrådets policy 2007-2012

Forskningsrådets policy 2007-2012

New opportunities for gas-based industry in Norway

Norske bidrag til EU-forskningen

Norway`s Centres for Environment-friendly Energy Research (CEERS)

Nye muligheter for gassbasert industri i Norge

PETROMAKS - Examples from petroleum research in Norway 2008

Optimal Management of Petroleum Resources - PETROMAKS

Plan for koordinert satsing på torsk

Oppdrett og fangstbasert akvakultur 2010-2020

Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker

Utarbeidet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Rasisme og diskriminering

Begreper, kontroverser, og perspektiver

Research for a safer society

Researcher mobility creates research

Forsker mobilitet skaper resultater

Sámi dutkama prográmma 2007-2017

Prográmmaplána

Sats på forandring

Midtveisevaluering av store programmer

Seminar om forskning innenfor vern og bruk av verneområder og randsoner

Oppsummering av foredrag og innspill på seminar 13.-14. januar 2009

Sluttrapport - Opptrappingsplan for psykisk helse (2001-2009)

Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Sluttrapport - Resultater fra prosjekter i RISIT programmet

Sluttrapport

The fish larva: a transitional life form, the foundation for acquaculture and fisheries

Report from a working group on research on early life stages of fish

Årsrapport 2008 - Del 1: Forskningsstrategisk rapporter

Del 1:Forskningsstrategisk rapport Del 11:Fondet for forskning og nyskaping Del 111:Departementsvise rapporter

Årsrapport 2008 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2008 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2008 - Delrapport for miljøinstituttene

Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2008 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2008 - Forskningsinstituttene samlerapport

Årsrapport 2008 - SkatteFUNN

2008

Basic Chemistry Research in Norway

Evaluering av historiefaglig forskning

Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning

Fagplan for farmasøytisk forskning

Rapport

Flukt, eksil og flyktningers sosiale integrasjon

Gevinster og gevinstrealisering i Høykom-finansierte prosjekter

Høykom-rapport nr 1:2008

Gode biobanker - bedre helse

Utarbeidet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Humanistisk forskning

Nasjonal strategi

Investments in Norwegian eInfrastructure for Computational Science

An investment plan for the period 2008-2017

Kreftsatsing - Nye brikker i puslespillet - formidling fra prosjekter

Strategisk satsing på kreftforskning (2000-2007)

Kunnskap, utdanning og læring - hva lærte vi

Formidling av resultater

Kunnskapsmangler - en analyse av forskningstemaer

Medical and Health-related Research - Policy for 2007-2012

The research Council of Norway`s Policy for 2007-2012

Nasjonal strategi for eInfrastruktur

Nordisk blikk på samfunnssikkerhet

Norwegian business in China. Intentions and impacts

A study of knowledge networks, innovation and competitive advantage

Nukleære virksomheter ved Institut for energiteknikk - IFE

En samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse

Prosjektkatalog. Forskningsprogrammet PraksisFoU 2005-2010

Prosjektoversikt 2008 - Program Arbeidslivsforskning

Program Arbeidslivsforskning

Research for sustainable improvements in health in low and middle-income countries

Saemien dotkemen provgramme 2007-2017

Provgrammesoejkesje

Sáme dutkama prográmma 2007-2017

Prográmmapládna

Second Evaluation of NOTUR

Norwegian High Performance Computing Infrastructure

Sluttrapport - BIOMANGFOLD Biologisk mangfold - dynamikk, trusler og forvaltning

Sluttrapport for programmet

Sluttrapport - Ny teknologi og samfunnsendring

Sluttrapport

Trygg sjømat - risikofaktorer i verdikjedene fra fjord til bord for villfanget og oppdrettet sjømat

En utredning av kunnskapsbehovet

Årsrapport 2007

Årsrapport 2007 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2007 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2007 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2007 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2007 - FORNY

2007

Evaluation of Norwegian Development Research

Report commissioned by the Research Council of Norway

Evaluering av kvalitetsreformen

Sluttrapport

Evaluering av Magne Lerheim-stipendiet

Egenevaluering

Foresight 2007. Biodrivstoff og bioenergi

En rapport fra prosjeketet Foresight 2007 i regi av RENERGI-programmet i Forskningsrådet En av tre delrapporter

Foresight 2007. Solceller

Fremtidens rene energisystem - RENERGI

Foresight. Offshore vindenergi

En rapport fra prosjektet Foresight 2007 i regi av RENERGI-programmet i Forskningsrådet. En av tre delrapporter

Forskningens fellesformue forvitrer

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning

Grunnforskning med næringsvett

Hanngris

Evaluering

Investments in the Norwegian Infrastructure for Computational Science

An investment plan for the period 2007-2016

Medisinsk og helsefaglig forskning - policy for 2007 - 2012

Forskningsrådets policy for 2007 - 2012

Midway Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence

A report submitted by an International evaluation Comittee, 10 November 2006

Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur

Utvalg for databaser, registre, tidsserier og samlinger. Forslag til strategi

National strategy for nanoscience and nanotechnology

Nordisk i nåtid

Innstilling fra oppfølgingsutvalget etter evalueringen av norsk forskning i nordisk språk og litteratur

Openness and neutrality in broadband networks - Norway

Høykom report No. 1:2007

PETROMAKS - Petroleum research in Norway

PETROMAKS - Petroleumsforskning i Norge

Stort program - Program for maksimal utnyttelse av petroleumsressursene

Programme for Regional R&D and Innovation (VRI)

Programme description

Programnotat - Program for psykisk helse 2006-2010

Programnotat Revidert mars 2007

Programnotat - Program for rusmiddelforskning 2007-2011

Programnotat

Programplan - NANOMAT 2007-2016 Nanoteknologi og nye materialer nanovitenskap og integrasjon

Programplan - PRAKUT Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (2006-2010)

Programplan

Report on Science and Technology Indicators of Norway 2007

Resultatevaluering av sykehusreformen

Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse

Risk and safety in the transport sector - RISIT

Project results from the RISIT programme

Samlet plan for kunnskapsdeling og formidling (versjon 1)

Sluttrapport - KOSK Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Sluttrapport

Sluttrapport - PROFO-forurensninger: kilder, spredning, effekter, tiltak

Sluttrapport fra programmets virkeperiode 2000 - 2005

Sluttrapport - Resultater fra prosjekter i RISIT-programmet

Sluttrapport

Tell'Us

Science in Norway
News from the Research Council of Norway

Work Programme - Programme for Practice-based R&D in Pre-school through Secondary Schools and Teacher Education (2006-2010)

Work Programme

Årsrapport 2006 - BIA Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukerstyrt innovasjonsarena

Årsrapport 2006 - Del 1+Del 11+ Del 111

Årsrapport 2006 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2006 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2006 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2006 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2006 - FORNY - kommersialisering av FoU-resultater

FORNY - kommersialisering av FoU-resultater

Årsrapport 2006 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport 2007 - Del 1: Forskningsstrategisk rapport

Del 1:Forskningsstrategisk rapport Del 11:Fondet for forskning og nyskaping Del 111:Departementsvise rapporter

2006

Bedre forskning gir bedre behandling

Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin

Benefits from telemedicine in Norway

An examination of available documentation

Energy 2020+

Report from a foresight project

Evaluation - Pharmaceutical Research in Norway

An evaluation

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005

Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i Polarområdene og B

Rapport fra evalueringskomitéen

Fagplan for ingeniørvitenskapelig fag

Fiskeriteknologi

Rapportsammendrag utgitt i 2006

Forskningsrådets nordområdestrategi 2006

forskning.nord

Helsefremmende arbeid - erfaringer og utfordringer

Invent in Norway

KUNSTI - Knowledge Generation for Norwegian Language Technology

An interim Report prepared by The Programme Board

Mental helse - Ny viten om menneskesinnet

Mental helse

Mer helse for krone

Helsetjenesteforskning

Miljøet påvirker helsen - men hvordan?

Miljø og helse 2001-2005. Avslutningsbrosjyre for programmet

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning

Styrking av strategisk helhet og langsiktighet i norsk klimaforskning. Rapport fra Klimaforskningsutvalget 2006

Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi

Ny teknologi gir bedre helsetjenester

IKT i medisin og helsetjeneste

Nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren

Forslag fra Norges forskningsråd, oktober 2006

Programplan - Program for helse- og omsorgstjenester 2006 - 2010

Programplan

Programplan - Program for klinisk forskning 2006-2010

Programplan

Programplan - Program for psykisk helse 2006 - 2010

Programplan

Programstyrets midtveisrapport-med anbefalinger til videre oppfø

Regionene og den nye programsatsingen Virkemidler for regional

Rapport fra regionale dialogkonferanser i regi av Forskningsrådet og fylkeskommunen

Regionene og den nye programsatsingen Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

Rapport fra regionale dialogkonferanser i regi av Forskningsrådet og fylkeskommunene

Rett og demokrati

Innspill fra utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Statens institutt for forbruksforskning(SIFO) - en evaluering

The Nysgjerrigper Method

A brief introduction to scientific working methods in primary school. Teachers` guide

Utenriks- og sikkerhetspolitiske institutter

En gjennomgang

Åpenhet og nøytralitet i bredbåndsnett

Om utnyttelse av offentlig infrastruktur

Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2005 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2005 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2005 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene.Samlerapport

2005

Aquaculture 2020

Transending the Barriers - as long as...A Foresight Analysis

Avanserte materialer Norge 2020

Sluttrapport fra et foresight-prosjekt

Barn og unges levekår i Norge

En litteraturstudie

Det nye arbeidsmarkedet

Kunnskapssstatus og problemstillinger

Digitale læringsressurser finansiert av Høykom

En oversikt - Høykom-rapport nr 504

Elektronisk tilgang til helseopplysninger

- utfordringer og mulige tiltak - HØYKOM-rapport nr. 506

Et bærekraftig nytt arbeidsliv

Kunnskapsstatus og problemstillinger

Europaforskning

Europas demokratiske eksperiment og institusjonenes evne til læring, nytenkning og omstilling. Innspill fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Evaluering - Nordisk språk og litteratur

En evaluering av forskningen ved utvalgte universitetene og utvalgte høgskoler i Norge

Evaluering av byggesaksreformen

- på vei til bedre bygg

Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge

Rapport fra styringsgruppen

Glimt-2004

Global Health Research

Programme Proposal, 2006-10. Report from a Planning Committee

Grunnforskning i biosystematikk i Norge

- en nasjonal plan

HØYKOM - Gevinst- og resultatmåling

Indikatorer for bruk i Høykom-programmet. Høykom rapport nr. 502

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn

Nasjonale forsknings- og kompetansebehov

Norwegian and Swedish broadband initiatives (1999 - 2005)

Høykom report No. 505. Program for broadband services

Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2005

Prioritering av forskning på økologisk produksjon og omsetning

Programme plan - Research on poverty and peace

Programme plan, May 2005

Project benefits and results

Indicators for use in the Høykom programme

PROSBIO Virksomhetsrapport 2005

Risk Research on Security and Safety of Society (SAMRISK)

Recommendation from a study committee appointed by the Research Council of Norway

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK)

Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Scientia - Vitenskapelig metode i ungdomsskolen. Veiledning for lærere og elever. Lærerveiledning

Vitenskapelig metode i ungdomsskolen. Veiledning for lærere og elever. Lærerveiledning

Sosial kapital

Klargjøring av ulike perspektiver på sosial kapital. Kunnskapsstatus, funn og forskningsbehov. Forslag til en videre satsing på forskning om sosial kapital i Norge. Innstilling fra et utredningsutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd

Statusrapport - Forskningssamarbeidet Norge-EU. Midtveis i 6. rammeprogram

pr. 31.12.2004

Strategiske høgskoleprosjekter - en underveisevaluering

Utsikt - Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Visjon 2015 - Rom for forskning

Norske utfordringer og muligheter: Ny satsing på forskning som utnytter rommet,

Årsrapport 2004 - Del 1: Forskningsstrategisk rapport - Del 2: Departementsvise rapporter

Del 1: Forskningsstrategisk rapport - Del 2: Departementsvise rapporter

Årsrapport 2004 - Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

Årsrapport 2004 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2004 - Delrapport for primærinstituttene

Forskningsinstituttene. Delrapport for primærinstituttene

Årsrapport 2004 - Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2004 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2004 - HØYKOM - Program for tilskudd til høghastighetskommunikasjon

HØYKOM - Program for tilskudd til høghastighetskommunikasjon

Årsrapport 2004 - RENERGI-programmet

RENERGI-programmet

2004

Bedriftenes samfunnsansvar

Forslag til et nytt forskningsprogram

Evaluation of research in engineering science - Factual information

Evaluation of research in engineering science in Norway

Evaluation of research in engineering science - Report of the Principal Evaluation Committee

Evaluation of research in engineering science in Norway

Evaluering - Norsk pedagogisk forskning

En evaluering av forskningen ved utvalgte universiteter og høgskoler

Evaluering av norsk pedagogisk forskning

Bakgrunnsnotat

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - konklusjoner og policyutfordringer

Sammenfatning og analyse av 10 evalueringsprosjekter

Fagplan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Nyttig nysgjerrighet

Fagplan for matematikk

Styrking av norsk matematikkfaglig forskning. En oppfølging av den internasjonale evalueringen av matematiske fag

Fagplan for norsk statsvitenskap

En oppfølging av evalueringsrapporten.

Forskning flytter grenser - Strategi for Norges forskningsråd

Strategi for Norges forskningsråd

Fra stjernene. Om geologi og forskningspolitikk

Tale ved Forskningsrådets årsmiddag 15. april 2004

Gjensidig kompetanseoppbygging

Samarbeid mellom universitets- og forskningsmiljøer i Norge og utviklingsland

Havbruk 2020 - Grensesprengende - hvis....

En forsightanalyse

Highlights from 2003

The Research Council of Norway

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning - Rapport nr. 3 - Viktige marine dataserier. Det er utarbeidet tre rapporter i serien: 1- Viktige klimadataserier. 2- Viktige terrestriske og limniske dataserier. 3- Viktige marine dataserier

Rapport nr. 3 - Viktige marine dataserier. Det er utarbeidet tre rapporter i serien: 1- Viktige klimadataserier. 2- Viktige terrestriske og limniske dataserier. 3- Viktige marine datserier

Nye arbeidsformer for MOBI

Om kompetansebruk i bedrifter og samhandling mellom forskning og bedrift

R & D Cooperation USA - Norway

Financial and organizational implications related to a targeted increase in R&D in the areas of Energy and Environment

Research expands frontiers -Strategy for the Research Council of Norway

Strategy for the Research Council of Norway

Research in Svalbard 2004

Structures, Materials, Product Development and Design - Panel 2

Evaluation of research in engineering science in Norway

Til ettertanke - FAKTA-programmet - Del 2

Kunnskapsgrunnlaget for en fremtidsrettet nærings- og teknologipolitikk. Policyrelevant erfaringsmateriale fra FAKTA-programmet - Del 2

Velkomsttale til åpningen av Forskningsdagene 2004

Virksomhetsforankret FoU for Innovasjon i offentlig sektor - programforslag

Rapport fra utredningsutvalg, desember 2003

Årsrapport 2003 - Forskningsinstituttene samlerapport

2003

Action Plan - Multi- and interdisciplinary Research on Environment and Development

Action Plan 2002 - 2004

Climate Change Research in the Arctic - Future Challenges, Svalbard, 25 - 27 July 2003

Conference statement and recommendations by the Science Committee

Coastal Zone Research

for value creation and diversity

Evaluering av reform 97

Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97

Foresight i Norge 2003

Rapport utarbeidet for prosjektet CREATE - Framsyn og dialog om prioriteringer i forsknings- og innovasjonspolitikken

Forskermobilitet til Norge

Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet

Forskningsrådets legitimitet

Habilitet og kvalitet i søknadsbehndlingen

Fri prosjekt- og rekrutteringsstøtte innenfor miljø- og utviklingsforskning. Handlingsplan 2003 - 2004

FUGE - nasjonal satsing på funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - The national programme for research in functional genomics in Norway

Handlingsplan - Biologisk mangfold - Dynamikk, trusler og forvaltning

Handlingsplan 2004-2007

Kulturminner og kulturmiljøer

Utredning av forskningsbehov 2004-2014

Kunnskapsbehov i kultursektoren

En utredning om forskningsformidling på kulturfeltet utført på oppdrag fra Norges forskningsråd

Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP

Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning - Rapport nr. 1 - Viktige klimadataserier

Rapport nr. 1 - Viktige klimadataserier

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning - Rapport nr. 2 - Viktige terrestriske og limniske dataserier

Rapport nr. 2 - Viktige terrestriske og limniske dataserier

Muligheter og problemer knyttet til avlsarbeid på aktuelle marine arter i oppdrett

Rapport for evaluering av intervensjonsforskning 1995-2000

Tell'Us

Science in Norway
News from the Research Council of Norway

Årsrapport 2002 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2002 - Naturvitenskap og teknologi

NTs årsrapport 2002

Årsrapport 2002 - Samlerapport forskningsinstituttene

Samlerapport

Årsrapport 2003 - Del I: Forskningsstrategisk rapport ; Del II: Departementsvise rapporter

Del I: Forskningsstrategisk rapport ; Del II: Departementsvise rapporter

2002

Doktorgradsstipendiater finansiert av Området for industri og energi 1997-2002

En analyse utarbeidet av NIFU

Evaluering - Norsk lingvistikk

En evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter

Evaluering av norsk forskerutdanning

Evalueringen av Forskningsrådet - quo vadis?

Tale under Forskningsrådets årsmiddag 16. april 2002

Fler- og tverrfaglighet i miljø- og utviklingsforskning

Handlingsplan 2002 - 2004

Forskning - en forutsetning for god pasientbehandling!

21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Forskning for fremtiden med Norges forskningsråd

Tale under Forskningsrådets årsmiddag 16. apri 2002

Forskning om barnehager

En kunnskapsstatus

FoU-miljøenes kompetanseprofil

Rapport. September 2002. Revidert utgave

Kompetansemiljø for utvikling av elektronisk pasientjournal

Kvinner i forskning

Fra kvotering til integrering

Mellom tekst og virkelighet: Samarbeid om utvikling mellom bedrifter og forskning

Samarbeid om utvikling mellom bedrifter og forskning

Målsetninger for utvikling av Gaustadbekkdalen - forskning og kunnskapsbasert industri

Foredrag ved offisiell åpning av GlaxoSmithKline Innovasjonssenter 10. april 2002 av Christian Hambro, adm. dir., Norges forskningsråd

Norske innovasjonspolitiske virkemidler

En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen

Poverty, Development and Environment

Conference presentations. Enclosure to the Recommendations of the Panel. National Conference 6.-7. March 2002

Rammebetingelser for arbeidslivet. Lønnsstruktur og inntektsfordeling.

Oppsummeringsrapport nr. 1 for to deltemaer i forskningsprogrammet Sysselsetting og arbeidsmarked (1997-2001)

Rapport fra seminar om helsebegrepet

Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges

A review

Research in mathematics in Norwegian Universities and Colleges

A review

Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges

Sluttrapport - Arktisk lys og varme

Sluttrapport

Sluttrapport - Forskningsprogram om økotoksikologi

Sluttrapport

Statsvitenskapelig forskning i Norge

Status og utfordringer

Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene

Tungregning mot 2010!

Utredning

Åpningstale ved lanseringen av forskning.no

Av Paal Alme, styreleder forskning.no

Årsrapport 2001 fra Naturvitenskap og teknologi

Årsrapport 2001: Del I: Forskningspolitisk og administrativ rapport

Årsrapport 2001: Del II: Departementsvise rapporter

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljø- og utviklingsinstiuttene

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærinstituttene

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Samlerapport

2001

Etter Rio - rapport nr. 8 - Norsk utviklingsforskning - utviklingstrekk og utfordringer

Rapport til Norges forskningsråd, Området for miljø og utvikling

Evaluering av kontantstøtte reformen

Evaluering av NIFU 2001

Gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut etter oppdrag fra Norges forskningsråd

Evaluering av STEP-gruppen

Gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut etter oppdrag fra Norges forskningsråd

Fôr og fôrmidler - den største utfordringen for vekst i norsk havbruk

En utredning utført på oppdrag for Norges forskningsråd

Forskerrekruttering i Miljø og utvikling

Handlingsplan 2001-2003

Forskningsbehov knyttet til virkninger av og tilpasninger til klimaendringer i Norge med nærliggende havområder

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Fra grunnforskning til bedre helse

22 eksempler på at grunnforskning lønner seg

FUGE - Functional genomics in Norway

A national plan

FUGE - Functional genomics in Norway - a national plan

Summary

FUGE - funksjonell genomforskning

En nasjonal plan

FUGE - funksjonell genomforskning i Norge

Underlagsdokumenter

FUGE - funksjonell genomforskning i Norge

Et sammendrag

Fysikkfagplanen

Plan for forsking og rekruttering i fysikk ved norske universitet og høgskular

Genforskning og forskningspolitikk

Foredrag på Forskningsrådets årsmiddag 18. april 2001

Globalisation and marginalisation: multi- and interdiciplinary research on development paths in the South

Action Plan - Februay 2001

Håndtering av uredelighet i forskningen

Innstilling til Norges forskningsråd

Kvalitet i forskning

Tale av hovedstyreleder Frøydis Langmark på Forskningsrådets årsmiddag 18.04.2001

Landskap i endring - hvilke samfunnsutfordringer gir samfunnsutviklingen?

Konferanserapport

Langtidsvirkninger fra utslipp til sjø fra offshoresektoren

Rammenotat

Nye fornybare energikilder

Om den anvendte forskning

Foredrag på Forskningsrådsdagen 17. september 1998

Området for Naturvitenskap og teknologi: Årsrapport 2000

De II: Programbeskrivelser

Programplan - Program for pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin

Programplan

Sluttrapport - Offshore 2010

Sluttrapport

Storsamfunn og minoritet

Sammendrag av resultatene av delprogram om romanifolket (taterne) og det norske samfunnet

Tell'Us

Science in Norway
News from the Research Council of Norway

Årsrapport 2000 - Området for Bioproduksjon og foredling

De II: Programbeskrivelser

Årsrapport 2000 - Området for Industri og energi

Del II: Programbeskrivelser

Årsrapport 2000 - Området for Kultur og samfunn

De II: Programbeskrivelser

Årsrapport 2000 - Området for Miljø og utvikling

De II: Programbeskrivelser

Årsrapport 2000 Del I: Forskningspolitisk og administrativ rapport

Årsrapport 2000 Del II

Del II: Departementsvise rapporter

Årsrapport 2000 Miljø- og utviklingsinstitutter

Forskningsinstituttene Delrapport for miljø- og utviklingsinstitutter

Årsrapport 2000 primærnæring

Forskningsinstituttene - Delrapport for primærinstitutter

Årsrapport 2000 Samfunnsvitenskap

Del IV: Forskningsinstituttene. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2000 Samlerapport institutter

Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport 2000 Teknisk-industrielle institutter

Del IV: Forskningsinstituttene. Delrapport for teknisk-industrielle institutter

Årsrapport 2000: Området for Medisin og helse

De II: Programbeskrivelser

2000

Et hjertelig glimt inn i forskningens verden

Om hjerteforskning og annen medisinsk forskning

Hav, forskning og politikk

Innlegg på Forskningsrådsdagen, Oslo Konserthus 20. september 2000.

Havbrukssatsingen - Forskningsrådets vyer inn i det nye årtusenet

Innlegg på konferansen "Et hav av muligheter", Bergen 15. februar 2000

Havet - en skattekiste for fremtiden

Tale på Forskningsrådets årsmiddag 17. april 1997

Internasjonalisering av norsk forskning - Utfordringer, anbefalinger og tiltak

Utfordringer, anbefalinger og tiltak

Klimaforskningen i Norge

Rapport fra Samarbeidsutvalg for klimaforskning 2000

Kvalitet i norsk forskning

En oversikt over begreper, metoder og virkemidler

Medisin og helse anno 2020

En forskningsodyssé

Miljøforskningens mangfold og muligheter

Tale på Forskningsrådets årsmiddag 14. april 1999

Norsk forskning i et internasjonalt perspektiv

Tale på Forskningsrådets årsmiddag 15. april 1998

Næringsrettet bioteknologi i Norge