Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

INDTJEN-porteføljen skal bidra til å realisere tre av hovedmålene i Forskningsrådets strategi. Disse er: Bærekraftig omstilling av næringslivet, Kommersialisering fra forskning, og Regional næringsutvikling. I porteføljeplanen til industri og tjenestenæringer er det laget egne investeringsmål for INDTJEN-porteføljen som er forankret i Forskningsrådets strategi. Hovedmålene er formulert som fire samfunnsmål:

  1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
  2. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
  3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
  4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

Veien til samfunnsmålene går via brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet. Brukermål beskriver ønsket tilstand eller adferd blant disse. Porteføljeplanen har definert 11 brukermål. En vurdering av måloppnåelsen av disse beskrives under.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:39 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.