Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

I 2021 utgjorde den totale porteføljen for industri og tjenestenæringer (INDTJEN-porteføljen inkl. EU) 6 092 mill. kroner, inklusive EU-innsats. Av dette var Forskningsrådets portefølje på 3 702 mill. kroner, og investeringene fra eget porteføljestyret på 1 247 mill. kroner. INDTJEN-porteføljen inkl. EU har økt med 31 % fra 2020 til 2021 mens porteføljens egne investeringer har økt med 35 %. SkatteFUNN har i tillegg en portefølje på i rundt 3 100 mill. kroner knyttet til dette brede porteføljeområdet.

Tabell 1: Oversikt over den totale INDTJEN-porteføljen. Beløp i mill. kroner.  

Sum INDTJEN-portefølje inkl. EU 

4 318 

4 639 

6 092 

Beskrivelse/år 

2019 

2020 

2021 

Porteføljens egne investeringer  

823 

926 

1 247 

Investeringer under øvrige styrer 

2 011 

2223 

2 455 

INDTJEN-portefølje 

2 834 

3 149 

3 702 

EU-portefølje 

1 485 

1 490 

2 390 

Tabell 1 viser at Forskningsrådets investeringer i INDTJEN-porteføljen har økt med 545 mill. kroner fra 2020. Den største økningen har vært i porteføljens egne investeringer som har økt med 320 mill. kroner fra 2020, mens investeringer under øvrige styrer har økt med 224 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak regjerningens tiltakspakke til næringslivet i 2020 pga koronapandemien som skulle gå til økt støttegrad og oppstart av flere nye innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) samt oppstart av Grønn Plattform. Samlet budsjettert skattefradrag gjennom SkatteFUNN innenfor de næringsområdene som faller inn under industri og tjenestenæringene, økte fra 2 356 til 3 146 mill. kroner fra 2020 til 2021, se avsnitt 2.4.1.5.

Figur 1 viser at porteføljestyrene for Muliggjørende teknologi, Energi, transport og lavutslipp inkl. FME samt Hav og Forskningsrådets styre gjennom SFI, nærings-ph.d, Infrastruktur og grunnbevilgning til instituttsektoren er spesielt viktige finansieringsordninger for industri- og tjenestenæringene.

Figur 1: Sammensetning av porteføljen for industri og tjenestenæringene inkl. EU. I “annet” inngår i hovedsak grunnbevilgning til instituttsektoren. I tillegg kommer skattefradrag på 3 146 mill. kroner i 2021 gjennom SkatteFUNN innenfor de relevante næringsområdene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.