Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Forhold som påvirker investeringsvalg

I tillegg til å bidra i realiseringen av Forskningsrådets strategi, skal investeringene bidra til de overordnede målene i den til enhver tid gjeldende langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) og bygge opp under relevante langsiktige prioriteringer i nåværende og fremtidige langtidsplaner.

Det er i hovedsak NFD som finansierer de åpne næringsrettede virkemidlene (BIA og EUROSTARS) og tiltakene for kommersialisering (FORNY og STUD-ENT). KD delfinansierer kommersialiseringsinnsatsen (ca. 25 % av FORNY). KMD finansierer de regionalt rettede tiltakene (FORREGION) og KD delfinansierer regional tilstedeværelse.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen ambisjon om å øke FoU-innsatsen til tre prosent av BNP. Dette vil kreve en betydelig økning i både offentlig og privat investering i FoU.

Porteføljen er åpen for alle temaer og fag. Dermed er det en rekke nasjonale og internasjonale strategier, policyer, meldinger, planer og 21-strategier som vil være relevante for arbeidet. De aktuelle fagmiljøene vil ta hensyn til dette.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 14.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.