Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Forhold som påvirker investeringsvalg

I tillegg til å bidra i realiseringen av Forskningsrådets strategi, skal investeringene bidra til de overordnede målene i den til enhver tid gjeldende langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) og bygge opp under relevante langsiktige prioriteringer i nåværende og fremtidige langtidsplaner.

Det er i hovedsak NFD som finansierer de åpne næringsrettede virkemidlene (BIA og EUROSTARS) og tiltakene for kommersialisering (FORNY og STUD-ENT). KD delfinansierer kommersialiseringsinnsatsen (ca. 25 % av FORNY). KMD finansierer de regionalt rettede tiltakene (FORREGION) og KD delfinansierer regional tilstedeværelse.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen ambisjon om å øke FoU-innsatsen til tre prosent av BNP. Dette vil kreve en betydelig økning i både offentlig og privat investering i FoU.

Porteføljen er åpen for alle temaer og fag. Dermed er det en rekke nasjonale og internasjonale strategier, policyer, meldinger, planer og 21-strategier som vil være relevante for arbeidet. De aktuelle fagmiljøene vil ta hensyn til dette.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.