Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Samarbeid i porteføljens egne investeringer

Tabell 7 viser type og omfang av samarbeid i prosjektene i porteføljens egne investeringer. Tilsvarende analyse kan ikke gjennomføres for hele INDTJEN-porteføljen.

Tabell 7: Type og omfang av samarbeid i de aktive prosjektene for porteføljens egne investeringer i 2021

Tabell 7 viser eksempelvis at for prosjekter i BIA der næringsliv er kontraktspartner, er det 41 prosjekter som samarbeider med helseforetak; 217 som samarbeider med instituttsektoren; 173 samarbeider med andre bedrifter; 111 samarbeider med UoH-sektor; 54 prosjekter samarbeider med utlandet; 13 prosjekter samarbeidet med øvrige sektorer og 16 med offentlig sektor. I 12 prosjekter er partner i ukjent sektor. Kompetanseprosjektene i BIA, der institutt- eller UoH-sektoren er kontraktspartner, har mange samarbeidspartnerne i næringslivet, men også med andre FoU-institusjoner.

Næringslivet dominerer også som kontraktspartner i Eurostars. I Eurostars samarbeider alle prosjektene med utenlandske partnere, i tillegg har de mye samarbeid med norske forskningsmiljøer. I FORNY-prosjektene samarbeider bedriftene i hovedsak med UoH- og instituttsektoren, som er naturlig da det nettopp er kommersialisering av forskningsresultater fra disse forskningsinstitusjonene som er hensikten. I FORREGION er instituttsektoren dominerende kontraktspartner og med næringslivet som viktigste samarbeidspartner. Grønn plattform hadde oppstart i 2021 med et stort antall forprosjekter der næringslivet som kontraktspartner, samarbeidet bredt.

Totalt antall registrerte samarbeidspartnere har økt med 20 % sammenliknet med 2020. Dette skyldes i hovedsak at det er var flere aktive prosjekter i porteføljen i 2021 enn i 2020 (797 mot 638 prosjekter i 2020). Omfang og type samarbeid i investeringsporteføljen har i liten grad endret seg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.