Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljen til porteføljestyret for industri og tjenestenæringer (INDTJEN) består av Forskningsrådets næringsrettede prosjekter innenfor industri og tjenestenæringene, og dekker alle bransjer og næringer som ikke har egne strategiske programmer rettet mot næringsliv. Porteføljeanalysen for INDTJEN omfatter Forskningsrådets totale portefølje av aktive prosjekter per 2021, dvs. Forskningsrådets egen innsats, EU-innsats og Skattefunn. INDTJEN-porteføljen omfatter alle prosjekter i budsjettformålene BIA, EUROSTARS, FORNY, FORREGION og Grønn plattform, alle prosjekter finansiert av andre porteføljestyrer i Forskningsrådet og EU-prosjekter som er merket med kommersialisering eller næringsliv i hele landet (inkludert alle SFI-er). I tillegg inkluderes alle prosjekter som er merket med ett av følgende næringsområder i porteføljen til INDTJEN:

 • Prosess- og foredlingsindustri
 • Vareproduserende industri
 • IKT-næringen
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • Helsenæringen
 • Næringsmiddelindustri
 • Tjenestenæringene: finans og bank, reiseliv, varehandel, media, kultur og annen tjenesteyting

Analysen er avgrenset til porteføljeområdet Industri og tjenestenæringer sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

 • Fag/teknologi – porteføljen omfatter alle fag- og teknologiområder
 • Tema – porteføljen omfatter alle tematiske områder som Forskningsrådet følger
 • Anvendelsesområder – resultatene fra prosjektene skal i all hovedsak finne sin anvendelse i næringslivet og deres FoU-partnere, primært innenfor områdene vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg, og tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, media, kultur, bank og finans.
 • FoUoI verdikjede – porteføljens prosjekter består av anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering og pilotering for økt verdiskaping fra forskningsinnsatsen - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Der det er relevant, er analysene også inndelt i tre delporteføljer, som følge av Porteføljestyrets særlige pådriveransvar for å realisere mål og prioriteringer i strategien som berører:

 • Bærekraftig omstilling av næringslivet – Forskningsrådets åpne næringsrettede innsats innenfor områder uten egne strategiske satsinger
 • Kommersialisering fra forskning – Forskningsrådets innsats for økt nyskaping og kommersialisering fra forskning i forskningsinstitusjonene
 • Regional næringsutvikling – Forskningsrådets regionale innsats

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.