Porteføljeanalyse for Industri og tjenestenæringer

Alternative investeringsvalg

I en åpen portefølje vil balansen mellom ulike nærings- og temaområder gi grunnlaget for måloppnåelsen, både for samfunns- og brukermål. Porteføljen justeres i tråd med utviklingen på de enkelte områdene, samt departementenes føringer for det enkelte budsjettformål.

Som en konsekvens av at porteføljen er tungt finansiert av NFD, viser analysen at porteføljen har god måloppnåelse for næringsrettede aktiviteter, mens måloppnåelsen for offentlig sektor er noe svakere. Eventuelle omprioriteringer av porteføljens egne investeringer vil måtte gjøres i samråd med de aktuelle departementene.

Fordelingen mellom de ulike næringsområdene er en viktig dimensjon for porteføljens måloppnåelse.
Porteføljens egne investeringer i helsenæringen har økt de siste årene, og utgjør nå om lag 30 %. Det vil derfor være naturlig å følge denne utviklingen tett i det videre arbeidet.

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for måloppnåelse i INDTJEN-porteføljen, både relatert til omstilling, konkurransekraft, verdikjeder og kommersialisering. Tilbudet til norske aktører må gjenspeile både behov og muligheter innenfor Horisont Europa og øvrige internasjonale partnerskap og programmer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.