Investeringsplanen for Helse

Planlagte investeringer i 2024-2027

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester for utsatte befolkningsgrupper 

Helse-, omsorg- og velferdstjenesten skal møte behovet hos ulike befolkningsgrupper og forskningen skal ivareta mangfoldet i samfunnet. I porteføljeplan for helse beskrives behovet for mer kunnskap om forebygging, behandling og tjenester for utsatte befolkningsgrupper. Utsatte befolkningsgrupper er ikke en entydig og avgrensbar gruppe, men kjennetegnes av individer som er mer sårbare, bl.a. på grunn av deres helse, personlige og sosioøkonomiske forhold. Inkludert i denne kategorien er særlig barn og unge, personer med psykisk uhelse, personer med nedsatt funksjonsevner og/ eller flere kroniske sykdommer, rusavhengige, personer med demens og minoriteter.  

Sårbarhet er en faktor som betydelig påvirker en persons liv og helse, spesielt i krisetider som for eksempel under Covid-19-pandemien. Pandemien har tydeliggjort behovet for målrettede tiltak og samarbeid på tvers av sektorer for å beskytte og støtte disse utsatte gruppene. For eksempel viser FHI i en rapport, at pandemien og smitteverntiltak bl.a. har økt utenforskap og kraftig påvirket mental helse hos barn og unge. I den nasjonale strategi for utsatte barn og unge, påpekes behovet for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.   

Utsatte grupper er ofte underrepresentert eller ikke inkludert i forskningsstudier. Vi trenger derfor mer kunnskap om målrettede tiltak som kan redusere sosial ulikhet i helse og kan sikre gode helse- og velferdstilbud til utsatte grupper i hele spekteret fra forebygging til behandling og i helse- omsorgs- og velferdstjenester. Forskning bør også fokusere på hvordan man på bakgrunn av kunnskap om de ulike utsatte gruppenes kultur, verdier, forutsetninger og behov kan styrke helsekompetansen deres for å utjevne helseulikhet. Videre er det behov for forskning om hvordan helse-, omsorgs- og velferdstjenestene kan samhandle og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv. Forskere bør jobbe tett med utsatte grupper for å forstå deres behov og utfordringer bedre. Dette kan hjelpe til med å skape mer relevante og effektive tiltak som kan implementeres i praksis. 

Bevissthet om etiske problemstillinger er særlig viktig i forskning som involverer sårbare grupper, spesielt barn og unge, og skal ivareta deres perspektiv, behov og rettigheter.  

I den målrettede helseporteføljen er minoriteter og funksjonshemmede underrepresentert. Vi etterspør derfor særlig forskning som inkluderer disse gruppen. 

Søknadstype: Forprosjekter i 2024 og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) i 2025 

Anbefalt søkt beløp: 8 - 12 mil NOK 

Budsjettformål: BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL 

Hva vil vi oppnå? 

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer   

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet  

3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet  

4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen   

6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon   

Sammenheng mellom helse, mat, miljø og klima  

Utlysningen er et samarbeid mellom porteføljen for helse, landbasert mat, miljø og bioressurser, klima og polar og hav. Midlene skal gå til forskning som tar for seg sammenhengene mellom mat, miljø, klima og helse på en helhetlig måte. Bærekraftig utvikling skal legges til grunn. 

Miljø, klima, mat (blå og grønn) og helse har en rekke gjensidige avhengigheter, og de påvirker hverandre. Vi ser et økende behov for kunnskap som ser disse områdene i sammenheng, og ønsker derfor forskning som skal styrke kunnskapsgrunnlaget for å kunne definere behovene for endringer, prioriteringer og fremme tilpasninger og forebygging. De skal hovedsakelig være rettet mot norske forhold og ha nytteverdi i forvaltning og politikk. Det er et krav at prosjektene er tverrfaglige og sektorovergripende.  

Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) i 2024 

Anbefalt søkt beløp: 12 mill. NOK 

Budsjettformål: BEDREHELSE, BIONÆR, KLIMAFORSK, MILJØFORSK, HAVBRUK, MARINFORSK 

Hva vil vi oppnå? 

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer 

Pilot Helse: Offentlig-privat samarbeid for en bærekraftig helsetjeneste og økt verdiskaping i helsenæringen  

Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon (KS), Selskapet for industrivekst (SIVA) og dels Innovasjon Norge, men det er kun Forskningsrådet som lyser ut midler. Pilot Helse skal stimulere samarbeidet mellom næringslivet og helsetjenestene, og midler lyses ut til utfordringsdrevne forsknings- og innovasjonsløp fra idé til implementering. Målet er å få innovative, bærekraftige løsninger raskere ut til pasienter og brukere gjennom utvikling av en konkurransedyktig helsenæring som bidrar til å møte utfordringer i helsesektoren. Satsingen skal også bidra til utvikling av FoUoI-systemet og økt industrialisering av helsenæringen.  

Det planlegges ny utlysning til forprosjekter i 2024, med ny hovedutlysning i 2025. Utlysningene vil være åpen for alle prosjekter som sikter seg inn på å møte tydelige behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv. Det vil gjennom aktørdialog i forkant av utlysningen og sammen med samarbeidspartnerne bli presentert eksempler på utfordringer som Pilot Helse-prosjekter kan rette seg mot.  

Søknadstype: Pilot Helse (Forprosjekt i 2024/2026, Hovedutlysning 2025/2027) 

Anbefalt søkt beløp: Forprosjekter: 200.000 - 300.000 kroner. Hovedprosjekt: 15-25 mill. kroner.

Budsjettformål: HELSEINNOVASJON 

Hva vi vil oppnå?  

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet   

3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet   

4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen    

5. Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter skaper produkter og tjenester for en bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstjeneste    

6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon    

9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsordringer knyttet til helse og velferd 

Innovasjon i offentlig sektor (IPO) 

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører. 

Midlene skal gå til forskningsdrevne innovasjonsprosjekter i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. 

Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer i tjenestene og styrke deres kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Løsningene skal kunne anvendes av tjenestene, og være forankret i virksomhetens planer og strategier. 

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) i perioden 2024-2027 

Anbefalt søkt beløp: 3 - 7 mil NOK 

Budsjettformål: HELSEVEL  

Hva vil vi oppnå? 

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet   

3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet  

4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen   

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD)  

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor. 

Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også framskaffe kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. 

Søknadstype: Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) i perioden 2024-2027. 

Budsjettformål: HELSEVEL  

Hva vil vi oppnå? 

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet   

3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet  

4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen  

Forskning på effekter av tiltak på arbeids- og velferdsfeltet  

Tiltaksforskning er etterspurt fra finansierende departementer på tvers av flere sektorer, og vektlegges i porteføljeplanene for helse og velferd, kultur og samfunn. Tema som prioriteres er forebyggende arbeid, tiltak og helhetlige tjenestetilbud rettet mot barn, unge og familier, tiltak for et inkluderende arbeidsliv, og tiltak for å forebygge frafall og eksklusjon fra arbeid.  

Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) i 2025 og 2027 

Anbefalt søkt beløp: 8 - 12 mil NOK 

Budsjettformål: HELSEVEL, VELKUSAM 

Hva vil vi oppnå? 

3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet  

4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen   

Støtte til arrangementer som fremmer helseforskning og -innovasjon  

Formålet med støtten er å bygge kapasitet og kompetanse innenfor helseporteføljens prioriteringer og skape tverrfaglige møteplasser mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer, frivillig sektor og brukere. Brukerne må involveres i arrangementet og søknaden må beskrive nytteverdien av forskningen for de aktuelle brukergruppene. Støtten dekker fysisk og virtuelle arrangementer. Utlysningen retter seg også mot miljøer som tar for seg brukermedvirkning som metode og praksis.  

Søknadstype: Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS) i perioden 2024-2027. 

Støttegrenser: 100 000 – 300 000 kroner 

Budsjettformål: HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE 

Hva vil vi oppnå? 

9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsordringer knyttet til helse og velferd 

Støtte til forprosjekter og nettverk rettet inn mot prioriteringer i helseporteføljen  

Formålet med forprosjekter og nettverk er å bidra til å etablere samarbeid mellom forskningsmiljøer, aktører i offentlig, privat og frivillig sektor, knyttet til FoUoI-aktiviteter i helseporteføljen, nasjonalt og internasjonalt. 

Søknadstype: Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS) i perioden 2024 til 2027 

Støttegrenser: 100 000 – 300 000 kroner 

Budsjettformål: HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE 

Hva vil vi oppnå? 

9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsordringer knyttet til helse og velferd 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.