Investeringsplanen for Helse

Beskrivelse av internasjonale samarbeid i helseporteføljen

Tematikk for de enkelte utlysningene i de europeiske partnerskapene besluttes i fellesskap gjennom årlige arbeidsprogram med bakgrunn i partnerskapets strategiske forskning- og innovasjonsagenda. Tematikk er ikke offentlig før arbeidsprogrammene publiseres.
 
JPND – Neurodegenerative Diseases Research er den største globale forskningsinnsatsen rettet mot nevrodegenerative sykdommer. Programmet er et initiativ for å fremme samarbeid om forskning og innovasjon for å møte utfordringene som følger av at et raskt økende antall mennesker rammes av nevrodegenerative sykdommer.

JPIAMR – Antimicrobial Resistance er en global samarbeidsplattform for å bekjempe utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) et i et én helse-perspektiv. JPIAMR deltar aktivt i utformingen av Horisont Europa partnerskapet OneHealth AMR som forventes å starte opp i 2025.

JPIHDHL – A Healthy Diet for a Healthy Life koordinerer forskning innenfor matproduksjon, ernæring, kosthold, helse og fysisk aktivitet. Gjennom JPI-en koordineres forskningsprogram på tvers av landegrenser og finansierer ny forskning for å forebygge og redusere kostrelaterte kroniske sykdommer. Hensikten med forskningen er å legge til rette for en bedre forståelse av sammenhengen mellom kosthold/ernæring, fysisk aktivitet og helse. Tematikken fra JPIHDHL ligger også til grunn for utlysninger fra Horisont Europa partnerskapet ERA4Health som startet opp i 2022.

ERA-NEURON er et nettverk for å koordinere forskning innenfor basal, klinisk og translasjonell sykdomsrettet nevrovitenskapelig forskning med unntak av nevrodegenerative sykdommer som koordineres av JPND.

ERA-TRANSCAN er et nettverk innenfor translasjonell kreftforskning. Nettverket er inne i sin tredje periode. Forskningsrådet samarbeider med Kreftforeningen om å legge midler i TRANSCAN-utlysninger. TRANSCAN er et ERA-NET som bør sees i sammenheng med Horisont Europas samfunnsoppdrag på kreft (Mission on Cancer).

ERA4Health skal være en plattform der offentlige finansiører utformer og implementerer en felles strategi på prioriterte områder innenfor helseforskning og -innovasjon innenfor forebygging, diagnose og behandling. ERA for Health iverksetter og fremmer praktiseringen av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), inkludert forsker-initierte kliniske studier (IICS, fra 2025). Partnerskapet innlemmer tematikken fra JPIHDHL, ERA-CVD og EURONANOMED i sine utlysinger, men skal også være fleksibel å kunne ta inn helt ny tematikk etter behov som oppstår i Europa. 

THCS - Transforming Health and Care Systems er et partnerskap som skal fremme utviklingen av bærekraftige helse- og omsorgssystemer med vekt på kvalitet, effektivitet, tilgjengelighet og pasientfokus.

Biodiversa+ skal tilby en plattform som kobler sammen nasjonale, lokale og europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer og kombinerer cash og in-kind finansiering mot et felles mål – å sikre biologisk mangfold i Europa. Koblingen mellom helse og naturmangfold, da særlig i én-helse perspektivet, er en prioritert tematikk i partnerskapet.

EP PERMED, skal bidra til at helsesystemene optimaliserer persontilpasset medisin gjennom blant annet å dele data, demonstrere løsninger og støtte politikkutvikling. Partnerskapet er en videreføring og utvidelse av ERA-PerMed i samarbeid med IC PERMED. Partnerskapet forventes starte opp i 2023 med første utlysningene i 2024.

EP RD – Rare Diseases, har som formål å forbedre livet til pasienter med sjeldne sykdommer ved å utvikle diagnostikk og behandling gjennom tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprogrammer, og gjennom samarbeid med alle relevante interessenter. Partnerskapet utformes av nøkkelaktører fra EJP RD (European Joint Programme for Rare Diseases) som har et integrert ERA-net for sjeldne sykdommer. Partnerskapet forventes starte opp i 2024.

OneHealth AMR (Antimicrobial Resistance), skal legge til rette for samarbeid mellom ulike myndigheter og tjenester med ansvar for AMR (menneskets helse, landbruk, miljø, industri og økonomi). Partnerskapet skal arbeide for å nå både europeiske og globale helsepolitiske mål. Partnerskapet forventes starte opp i 2025.

Pandemic Preparedness partnerskapet skal bidra til målet om et EU som er bedre forberedt på kommende helsetrusler i forbindelse med infeksjonssykdommer gjennom å koordinere og mobilisere forskning og innovasjonsfinansiering på tvers av land imellom og under pågående trusler. Partnerskapet har tette koblinger til viktige Europeiske initiativ, slik som Europakommisjonens nyopprettede DG HERA (EU Health Emergency Preparedness and Response Authority). Oppstart og forpliktelser er fortsatt uavklart.

Nordforsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innenfor forskning og forskningsinfrastruktur. Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning. Programmet skal generere kunnskap om demografiske, sosiale, miljømessige og biologiske faktorers effekt på menneskers helse og utfordringene dette innebærer for velferd, og omsette denne nye kunnskapen i praktiske løsninger i helse- og velferdssystemer.

The Harkness Fellowship er et prestisjefylt stipend i regi av den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Foundation (CWF). Stipendet tildeles årlig kandidater fra hvert av de deltakende landene for å kunne gjennomføre en policyrelevant (relevant for hjemlandet og USA) studie og forskningsopphold i et amerikansk toppmiljø innenfor helsetjenesteforskning (for eksempel Harvard, Berkeley, Johns Hopkins, North Carolina). Rekruttering av norske kandidater til stipendet har de siste årene blitt gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet, som administrerer ordningen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 14:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.