Investeringsplanen for Helse

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Innledning

Forskningsrådets vide definisjon av temaet helse gir en stor og bred portefølje – tematisk så vel som i type forsking – som i 2022 hadde en verdi på 1,952 mrd. kroner. Prosjektporteføljen bidrar til et bredt spekter av nasjonale forsknings- og sektorpolitiske mål og prioriteringer, fra grunnleggende forskning i internasjonal front via god og nyttig anvendt forskning for å møte samfunnsutfordringer, til forsking og innovasjon for utvikling av en konkurransedyktig helsenæring.  

Porteføljeplanen for helse har følgende samfunnsmål som dekker opp under Forskningsrådets strategi:  

 1. God folkehelse og flere gode leveår for den enkelte  
 2. Helse-, omsorgs- og velferdssektoren er bærekraftig   
 3. Helsenæringen er verdiskapende og konkurransedyktig  

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner. I helseporteføljen er helse-, omsorgs- og velferdssektoren særlig viktig. Veien til samfunnsmålene går via brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet. De tre samfunnsmålene er spesifisert i ni brukermål som beskriver forventede virkninger av forsknings- og innovasjonsinnsatsen. I tabellen som oppsummerer tiltakene i investeringsplanen er brukermålene henvist til med tall.  

Foreliggende investeringsplan gjelder kun for de budsjettformålene Porteføljestyret for helse forvalter. Dette utgjorde i 2022 om lag en tredjedel av investeringene i Forskningsrådets totale helseportefølje. Disse midlene, den målrettede innsatsen, kan følgelig ikke bidra like mye til alle brukermålene, men vil ha tyngden på et utvalg av målene.  

Brukermål 

 1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer   
 2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet  
 3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet  
 4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen   
 5. Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter skaper produkter og tjenester for en bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstjeneste   
 6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon   
 7. Transdisiplinære forsknings- og innovasjonsmiljøer anvender muliggjørende teknologier på en nyskapende og samfunnsansvarlig måte  
 8. Forskningsmiljøene leverer ny kunnskap i hele verdikjeden som flytter internasjonal forskningsfront på områder som har stor betydning for menneskets helse og velferd  
 9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsordringer knyttet til helse og velferd 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.