Investeringsplanen for Helse

Tiltaksplan

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over tiltakene, dvs. utlysning av forskningsmidler (beløp i mill.kr), som skal gjennomføres i 2023 og som planlegges i 2024 og 2025.

Tiltak
(utlysning)

Bruker-mål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Planlagt utlysning 2025
mill. kr.

Nasjonale utlysninger

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester i kommunene

1-4,6

KSP

174

   

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester – utsatte befolkningsgrupper og helsekompetanse

1-4,6

KSP

 

X

 

Bærekraftig persontilpasset forebygging, behandling og tjenester – e-helse og digitalisering

1-4,6,7

KSP

 

 

X

Kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv

1-4,6

FP

60

-

?

Pilot Helse: Offentlig-privat samarbeid for bærekraftig helse og verdiskaping

2-6,9

Pilot Helse (IP)

100

-

?

Innovasjon i offentlig sektor

3,4

IP-O/FKA

Offentlig Ph.d

40

X

X

Helse, mat, miljø og klima (Forprosjekt)

1,9

KOS

0,5

-

-

Helse, mat, miljø og klima (Hovedprosjekt)

1,9

KSP

-

X

-

Effekter av tiltak på arbeids- og velferdsfeltet

2,3,4

KSP

16

X

X

Helseinnovasjon

5

Kommersialisering

3

X

X

Helsearrangement

1-4,6

KOS

3

X

X

Forskermobilitet

3

KOS

1

X

X

Kunnskapsnotat Arbeids- og velferdstjenester

3,4

Anskaffelse

1

-

-

Internasjonale utlysninger**

EP for Personalised Medicine

2,7,8

FoUoI-prosjekt

-

 

 

ERA-TRANSCAN

2,7,8

FoUoI-prosjekt

5

 

 

JPND

2,3,7,8

FoUoI-prosjekt

0,5

 

 

ERA-NEURON

2,7,8

FoUoI-prosjekt

5

 

 

Transforming Health & Care Systems

(Nytt HE partnerskap)

2,3 og 5

FoUoI-prosjekt

20

 

 

ERA for Health Research

(Nytt HE partnerskap)

1,2,7,8

FoUoI-prosjekt

-

 

 

EP Rare Diseases

(Nytt HE partnerskap)

2,8

FoUoI-prosjekt

-

 

 

OneHealth/AMR

(Nytt HE partnerskap)

1,2,8

FoUoI-prosjekt

-

 

 

Pandemic Preparedness

(Nytt HE partnerskap)

1-3

FoUoI-prosjekt

-

 

 

The European Biodiversity Partnership (Biodiversa-plus)

 

1

FoUoI-prosjekt

1

 

 

JPI-HDHL

1

FoUoI-prosjekt

1

 

 

Harkness

3,4,8

FoUoI-prosjekt

2

 

 

Sum totalt

 

 

433

 

 

X=Beløp ikke fastsatt
-= Ingen utlysning
** Deltakelse i internasjonale utlysninger vurderes når tematikk for de enkelte utlysningene blir kjent. I europeiske partnerskap og fellesprogram skjer dette i forbindelse med utforming av de årlige arbeidsprogrammene.

Størstedelen av midlene til budsjettformålene Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE), God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING) og Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) legges inn i en årlig fellesutlysning for å fremme forskning som omhandler ett eller flere av temaene forebygging, behandling eller helse-, omsorgs og velferdstjenester. For å møte behov for omstilling og bærekraft i helse- og velferdssektoren lyses det i hovedsak ut kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP). De vil rettes inn mot de tematiske og strukturelle prioriteringene i porteføljeplan for helse. Midlene i budsjettformålet HELSEINNOVASJON legges inn i Pilot Helse ordningen for å fremme offentlig-privat samarbeid. Midlene til budsjettformålet KVINNEHELSE investeres i forskerprosjekter (FP) for å styrke kunnskap og kompetanse om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. HELSVEL investerer også i innovasjon i offentlig sektor gjennom innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO), førkommersielle anskaffelser (FKA) og offentlig sektor- ph.d.

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester i kommunene (2023)

Det er stort behov for forskning og innovasjon for å møte helse- og samfunnsutfordringer innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og tjenester i kommunene. Målet er å bidra til effektivt tverrfaglig samarbeid i og mellom kommuner. Forskningen skal understøtte kommunenes ansvar for å gi hjelp, og skape gode, brukervennlige løsninger lokalt. For å fremme nyttig forskning for kommunene er det derfor viktig at problemstillingen/forskningen er forankret i kommunale kunnskapsbehov og tjenester (inkludert velferdstjenestene) og at minst én samarbeidspartner er fra kommunal sektor. I utlysningen vil det etterspørres forskning om sykdommer med stor sykdomsbyrde der forebygging og behandling skjer i kommunene og i fastlegetjenesten og primærhelsetjenesten for øvrig. Praksisnær, klinisk utforskning av de helseproblemer som bringer pasientene til fastlegen og legevakt er helt avgjørende for å bygge kunnskapsgrunnlaget for det allmennmedisinske faget og for å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen.

For å sikre befolkningen god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet er det viktig med forskningsbaserte helse- og velferdsfremmende tiltak, behandlinger og tjenester. Det trengs mer forskning om hvordan vi kan redusere sosial ulikhet i helse og velferd og fremme god folkehelse og livskvalitet for alle gjennom hele livsløpet. Det er behov for økt kunnskap om hvordan sektorer og tjenester kan samhandle for å møte disse utfordringene. I tillegg er det behov for relevant kunnskap om hvordan tiltak kan implementeres, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at tiltakene skal ha ønsket effekt.

Det etterspørres prosjekter som bruker helse- og persondata, er tverr- og transfaglige, og som bidrar til å møte de demografiske utfordringene.

Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP)
Anbefalt søkt beløp: 8 - 16 mil NOK
Budsjettformål: BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL

Hva vil vi oppnå?

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester – utsatte befolkningsgrupper og helsekompetanse (2024)

Det er stort behov for forskning for å bidra til å møte helse- og samfunnsutfordringer innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og tjenester (inkludert velferdstjenestene). For å fremme nyttig forskning er det viktig at problemstillingen/forskningen er forankret i kunnskapsbehov og i tjenestene. I utlysningen vil det etterspørres forskning om sykdommer med stor sykdomsbyrde, som f.eks. muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og rusmiddelbruk, og ikke smittsomme sykdommer. For å sikre befolkningen god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet er det viktig med forskningsbaserte helsefremmende tiltak, behandlinger og tjenester, og økt kunnskap om hvordan sektorer og tjenester kan samhandle for å møte disse utfordringene.

Det trengs mer kunnskap om forebygging, behandling og tjenester for utsatt befolkningsgrupper. Med utsatte grupper tenker vi særlig på barn og unge, personer med psykisk uhelse, personer med nedsatt funksjonsevner og/ eller flere kroniske sykdommer, rusavhengige, personer med demens og minoriteter. Videre etterspørres prosjekter som omhandler helsekompetanse hos innbyggere, pasienter, pårørende og ansatte i helsevesenet. Kompetanse om egen helse er en viktig faktor for god folkehelse og et forsvar mot desinformasjon, og vil motvirke uønsket variasjon i bruk og tilgang til tjenester. Alt dette er viktig for å opprettholde befolkningens tillit til helsevesenet.

I tillegg etterspørres prosjekter som bruker helsedata, er tverr- og transfaglige og som bidrar til å møte de demografiske utfordringene og redusert ulikhet i helse.

Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP)
Anbefalt søkt beløp: 8 - 16 mil NOK
Budsjettformål: BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL

Hva vil vi oppnå?

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon

Bærekraftig persontilpasset forebygging, behandling og tjenester – e-helse
og digitalisering (2025)

Det er stort behov for forskning for å bidra til å møte helse- og samfunnsutfordringer innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og tjenester (inkludert velferdstjenestene). For å fremme nyttig forskning, er det viktig at problemstillingen/forskningen er forankret i kunnskapsbehov og i tjenestene.

I utlysningen vil det etterspørres forskning om sykdommer med stor sykdomsbyrde, som f.eks. muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og rusmiddelbruk, og ikke-smittsomme sykdommer. For å sikre befolkningen god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet er det viktig med forskningsbaserte helsefremmende tiltak, behandlinger og tjenester, og økt kunnskap om hvordan tjenester kan samhandle på tvers av sektor (med det mener vi helse, oppvekst og velferd) for å møte disse utfordringene.

Det er behov for mer kunnskap om e-helse og persontilpasset forebygging, behandling og tjenester. Enkle og sikre digitale løsninger som setter innbyggerne i sentrum, kan bidra til desentraliserte, likeverdige, koordinerte og bærekraftige helse-, omsorgs- velferdstjenester, inkludert folkehelsetiltak. Økt digital kompetanse er en forutsetning for å motvirke forskjeller i helse og velferd i befolkningen. Innbyggerne må ha kunnskap nok til å kunne yte selvhjelp, og omsorg når de er pårørende. Økende digitalisering av offentlige og private tjenester, økende bruk av desentraliserte tjenester og hjemmetjenester (inkl. hjemsykehus) vil stille store krav til innbyggernes, pasientenes og ikke minst ansatte i helse- og velferdstjenestens helsekompetanse og digitale kunnskap. Dette er spesielt viktig for kvaliteten i de kommunale helse-, omsorgs- velferdstjenestene.

I tillegg etterspørres prosjekter som bruker helsedata, er tverr- og transfaglige og som bidrar til å møte de demografiske utfordringene og redusert ulikhet i helse.

Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP)
Anbefalt søkt beløp: 8 - 16 mil NOK
Budsjettformål: BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL

Hva vil vi oppnå?

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon
7. Transdisiplinære forsknings- og innovasjonsmiljøer anvender muliggjørende teknologier på en nyskapende og samfunnsansvarlig måte

Kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv (2023)

Utlysningen i 2022 hadde eldre kvinner, minoritetskvinner og unge kvinner som målgrupper. Vi etterspurte forskning om psykisk- og fysisk helse, om årsaker til uønskede forskjeller i helse- og tjenestetilbud mellom kvinner og menn og forskning som vil gi bedre kunnskap om forebygging, diagnostikk, behandling og mestring av sykdommer som fører til langvarige sykemeldinger og uførhet blant kvinner. Livssituasjonen til kvinner med stor omsorgsbyrde, disse kvinnenes helse, livskvalitet og yrkesdeltakelse var også etterspurt. Porteføljestyret innvilget to prosjekter med temaer som dekker mangler i forskningsrådets portefølje Kvinnehelse. De innvilgede prosjekter hadde søkelys på kronisk bekkensmerter og anoreksi nervosa.

Prioriteringene i 2023 benytter resultatene fra arbeidet til Kvinnehelseutvalget (NOU'en). Innspillene viser at norske kvinner har en høy forventet levealder og mange år med god helse sammenlignet med de fleste andre land. Det er imidlertid fortsatt et behov for å styrke kunnskap og kompetanse i et kjønnsperspektiv på mange områder også i Norge. Administrasjonen utarbeider utlysningen etter innspill fra Kvinnehelseutvalget.

Føringer: Brukermedvirkning, bredt tverrfaglig samarbeid, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Søknadstype: Forskerprosjekt (FP)
Anbefalt søkt beløp: 4-12 mill. NOK
Budsjettformål: KVINNEHELSE

Hva vil vi oppnå?

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon

Pilot Helse: Offentlig-privat samarbeid for bærekraftig helse og verdiskaping (2023)

Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon, Selskapet for industrivekst (SIVA) og Innovasjon Norge, men det er kun Forskningsrådet som lyser ut midler. Pilot Helse skal stimulere samarbeidet mellom næringslivet og helsetjenestene, og midler lyses ut til utfordringsdrevne forsknings- og innovasjonsløp fra idé til implementering. Målet er å få innovative, bærekraftige løsninger raskere ut til pasienter og brukere gjennom utvikling av en konkurransedyktig helsenæring som bidrar til å møte utfordringer i helsesektoren. Satsingen skal også bidra til utvikling av FoUoI-systemet og økt industrialisering av helsenæringen.

Det er lyst ut midler til forprosjekter i 2022 og det planlegges hovedutlysning med frist høsten 2023. Utlysningen er åpen for alle prosjekter som sikter seg inn på å møte tydelige behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv. Gjennom aktørdialog i forkant av utlysningen og sammen med samarbeidspartnerne, har vi kommet opp med eksempler på utfordringer som Pilot Helse-prosjekter kan rette seg mot under hovedoverskriftene: Digital og desentralisert helseoppfølging, Samhandling mellom tjenester, Helsekompetanse og mestring, Helsedata og En robust helsesektor.

Søknadstype: Pilot Helse
Anbefalt søkt beløp: 10-25 mill. kroner
Budsjettformål: HELSEINNOVASJON

Hva vi vil oppnå?

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
5. Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter skaper produkter og tjenester for en bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstjeneste
6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon
9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsordringer knyttet til helse og velferd

Helse, mat, miljø og klima (forprosjekt 2023, hovedprosjekt 2024)
Klima, miljø, mat og helse har en rekke gjensidige avhengigheter og de påvirker hverandre. Vi ønsker i økende grad å se disse områdene i sammenheng i kunnskapsutviklingen, igjennom en systemtilnærming og i et én helse-perspektiv.

Klima- og miljøendringene truer folkehelsen. En varmere verden, forurensninger og forringelsen av økosystemer og naturmangfold har både direkte og indirekte effekter på menneskers helse. Menneskelig trivsel og helse henger uløselig sammen med vår tilgang til nok, sunn og trygg mat, samt grønne og trygge omgivelser. Globalisering og nedbyggingen av naturområder kan forårsake at zoonoser, som normalt sett lever i dyr, blir transportert over til og fører til infeksjoner i mennesker.

Én helse innebærer en gjensidig avhengighet mellom humanhelse, plante- og dyrehelse og miljø.

Det er kunnskapsbehov knyttet til å forstå disse koblingene og sammenhenger mellom menneskers og planetens helse bedre. Forskningen skal være relevant for nasjonale kunnskapsbehov og problemstillinger.

Forprosjekt (2023):

Formålet med utlysningen er å støtte forprosjekter til framtidige kompetanse- og samarbeidsprosjekter som kan bidra til å løse eller håndtere komplekse utfordringer på tvers av folkehelse, dyre- og plantehelse, klima og miljø.

Søknadstype: Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS)
Støttegrenser: 100 000-200 000 kr
Budsjettformål: BEDREHELSE i samarbeid med relevante budsjettformål (BIONÆR, MILJØFORSK, KLIMAFORSK, HAVBRUK, MARINFORSK).

Hovedprosjekt (2024):

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter som utvikler helhetlig kunnskap på tvers av folkehelse, dyre- og plantehelse, klima og miljø.

Hva vil vi oppnå?

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsordringer knyttet til helse og velferd

Forskning på effekter av tiltak på arbeids- og velferdsfeltet (2023)
Tiltaksforskning er etterspurt fra finansierende departementer på tvers av flere sektorer, og vektlegges i porteføljeplanene for Helse og Velferd, kultur og samfunn. Tema som prioriteres er av forebyggende arbeid, tiltak og helhetlige tjenestetilbud rettet mot barn, unge og familier, tiltak for et inkluderende arbeidsliv, og tiltak for å forebygge frafall og eksklusjon fra arbeid.

Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP)
Anbefalt søkt beløp: 8 - 16 mil NOK
Budsjettformål: HELSEVEL

Hva vil vi oppnå?

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen

Støtte til arrangementer som fremmer helseforskning og -innovasjon (2023-2025)

Formålet med støtten er å bygge kapasitet og kompetanse innenfor helseprogrammenes prioriteringer og skape møteplasser mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer, frivillig sektor og brukere. Brukerne må involveres i arrangementet og søknaden må beskrive nytteverdien av forskningen for de aktuelle brukergruppene. Støtten dekker fysisk og virtuelle arrangementer. Utlysningen i 2022 rettet seg også mot miljøer som tar for seg brukermedvirkning som metode og praksis. Dette videreføres til 2023.

Søknadstype: Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS)
Støttegrenser: 100 000 – 300 000 kroner
Budsjettformål: HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE

Hva vil vi oppnå?

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2023, 20:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.