Gjennomført

Forskerprosjekt for tidlig karriere (tematisk utlysning)

Vi får nye porteføljer fra 1. januar 2024. Temaområdene i utlysningene våre gjenspeiler de nye porteføljene. Du vil derfor oppdage at noen forskningstema ligger under nye temaområder. I denne utlysningen gjelder dette særskilt følgende:

 • Forskningstema som tidligere lå under temaområde Hav:
  • Marin ligger under temaområde Klima og miljø
  • Havbruk ligger under temaområde Mat og bioressurser

Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen etter vi har mottatt tildelingsbrev for 2024.

Viktige datoer

6. mars 2024

Åpen for søknad

6. mars 2024

Søknadsfrist

1. okt. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å gi forskere mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt innenfor temaene angitt i utlysningen. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 

Om utlysningen

Hensikten med utlysningen er å stimulere forskere i starten av karrieren til å lede prosjekter basert på egne ideer.   

Utlysningen består av flere temaer. Du kan søke på ett av disse. Dette velger du i søknadsskjemaet. For hvert tema er det et utlyst beløp og spesifiserte prioriteringer for utvelgelse av prosjektene som skal finansieres.  

I tillegg til denne utlysningen har vi fire andre med frist i mars som er rettet mot forskingsorganisasjoner. De totalt fem utlysningene er de tre tematiske forskerprosjektutlysningene med frist 6. mars 2024 (Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for tidlig karriere og Stort tverrfaglig forskerprosjekt) og de to utlysningene med frist 13. mars 2024 (Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv). I tematekstene i denne utlysningen finner du informasjon om hvilke av de andre utlysningene som kan være relevante for det enkelte tema.  

Vi anbefaler derfor at du også leser gjennom eventuelle andre relevante utlysninger for å se hvilken som er mest egnet for ditt prosjekt. Merk at vi ikke flytter søknader mellom utlysningene, og at det derfor er viktig å søke til riktig utlysning. 

Merk også at du bare kan stå som prosjektleder på én søknad til denne og de fire andre mars-utlysningene våre. Denne begrensningen gjelder ikke overfor FRIPROs løpende utlysninger. Det er altså mulig å søke til én av de fem ovennevnte, selv om du har søkt FRIPRO. 

 

Du kan opprette søknad og fylle inn i søknadsskjemaet fra og med 24. januar.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. 

Krav til prosjektleder

Krav til erfaring: Du må ha godkjent doktorgrad og det må ha gått mellom to og syv år fra disputasdato til søknadsfristen. Du må ha disputert tidligst 6. mars 2017 og senest 6. mars 2022. 

Har det gått mer enn syv år siden disputasdatoen, kan du søke fratrekk for lovbestemte permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste, asylsøker- eller flyktningstatus eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler. 

Fratrekksregler 

Du kan søke fratrekk hvis du har: 

 • hatt lovbestemte permisjoner, 
 • avtjent obligatorisk militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for hver av disse), 
 • søkt om asyl eller flyktningstatus (fratrekk for perioden fra innsendelse til du får svar på søknad om asyl eller flyktningstatus og/eller innvilgelse av oppholdstillatelse), eller 
 • hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær 

Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen. 

For å innvilge fratrekk, krever vi at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste eller andre offentlig organer/instanser (i Norge eller et annet land), og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, for eksempel HR-avdelingen. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene. 

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over. 

 • Du må jobbe minst 25 prosent av en fulltidsstilling i prosjektet i løpet av prosjektperioden. 
 • Du må være ansatt i minst 50 prosent stilling ved den prosjektansvarlige forskningsorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden. Du kan være/bli ansatt i stilling som postdoktorstipendiat, forsker eller en annen vitenskapelig stilling. Du kan, men må ikke, være ansatt hos prosjektansvarlig når du sender inn søknaden. 

Krav til samarbeidspartnere 

Vi stiller ikke krav om samarbeidspartnere i denne utlysningen. Hvis du skal ha med samarbeidspartnere gjelder følgende: 

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt. 

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter. 

Les mer om samarbeidspartnere. 

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Det er ikke mulig å ha FoU-leverandører i prosjektet. 

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger og prosjektleders stilling) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til fire år i henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • utstyr, som er kostnader som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Kostnadstypen innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. Merk at den separate utlysningen har en rekke krav til hvem som kan få støtte for utenlandsoppholdet 

Dersom det foreligger konkrete planer for gjesteforskeropphold eller utenlandsopphold for forskere i prosjektet kan dette inngå i søknaden. Reglene for slike opphold, samt satser finner du via siden om budsjettinformasjon (se nedenfor). 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 4–8 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.  

Vi stiller ikke krav til egenfinansiering. Dersom våre rundsumsatser ikke dekker alle kostnader for rekrutteringsstillinger i UH- eller instituttsektoren eller for forskerstillinger i UH-sektoren, forutsetter vi at dere dekker mellomlegget med egenfinansiering. For forskerstillinger i instituttsektoren skal du bruke innmeldte timesatser. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom du får innvilget prosjektet, må følgende på plass når du reviderer søknaden: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Du finner temaene i denne utlysningen gruppert i temaområdene nedenfor. Temaene inneholder spesielle krav og føringer som blir vektlagt i vurderingen av søknaden.

Demokrati og global utvikling

Utviklingsforskning

Klima og miljø

Marin

Mat og bioressurser

Samfunns- og markedsperspektiver i havbruk

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

Søknaden må oppfylle følgende krav: 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk, med unntak for beskrivelse av relevans for tema, som du kan skrive på norsk eller engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt. 
 • Prosjektet må starte mellom 01.10.2024 og 01.04.2025. 
 • Dere må vise tydelig at prosjektet er innenfor prioriteringene beskrevet i temaet dere søker om midler fra. 

Søknaden kan bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse  
 • CV for prosjektleder 
 • Dokumentasjon på fratrekk dersom du søker om fratrekk for erfaring. (Vi har ingen egen mal for dette. Dokumentet skal lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.) 
 • Beskrivelse av relevans på maksimalt én side. Når dere skal beskrive søknadens relevans, anbefaler vi at dere leser den aktuelle temateksten nøye. Lastes opp som vedleggstype “Annet".

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Dere må bruke standardmaler for alle obligatoriske vedlegg. Malene finner dere nederst i utlysningen. 

Valgfrie vedlegg 

 • CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. 
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. 
 • Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for valgt tema

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og kan ikke ta hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss. 

Her kan du lese mer om behandlingsprosedyren av Forskerprosjekt.

Kort oppsummert er prosessen slik: Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist. 

I tillegg vil søknader som ligger utenfor de tematiske avgrensingene i utlysningen, bli avslått. Vedtak om dette fattes av de enkelte porteføljestyrene.  

Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten, Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring

Fra 2023 skal fagekspertene vurdere søknadene til Forskerprosjekt på åpen forskningspraksis som en del av kriteriet virkninger og effekter. På denne nettsiden finner du mer informasjon om vurdering av åpen forskning i søknader. 

Etter panelbehandlingen gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til følgende faktorer: 

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene 
 • en god fordeling av prosjekter på temaets prioriterte områder 
 • sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor samme tema i andre utlysninger i 2024 
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for tildelingen 

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Søkerwebinarer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.