Dette skal budsjettet inneholde

I budsjettet til søknaden til Forskningsrådet skal du vise kostnadene i prosjektet og hvordan kostnadene skal finansieres.

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet må ha et fullstendig budsjett. Budsjettet skal inneholde en kostnadsplan som viser alle kostnadene i prosjektet og en finansieringsplan som viser hvordan kostnadene skal dekkes. Du skal fordele budsjettet på kalenderår.

Selve utlysningsteksten avklarer hvilke kostnader du kan søke om å få støtte til. 

Kostnadsplan

I kostnadsplanen skal du vise hvordan kostnadene fordeler seg på ulike kostnadstyper over den perioden prosjektet varer. Kostnadsplanen i Forskningsrådets søknadsskjema omfatter disse fire kostnadstypene

 • personalkostnader og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester
 • utstyr
 • andre driftskostnader

Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstype den tilhører. Dersom samarbeidspartnerne kommer fra andre sektorer enn prosjektansvarlig, skal kostnadene budsjetteres etter reglene for budsjettering av slike kostnader i den sektoren de kommer fra.

Direkte og indirekte prosjektkostnader

Personalkostnader og indirekte kostnader

Det er vanlig å vise de indirekte kostnadene i virksomheten ved å fordele slike kostnader på antall årsverk i virksomheten. Du skal derfor budsjettere indirekte kostnader sammen med personalkostnader i Forskningsrådets søknadsskjema.

Ulike sektorer skal føre personalkostnader og indirekte kostnader i budsjettet slik:

Innkjøp av FoU-tjenester

Her skal du føre utgifter til å kjøpe inn FoU-tjenester til prosjektet. En FoU-leverandør er en virksomhet som utfører kontraktsfestede FoU-oppgaver for prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere.

Kostnader til stipendiater som inngår i FoU-tjenesten (oppdraget) skal beregnes etter gjeldene rundsumsatser.

Utstyr

Her fører du kostnader ved bruk av utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Slike kostnader kan du budsjettere slik

 • prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke, når utstyret eller infrastrukturen er anskaffet for andre midler enn tildelinger fra Forskningsrådet eller annen offentlig prosjektstøtte
 • prosjektets andel av driftskostnader eller "brukeravgift" for utstyr og
  forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke (leiestedskostnader)
 • kostnader til å kjøpe utstyr som bare kan brukes i dette prosjektet

Mindre kjøp av utstyr som kan brukes utenfor prosjektet inngår i indirekte kostnader og føres ikke opp under Utstyr i budsjettet. 

Utstyr definert som leiested eller ikke

Andre driftskostnader

Her fører du kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, og som ikke er dekket av de andre kostnadstypene. Utlysningen gir føringer for hva som kan godkjennes som nødvendige kostnader. Dette kan være kostnader knyttet til

 • reise og opphold
 • formidlingsaktiviteter
 • å gjøre forskningsdata som oppstår i prosjektet tilgjengelig i tråd med eventuell datahåndteringsplan
 • annet materiell som ikke dekkes under utstyr

Budsjettet for alle typer driftskostnader kan bli revidert dersom prosjektsøknaden innvilges.

Finansieringsplan

Finansieringsplanen skal vise hvordan kostnadene i prosjektet skal dekkes. I planen skal det gå tydelig fram hva som er Forskningsrådets bidrag til prosjektet og hva som dekkes på andre måter. Dette kan være egenfinansiering fra prosjektansvarlig og samarbeidspartnere, andre bidrag eller tilskudd fra andre finansieringskilder.

I utlysningen vil det framgå hvilke prosjektkostnader du kan søke helt eller delvis støtte til fra Forskningsrådet. Krav til egenfinansiering og andre begrensninger for Forskningsrådets støtte vil også gå fram av utlysningen. 

Kostnadssted

Dersom de budsjetterte prosjektskostnadene er høyere enn det du kan søke om støtte til fra Forskningsrådet, må finansieringsplanen vise hvordan mellomlegget skal dekkes inn. Egenfinansiering kan både omfatte egne ressurser som kan brukes i prosjektet og midler (kontanter) til å dekke prosjektkostnader.