Dette skal budsjettet inneholde

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet må ha et fullstendig budsjett. Budsjettet skal inneholde en kostnadsplan som viser alle kostnadene i prosjektet og en finansieringsplan som viser hvordan kostnadene skal dekkes. Du skal fordele budsjettet på kalenderår.

I utlysningsteksten avklarer vi hvilke kostnader du kan søke om å få støtte til. 

Kostnadsplan

I kostnadsplanen skal du vise hvordan kostnadene fordeler seg på ulike kostnadstyper over den perioden prosjektet varer. Kostnadsplanen i søknadsskjemaet omfatter disse fire kostnadstypene:

 • personalkostnader og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester
 • utstyr
 • andre driftskostnader

Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. Dersom samarbeidspartnerne kommer fra andre sektorer enn prosjektansvarlig, skal kostnadene budsjetteres etter reglene for budsjettering av slike kostnader i den sektoren de kommer fra. Les mer under om føring av kostnader for prosjektpartnere som er FoU-leverandører i prosjektet.

Direkte og indirekte prosjektkostnader

Personalkostnader og indirekte kostnader

Det er vanlig å vise de indirekte kostnadene i virksomheten ved å fordele slike kostnader på antall årsverk i virksomheten. Du skal derfor budsjettere indirekte kostnader sammen med personalkostnader i søknadsskjemaet.

Avhengig av hvilken sektor prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere tilhører, skal de føre personalkostnader og indirekte kostnader i budsjettet slik:

Innkjøp av FoU-tjenester

Her skal du føre utgifter til å kjøpe inn FoU-tjenester til prosjektet. Du må knytte FoU-tjenester til en FoU-leverandør som utfører kontraktsfestede FoU-oppgaver for prosjektansvarlig eller for samarbeidspartnere. FoU-leverandører skal registreres som prosjektpartner i søknaden.
Dersom stipendiater inngår i FoU-tjenesten (oppdraget fra en FoU-leverandør), skal du beregne kostnadene for dette etter gjeldende rundsumsatser.

Utstyr

Her fører du kostnader ved bruk av utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Slike kostnader kan du budsjettere slik:

 • prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke, dersom utstyret eller infrastrukturen er anskaffet for andre midler enn tildelinger fra Forskningsrådet eller annen offentlig prosjektstøtte
 • prosjektets andel av driftskostnader eller "brukeravgift" for utstyr og
  forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke
 • kostnader til å kjøpe utstyr som bare kan brukes i dette prosjektet

Mindre kjøp (under 100 000 kroner i anskaffelseskostnad) av utstyr som også kan brukes utenfor prosjektet, inngår i indirekte kostnader og legges ikke inn under "Utstyr" i budsjettet. 

Utstyr definert som leiested eller ikke

Andre driftskostnader

Her fører du kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet og som ikke er dekket av de andre kostnadstypene. Utlysningen gir føringer for hva vi godkjenner som nødvendige kostnader. Dette kan blant annet være kostnader knyttet til

 • reise og opphold, inkludert forskningsopphold i utlandet og forskningsopphold i Norge for gjesteforskere. Les mer om forskningsopphold i utlandet og gjesteforskeropphold i Norge
 • faglige arrangementer og seminarer, brukerrettede formidlingsaktiviteter o.l. 
 • kostnader til publisering av vitenskapelige bøker (monografier/antologier) med åpen tilgang
 • å gjøre forskningsdata som oppstår i prosjektet tilgjengelig i tråd med eventuell datahåndteringsplan
 • kostnader ved datainnsamling og feltarbeid, slik som kost og losji, lokal transport, tolker/feltassistanse, leiebil, visum, vaksiner. Der kost og losji dekkes av arbeidsgiver eller andre kan det budsjetteres med et fast administrativt tillegg i stedet.
 • annet materiell som ikke dekkes under utstyr

Budsjettet for alle typer driftskostnader kan bli revidert dersom vi innvilger prosjektsøknaden.

Kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering dekkes ikke i enkeltprosjekter. Forskningsorganisasjoner kan søke om å få dekket publiseringsavgifter gjennom STIM-OA-ordningen.

Kostnadssted

Finansieringsplan

Finansieringsplanen skal vise hvordan dere skal dekke kostnadene i prosjektet. I planen skal det gå tydelig fram hva som er Forskningsrådets bidrag til prosjektet og hva som skal dekkes på andre måter.  

I utlysningen vil det framgå hvilke prosjektkostnader du kan søke helt eller delvis støtte til fra Forskningsrådet. Vi opererer med satser for maksimal støtte for enkelte prosjektkostnader:

For prosjekter som er knyttet til økonomisk aktivitet hos prosjektansvarlig og/eller en eller flere samarbeidspartnere, vil Forskningsrådets støtte være begrenset av regler som følger av statsstøtteregelverket.

Krav til egenfinansiering og andre begrensninger for Forskningsrådets støtte vil også gå fram av utlysningen.

Dersom de budsjetterte prosjektkostnadene er høyere enn det du kan søke om støtte til fra Forskningsrådet, må du vise hvordan mellomlegget skal dekkes inn i finansieringsplanen. Dette kan være egenfinansiering fra prosjektansvarlig og samarbeidspartnere, andre typer bidrag eller tilskudd fra andre finansieringskilder. Egenfinansiering kan både omfatte egne ressurser som kan brukes i prosjektet og midler (kontanter) til å dekke prosjektkostnader.