Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Viktige datoer

07. jun 2023

Siste frist for innsending av søknad (midnatt)

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mar 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

27. apr 2023

Malen for partneropplysninger er oppdatert. Dersom dere har lastet ned denne malen før 27. april, må dere laste den ned på nytt. 

Formål

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Vi ønsker å støtte prosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Partnerne skal også oppnå ny kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.

Om utlysningen

Hensikten med støtten er å stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping. Forskningsrådet ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål og som ser forretningsmuligheter i å nå disse målene. Les mer om forskningsbasert innovasjon og bærekraftige innovasjoner på nettsiden Bærekraft og innovasjonsprosjekt i næringslivet (lenken åpnes i nytt vindu).

Utlysningen dekker i stor grad bredden av norsk næringsliv, med begrensninger som er nærmere omtalt under utlysningens temaområder.

Dere kan sende inn søknaden når som helst, til og med 7. juni 2023 klokken 23:59 CEST. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet ditt? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no).

Dere kan ikke søke om innovasjonsmidler til et prosjekt som allerede er startet.

Kjennetegn ved prosjekter som ønsker støtte fra oss

Dere ønsker å sette i gang prosjektet fordi dere har en unik innovasjonsidé som dere vil realisere. De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Også vesentlige forbedringer, eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene, kan være et resultat.

Bedriftene som samarbeider har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se Artikkel 25: Viktige definisjoner).

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere har tilgang til den FoU-kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Sammensetningen av partnere i prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.

Samarbeidspartnere og FoU-leverandører som skal delta i prosjektet har avklart sine interesser og oppgaver i prosjektet og har beskrevet rollen sin i de aktivitetene de skal delta i. Antallet partnere i prosjektet avgjør ikke om et prosjekt blir vellykket. Derimot er det et kjennetegn på et godt prosjekt at hver partner har definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet har et omfang og en risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil kunne gjennomføre prosjektet uten midler fra Forskningsrådet. Det vil si at støtten vår må være utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Støtten kan også være avgjørende for å utløse andre private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.

I prosjektet kan dere vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor ett eller flere bærekraftsmål. Vi forventer at de positive effektene ikke har negative virkninger på andre områder.

I prosjektet har dere klare mål og en konkret plan for gjennomføring og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal dere publisere eller formidle på andre relevante måter.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner eller én FoU-leverandør. Disse må dere registrere under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Les mer om samarbeidsavtaler, samarbeidspartnere og FoU-leverandører.
 • Også samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne delta i prosjektet og motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. Les mer om faktisk samarbeid under Artikkel 25: Viktige definisjoner. De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte.
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse. Også prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Les mer om slike avhengighetsforhold her.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag, og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal ta del i rettigheter til prosjektresultatene, kan prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på rettighetene trekkes fra prisen.
 • Der doktorgradsarbeid inngår i FoU-leverandørens arbeid med prosjektet, kan dere ikke legge restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsarbeidet, med unntak av eventuelt en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring.
 • Siden forskningsorganisasjonenes arbeid i innovasjonsprosjektene skjer på oppdrag, er universiteters og høyskolers arbeid i slike prosjekter definert som oppdragsfinansiert aktivitet. Dette innebærer at også arbeid utført av ph.d.-kandidater skal faktureres i hht. markedspris og at prisingen av dette arbeidet dermed ikke er bundet til Forskningsrådets rundsum for stipendiater. Det er viktig å merke seg at stipendiater som utfører arbeid til markedspris i innovasjonsprosjekter i næringslivet ikke har de samme rettighetene overfor Forskningsrådet som stipendiater som helt eller delvis finansieres av oss gjennom rundsumsbevilgning.
 • Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men dem skal dere ikke legge inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid kan omtales i prosjektbeskrivelsen under punkt 3.3 "Annet samarbeid".
 • Utgangspunktet for vår vurdering av søknaden, er de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet, og det er en avgjørende betingelse for at vi skal tildele støtte at disse kommer til å delta i prosjektet. Om dere endrer prosjektsammensetningen før vi inngår kontrakt med dere, kan vi derfor trekke tilbake vårt tilsagn om finansiering.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. Artikkel 25 i EUs Gruppeunntaksforordning beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes og hvilke kostnader ved disse aktivitetene som helt eller delvis kan dekkes. Støtten kan dekke direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de er kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader ved FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kjøp av FoU-tjenester.

Her finner dere detaljert informasjon om hvilke typer kostnader som vi støtter.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskaper, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfanget av støtten

Dere kan søke om støtte for inntil 50 prosent av kostnadene til hver enkelt av bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader innenfor rammen på 50 prosent er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter.

Se tabellen nedenfor og les mer på vår nettside om statsstøtte under Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (se lenke over).

Type bedrift/type aktivitet

Maksimal støttegrad til industriell forskning (IF) ihht. statsstøttereglene

Maksimal støttegrad til eksperimentell utvikling (EU) ihht. statsstøttereglene

Maksimal støttegrad til hver bedrift innenfor innovasjonsprosjekt i næringslivet

Små bedrifter

70 %

45 %

50 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

50 %

Store bedrifter

50 %

25 %

50 %

Legg merke til at vi ikke utnytter handlingsrommet i statsstøtteregelverket fullt ut. På den måten får vi bevilget midler til flere prosjekter. Statsstøtteregelverket tillater at en liten bedrift får dekket opptil 70 prosent for IF, og en mellomstor opptil 60 prosent for det samme. Innenfor denne utlysningen kan likevel ingen av dem få mer enn 50 prosent selv om alle aktivitetene er industriell forskning.

 • Eksempel 1, en liten bedrift med alle kostnadene innenfor kategorien IF: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 70 prosent av kostnadene, men vi dekker bare inntil 50 prosent av dem.
 • Eksempel 2, en mellomstor bedrift med alle kostnadene innenfor kategorien EU: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 35 prosent av kostnadene, og det er det bedriften kan få av oss.
 • Eksempel 3, en liten bedrift med halvparten av kostnadene innenfor kategorien IF og halvparten innenfor EU: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 57,5 prosent av de samlede kostnadene, men vi dekker bare inntil 50 prosent av dem.
 • Eksempel 4, en mellomstor bedrift med halvparten av kostnadene innenfor IF og halvparten innenfor EU: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 47,5 prosent av kostnadene, og det er det bedriften kan få av oss.

Det at vi bare bevilger inntil 50 prosent selv om dere kunne fått f.eks. 70 prosent, innebærer at dere også kan få støtte til prosjektet fra andre offentlige ordninger, slik som Innovasjon Norge og SkatteFUNN.

Når vi innvilger søknader, vil vi vurdere i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i prosjektet. Det endelige støttebeløpet blir fastlagt når vi inngår kontrakt med dere.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og har referanse GBER 43/2023/R&D&I.

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt.

Se Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2021 (lenken åpnes i nytt vindu). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere revidere søknaden. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten gi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være fire måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • Dere må årlig sende oss en prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og hvordan de er finansiert.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Får dere statsstøtte fra oss som tilsvarer 500 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte (lenken åpnes i nytt vindu).
 • Dere må så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.
 • Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss.
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis. Du vil få mer informasjon om dette hvis prosjektet skulle få bevilgning fra oss.

All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene listet opp under beskriver formål, vektlegginger og prioriteringer for tildelingen av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under de enkelte temaene, kan dere lese de respektive porteføljeplanene som vi viser til under "Relevante planer".

Vi oppfordrer dere som søker til å gå gjennom disse planene for å forstå grunnlaget for hvordan vi vurderer og prioriterer mellom søknadene. Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter innenfor de enkelte temaene.

Dere velger både temaområde og tema i søknadsskjemaet. Det dere velger er kun veiledende for oss og det hjelper oss å med å plassere søknaden på riktig sted. Dere beskriver relevans opp mot det valgte temaområdet og tema under pkt. 4.2 i prosjektbeskrivelsen. Om vi ser at dere ikke har valgt riktig tema, vil vi flytte søknaden dit den passer best. Vi varsler dere i utgangspunktet ikke om flyttingen. 

Det er en nedre grense på 2 millioner for støttebeløp, mens det er ulik øvre grense for støttebeløp for de ulike temaene. Dette er oppgitt under hvert tema. Det er forskjeller på grunn av temaets totale budsjettramme og egenart. Støttebeløpet i søknaden må ligge innenfor grensene for temaet der søknaden blir behandlet. Søknaden kan bli avvist dersom søkt beløp er høyere enn den angitte grensen og man ikke har angitt finansieringskilder for overskytende prosjektkostnader i finansieringsplanen.  Blir søknaden likevel behandlet, må man finansiere mer selv som betingelse for en evt. bevilgning.

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss. Dersom det gjelder krav til et innovasjonsprosjekt, søknadsskjemaet, vedlegg og andre generelle spørsmål, send en e-post til ip-n@forskningsradet.no. For spesifikke spørsmål om de ulike temaområdene, ta kontakt med en fagrådgiver tilknyttet det aktuelle temaet.

Temaer på tvers

Bærekraftig fôr til husdyr og fisk

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Hav

HavbrukMarinMaritim

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.  

Denne utlysningen har frist 7. juni kl. 23.59. Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om dere har søkt støtte til de samme støtteberettigede kostnadene gjennom andre utlysninger hos Forskningsrådet eller fra andre støttegivere.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Maksimalt én side for hvert skjema. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad, og hver CV skal være på maksimalt fire sider. Bruk standard mal.

Legg merke til at malen for prosjektbeskrivelse er ny for 2023.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over, eller dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Systemet gjør ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som hver for seg vurderer kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring".

Bare søknader der gjennomsnittskarakteren etter de individuelle vurderingene er 4,5 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil bli vurdert i panelmøter. Også søknader mellom 4 og 4,5 i gjennomsnitt vil bli vurdert i disse møtene, gitt at minst én fagperson har vurdert søknaden til 6 eller bedre. I panelmøtet vil de komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.

Dersom fagpanelet deretter bedømmer samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet. Ett av temaområdene, Industri og tjenestenæringer, vurderer ikke relevans. 

Administrasjonen fremlegger så søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaene i denne utlysningen. Du kan se hvilke prosjekter som pågår i Prosjektbanken (lenken åpnes i nytt vindu).

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, inkludert

 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • forskningsetiske krav

Forventet svar på søknaden

De ulike porteføljestyrene har bevilgningsmøter i desember. Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning fortløpende etter styremøtene.

Første mulige prosjektoppstart er 1. januar 2024.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:27 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.