Hvis dere skal søke om et prosjekt som bare innebærer samarbeid med partnere som er forskningsorganisasjoner, skal dere søke gjennom utlysningen Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene gjennom prosjekter som er innrettet mot å møte FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for ny kunnskap, forskningskompetanse og teknologi.

Samlet lyser vi ut 195 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Viktige datoer

02. jun 2021

Søkerwebinar om utlysning på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Vi lyser samlet ut 195 millioner kroner til prosjekter som har som mål å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Les mer om hva vi ønsker oss av prosjektene under Aktuelle temaområder lenger ned i utlysningen. Der finner du også alle kontaktpersonene for utlysningen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskingsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Du må ha doktorgrad eller tilsvarende som er godkjent før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker, kan du også søke. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Du kan være prosjektleder for maksimalt en søknad til denne utlysningen eller utlysningen Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier, begge med søknadsfrist 15. september 2021.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • I søknaden skal dere beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet, kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Faktisk samarbeid innebærer et reelt og praktisk samarbeid mellom de involverte forskningsmiljøene og samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidspartnernes samlede innsats i form av personal- og eventuelle andre prosjektkostnader skal utgjøre minimum 10 prosent av prosjektets totale kostnader. Kontantbidrag er ikke forventet, og et eventuelt kontantbidrag kan ikke erstatte de kostnadene samarbeidspartnerne er pålagt å ha i prosjektet.
 • Utenlandske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet. Kostnadene til utenlandske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn i minimumskravet til samarbeidspartnernes medvirkning. Se veiledningen for mer informasjon om utenlandske samarbeidspartnere.

Én og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Dersom våre satser for forskertid i UH-sektoren ikke dekker alle kostnader forbundet med en forsker- eller rekrutteringsstilling, forutsetter Forskningsrådet noe egenfinansiering. Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig. Der Forskningsrådets midler benyttes til å finansiere samarbeidspartnernes kostnader, vil statsstøtteregelverket sette begrensninger for involverte foretak.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner skal føres i budsjettet og kan dekkes av Forskningsrådets bevilgning. Kostnader hos andre utenlandske aktører skal ikke tas med i budsjettabellene. De kan ikke være støttemottaker, men de kan levere tjenester på oppdrag inn i prosjektet. Utenlandske aktørers kostnader og rolle i prosjektet må beskrives godt i prosjektbeskrivelsen (avsnitt 3.2). Se for øvrig veiledningen om deltagelse av utenlandske samarbeidspartnere.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, dersom disse planene legges senere i prosjektperioden. Lær mer om ordningen på siden vår Forskningsopphold i utlandet med satser.

Forutsetninger for støtte

Forskningsrådets finansiering går kun til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Dersom et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må det skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Se gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2020. Se også norsk oversettelse av Gruppeunntaksforordningens art. 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er meldt inn som en støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) (referanse kommer senere).

Statsstøtteregelverket  setter klare begrensninger i støttegraden til foretakene avhengig av foretakets størrelse og type aktivitet som utføres. Dersom søknaden blir innvilget, vil vi kreve ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at State aid for research and development and innovation (eftasurv.int) er overholdt.

Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Vi krever at prosjektet leverer en årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

Teknologikonvergens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.02.2022 og 01.07.2022. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig, og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

Hvis du ønsker, kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP-Teknologikonvergens

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Ved fastsettelse av karakteren for forskningskvalitet vektlegges i hvilken grad prosjektet er ambisøst, nyskapende og kan flytte forskningsfronten med 2/3 og kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter med 1/3.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP-Teknologikonvergens

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium). I tillegg til prosjektleders meritter innenfor feltet som utlysningen gjelder, vil det tas hensyn til meritter fra andre felt.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser. Det åpnes for at planene for gjennomføring av prosjektet kan gjenspeile behov for fleksibilitet.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Forvurdering

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Panelbehandling

Søknadene fordeles på ekspertpaneler, og for hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader henter vi i tillegg inn ekstra vurderinger fra eksterne eksperter til støtte for panelets omforente vurdering.

Ekspertpanelet samles i et møte, blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene og en samlet vurdering, og utarbeider omforente skriftlige vurderinger. Ekspertene vil også få utlysningstekstene, og ekspertpanelet vil vurdere relevans for utlysningen som en integrert del av evalueringen av søknadene.

Administrasjonen skriver deretter en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ, som er porteføljestyret for Muliggjørende teknologier.

Prioritering av søknader til bevilgning

Alle søknader med hovedkarakter 7 vil bli finansiert. For søknader med hovedkarakter 6 og 5 vil karakteren for Forskningskvalitet bli tillagt større vekt enn karakterene for Virkninger og effekter og Gjennomføring. Søknader med kvinnelig prosjektleder vil bli prioritert når søknadene ellers vurderes likt.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra dette anslaget. Vi vil ta hensyn til eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.

Vi tar sikte på å gjennomføre søknadsbehandlingen i et møte i porteføljestyret i desember. Utfallet av søknadsbehandlingen publiseres på nettsidene våre i etterkant av møtet.

Se også: Slik behandler vi søknader.

For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.