Gjennomført

Hvis dere skal søke om et prosjekt som innebærer samarbeid med partnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal dere søke gjennom utlysningen Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Muliggjørende teknologier kan for eksempel være bioteknologi, IKT og nanoteknologi.

Samlet lyser vi ut 195 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Viktige datoer

02. jun 2021

Søkerwebinar om utlysning på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Vi lyser samlet ut 195 millioner kroner til prosjekter som har som mål å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Les mer om hva vi ønsker oss av prosjektene under Aktuelle temaområder lenger ned i utlysningen. Der finner du også alle kontaktpersonene for utlysningen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.
Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Du kan være prosjektleder for maksimalt en søknad til denne utlysningen eller utlysningen Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier, begge med søknadsfrist 15. september 2021.

Krav til samarbeidspartner

Det er bare godkjente norske forskningsorganisasjoner (se liste over disse under "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter.

Prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere i prosjektet kan engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet.

Les mer om samarbeidspartnere.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend og postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte

Vi kan gi støtte på 12–20 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men dersom våre satser for forskertid i UH-sektoren ikke dekker alle kostnader forbundet med en forsker- eller rekrutteringsstilling, skal dette dekkes av egenfinansiering.

Forutsetning for støtte

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. 

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

Teknologikonvergens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.02.2022 og 01.07.2022.

Søknaden vil bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg

Vedleggene skal skrives i fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen (prosjektbeskrivelsesmalen kommer snart).

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 15 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider
 • CV for de sentrale forskerne i prosjektet, hver på maksimalt fire sider

Valgfritt vedlegg

Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 

Forskningskvalitet | FP-Teknologikonvergens

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Ved fastsettelse av karakteren for forskningskvalitet vektlegges i hvilken grad prosjektet er ambisøst, nyskapende og kan flytte forskningsfronten med 2/3 og kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter med 1/3.

Virkninger og effekter | FP-Teknologikonvergens

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter

I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP-Teknologikonvergens

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium). I tillegg til prosjektleders meritter innenfor feltet som utlysningen gjelder, vil det tas hensyn til meritter fra andre felt.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser. Det åpnes for at planene for gjennomføring av prosjektet kan gjenspeile behov for fleksibilitet.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Forvurdering

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Panelbehandling

Søknadene fordeles på ekspertpaneler, og for hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader henter vi i tillegg inn ekstra vurderinger fra eksterne eksperter til støtte for panelets omforente vurdering.

Ekspertpanelet samles i et møte, blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene og en samlet vurdering, og utarbeider omforente skriftlige vurderinger. Ekspertene vil også få utlysningstekstene, og ekspertpanelet vil vurdere relevans for utlysningen som en integrert del av evalueringen av søknadene.

Administrasjonen skriver deretter en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ, som er porteføljestyret for Muliggjørende teknologier.

Prioritering av søknader til bevilgning

Alle søknader med karakter 7 i samlet vurdering fra ekspertpanelet, vil bli finansiert.

Hvis det gjenstår midler til fordeling, vil vi prioritere søknader som har karakter 6 i samlet vurdering. Blant disse søknadene vil karakteren for Forskningskvalitet bli tillagt større vekt enn karakterene for Virkninger og effekter og Gjennomføring. Hvis det ikke gjenstår midler til å finansiere alle søknadene med hovedkarakter 6, vil vi bruke randomisert utvelgelse blant søknader som har lik karakter.

Gjenstår det fremdeles midler etter at søknader med hovedkarakter 7 og 6 har blitt innstilt, vil søknader med hovedkarakter 5 bli vurdert innstilt etter de samme prinsippene.

Søknader med kvinnelig prosjektleder vil bli prioritert i gjeldende kategori før en eventuell randomisering.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra dette anslaget. Vi vil ta hensyn til eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.

Vi tar sikte på å gjennomføre søknadsbehandlingen i et møte i porteføljestyret i desember. Utfallet av søknadsbehandlingen publiseres på nettsidene våre i etterkant av møtet.

Se også: Slik behandler vi søknader.

For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.