Tidslinje for søknadsbehandling i Forskningsrådet

Søknadsmottak


Når søknaden er sendt inn i Mitt nettsted, får du kvittering på mottatt søknad på epost. Dette skjer umiddelbart etter innsending. Du vil senere få oppgitt saksbehandler og prosjektnummer.

Forvurdering


Søknader som ikke tilfredsstiller formelle krav kan avvises. Søker orienteres om eventuell avvisning.

Faglig vurdering


Søknader om støtte på over 500 000 kr blir vurdert av fageksperter utenfor Forskningsrådet. Andre søknader blir vurdert av våre saksbehandlere.

Vedtak om støtte eller ikke


Vedtak om en søknad får penger eller ikke, gjøres normalt i et av våre porteføljestyrer. Vedtaket er basert på ekspertenes vurderinger.

Svar på søknaden


Tilbakemelding om resultatet gis i Mitt nettsted, og på e-post. Alle søkere får en begrunnelse for vedtaket. Vi legger også ut hvilke prosjekter som får støtte på våre nettsider.

Revidering av søknad


Når vedtak om bevilgning er gjort, skal de som har fått bevilgning revidere søknaden. Hva som skal revideres vil stå i tilbakemeldingen.

Inngå kontrakt


Prosjekter som får innvilget søknaden skal skrive kontrakt med Forskningsrådet.

Tidslinje for søknadsbehandling i Forskningsrådet

Søknader til forskerprosjekter

Slik foregår panelmøtet for søknader til forskerprosjekter

Søknader til innovasjonsprosjekt i næringslivet

Slik foregår panelmøtet for søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Vi har ulike behandlingsprosedyrer på enkelte søknadstyper. Les om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Søknader vurderes av flere eksperter

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av eksperter på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Ekspertene vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier. Søknaden vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler. Alle ekspertenes habilitet blir avklart før de vurderer søknader.

Panelene kommer fram til en omforent vurdering av den enkelte søknad. Vurderingene fra ekspertene legges til grunn når vi vedtar om en søknad skal få støtte eller ikke.

Felles vurderingskriterier

I 2019 innførte Forskningsrådet nye vurderingskriterier for en samlet kvalitetsvurdering av søknader

  • forskningskvalitet / forskning og innovasjon (Excellence)
  • virkninger og effekter (Impact)
  • gjennomføring (Implementation)

Innholdet i de tre kriteriene er tilpasset Forskningsrådets ulike søknadstyper, men har en lik struktur.

Les mer om karakterskalaen og vurderingskriterier som brukes av fagekspertene og av administrasjonen.

Forskningskvalitet / Forskning og innovasjon (Excellence)

  • i hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forsknings- og innovasjonsfronten
  • kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene

Virkninger og effekter (Impact)

  • potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen
  • plan for kommunikasjon og utnyttelse av resultater

Gjennomføring (Implementation)

  • kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
  • kvaliteten på prosjektets organisering og styring

I tillegg vil søknader til noen utlysninger få en relevansvurdering som vanligvis gjøres av Forskningsrådets fagrådgivere.

Relevans for utlysningen

  • Søknadenes relevans vurderes mot krav og prioriteringer i utlysningen

Vedtak om støtte eller ikke

De eksterne ekspertene setter karakterer på de tre vurderingskriteriene, og de kan bli bedt om å rangere søknadene innbyrdes. Dersom søknaden blir vurdert på relevans, får den en egen karakter for dette.

Forskningsrådets fagrådgivere lager en rangert innstilling av søknadene. Denne innstillingen baserer seg på ekspertenes vurderinger, og kan inneholde en relevansvurdering og en helhetlig vurdering av alle søknadene i utlysningen.

Vedtak om en søknad får bevilgning eller avslag gjøres normalt i et av våre porteføljestyrer.

Porteføljestyrene behandler innstillingene, og fatter endelige vedtak. Porteføljestyrene skal sørge for at søknadene som får bevilgning samlet sett dekker formålene styret er ansvarlige for på en best mulig måte.

Alle søkere får en skriftlig begrunnelse for vedtaket på Mitt nettsted.

Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet, mottar søker ekspertpanelets vurdering. Navn på ekspertene som inngår i søknadsprosessen legges ut på våre nettsider. Der legger vi også ut hvilke prosjekter som får støtte.

Søknader som vedtas bevilget skal revideres. I revideringsfasen ber Forskningsrådet blant annet om oppdatert framdriftsplan og budsjett etter gitte rammer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:58 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.