Tidslinje for søknadsbehandling i Forskningsrådet

Søknadsmottak

Når søknaden er sendt inn i Mitt nettsted, får du kvittering på mottatt søknad på epost. Dette skjer umiddelbart etter innsending. Du vil senere få oppgitt saksbehandler og prosjektnummer.

Forvurdering

Søknader som ikke tilfredsstiller formelle krav kan avvises. Søker orienteres om eventuell avvisning.

Faglig vurdering

Søknader om støtte på over 500 000 kr blir vurdert av fageksperter utenfor Forskningsrådet. Andre søknader blir vurdert av våre saksbehandlere.

Vedtak om støtte eller ikke

Vedtak om en søknad får penger eller ikke, gjøres normalt i et av våre porteføljestyrer. Vedtaket er basert på ekspertenes vurderinger.

Svar på søknaden

Tilbakemelding om resultatet gis i Mitt nettsted, og på epost. Alle søkere får en begrunnelse for vedtaket. Vi legger også ut hvilke prosjekter som får støtte på våre nettsider.

Inngå kontrakt

Prosjekter som får innvilget søknaden skal skrive kontrakt med Forskningsrådet.

Tidslinje for søknadsbehandling i Forskningsrådet

Vurdering av eksperter

Eksperter vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier og føringer i utlysningen. De aller fleste søknadene vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler. Vår erfaring er at dette gir en kvalitativt bedre søknadsbehandling og tilbakemelding til søkerne. Panelene kommer fram til en omforent vurdering av den enkelte søknad.

Vi rekrutterer eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Vurderingene fra ekspertene legges til grunn når vi vedtar om en søknad innvilges støtte eller ikke.

Søkere kan selv foreslå eksperter til panelene som kan vurdere søknadene. Forskningsrådet har ikke plikt til å bruke noen av disse, og en søknad skal aldri vurderes bare av eksperter som søker har foreslått. Søkere kan også gi oss en begrunnet innvending mot bruk av enkelte eksperter, men vi er ikke forplikte til å ta hensyn til dette.

Felles vurderingskriterier

Vedtak om støtte eller ikke

De eksterne ekspertene setter karakterer på de tre vurderingskriteriene og rangerer søknadene innbyrdes. Deretter foretar Forskningsrådets administrasjon en vurdering av hvor relevant søknaden er i forhold til prioriteringene i utlysningen. For søknader sendt inn til Fri prosjektstøtte (FRIPRO), blir ikke slik vurdering gjort.

Forskningsrådets administrasjon lager en rangert innstilling av søknadene. Denne innstillingen baserer seg på ekspertenes vurderinger, eventuelle relevansvurderinger og en helhetlig vurdering av alle søknadene i utlysningen.

Vedtak om en søknad får bevilgning eller avslag, gjøres normalt i et av våre porteføljestyrer.

Porteføljestyrene behandler innstillingene, og fatter endelige vedtak. Porteføljestyrene skal sørge for at de bevilgede søknadene samlet sett dekker formålene styret er ansvarlige for på en best mulig måte.

Alle søkere får en begrunnelse for vedtaket. 

Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet, mottar søker ekspertpanelets vurdering. Navn på ekspertene som inngår i søknadsprosessen legges ut på våre nettsider. Der legger vi også ut hvilke prosjekter som får støtte.