Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Opprett søknad

Midlene til tematisk frie prosjekter for 2019 er nå fordelt. Denne utlysningen tar kun imot søknader rettet mot de tematiske føringene gitt i utlysningen.

Oppdatert 27.08.2019: Midlene til de tre prosjektene med relevans for FINNUT er også fordelt.

Oppdatert 11.11.2019: Midlene til de tre prosjektene med relevans for HELSEVEL er også fordelt.

Formål

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere.

Det er viktig at doktorgradsprosjektet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut midler til Offentlige sektor-ph.d.-prosjekter med oppstart i løpet av de neste tolv månedene.

Utlysningen inkluderer midler til minst

 • ti prosjekter til lærere i skolen
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program HELSEVEL (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program FINNUT (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program IKTPLUSS (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program VAM (se nedenfor)

Midlene til prosjekter uten tematiske føringer er fordelt for 2019.

Midlene til de tre prosjektene med relevans for FINNUT er også fordelt (oppdatert 27. august 2019).

Midlene til de tre prosjektene med relevans for HELSEVEL er også fordelt (oppdatert 11. november 2019).

Midlene til de tre prosjektene med relevans for IKTPLUSS er også fordelt (oppdatert 12. desember 2019).

Offentlig sektor-ph.d. er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd.

Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidlene er fordelt. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil vi oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke prosjekter som fortsatt er tilgjengelige.

Det er ingen begrensning på antall prosjekter én virksomhet kan få støtte til å starte. Forskningsrådet gjør imidlertid oppmerksom på at det kan komme begrensinger på antall prosjekter per virksomhet.

Et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for den offentlige virksomheten, men det skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom den offentlige virksomheten og gradsgivende institusjon. Andre aktører kan være samarbeidspartnere i prosjektet under visse forutsetninger. Les mer om dette under "Hvem kan delta i prosjektet".

Doktorgradsprosjektets varighet er 36 måneder, men det kan gjennomføres på enten tre eller fire år. I treårige prosjekter arbeider kandidaten 100 prosent med doktorgradsprosjektet. I fireårige prosjekter arbeider kandidaten 75 prosent av tiden med doktorgradsprosjektet og 25 prosent av tiden med andre oppgaver.

Første mulige startdato for prosjektet er søknadsdatoen, men det anbefales at man søker i god tid før planlagt oppstart, og senest én måned før man planlegger å starte prosjektet. Det betyr at prosjektet kan starte etter at søknaden er innsendt og før Forskningsrådet har behandlet søknaden. Merk imidlertid at all prosjektaktivitet som utføres før kontrakten med Forskningsrådet er signert, skjer på prosjektpartnernes egen risiko.

Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter gjelder for alle prosjekter med bevilgning fra ordningen. Se mer på våre nettsider: Dette består kontrakten av.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Forskningsrådet gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i utlysningen, og at den løpende utlysningen kan være stengt i kortere perioder. Det er den versjonen av utlysningen på søknadstidspunktet som gjelder for den aktuelle søknaden. Informasjon om eventuelle endringer i utlysningen vil bli annonsert i meldingsfeltet.

Midler med spesielle føringer
Ph.d.-utdanning for lærere i skolen. I tråd med regjeringens satsing på ph.d.-utdanning for lærere, lyser vi ut midler til ti OFFPHD-prosjekter som er øremerket lærere i skolen. Disse ti prosjektene skal fordeles jevnt og på flere lærerutdanningsinstitusjoner. Tildelingen av disse prosjektene har derfor følgende føring:

 • Én og samme lærerutdanningsinstitusjon kan ha rollen som gradsgivende institusjon i inntil to av de ti lærer-prosjektene.

Det er tidspunktet for innsendelse av søknaden som vil være utslagsgivende dersom Forskningsrådet mottar mer en to søknader med samme lærerutdanning som gradsgivende institusjon.

Så langt midlene rekker vil prosjekter som faller utenfor denne føringen for tildeling av de øremerkede prosjektene for lærere, kunne tildeles fra prosjektene uten føringer eller fra de tre FINNUT-prosjektene.

OFFPHD-prosjektene øremerket til lærere i skolen har noen særskilte krav i tillegg til kravene til de generelle OFFPHD-prosjektene. De særskilte kravene er:

 • Kandidaten må på søknadstidspunktet være tilsatt i en undervisningsstilling i grunnskole eller videregående opplæring.
 • Kandidaten må tas opp i et doktorgradsprogram ved en lærerutdanningsinstitusjon i Norge.

Fire av Forskningsrådets tematiske programmer finansierer inntil tre prosjekter hver dersom søknaden tilfredsstiller følgende føringer:

 • Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til HELSEVEL. Det er et krav at søker er en offentlig virksomhet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene eller arbeids- og velferdstjenestene. Programplanen for HELSEVEL finner du her.
 • Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til FINNUT. Det er et krav at søker er en offentlig virksomhet i de kommunale eller fylkeskommunale utdanningstjenestene. Programplanen for FINNUT finner du her.
 • IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til IKTPLUSS. Programplanen for IKTPLUSS finner du her.
 • Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor-ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til VAM. Programplanen til VAM finner du her.

En søknad rettet mot et tematisk program vil først bli vurdert som en ordinær søknad til Offentlig sektor-ph.d. Alle krav og føringer for offentlig sektor-ph.d. gjelder på vanlig måte, men søknaden vil i tillegg bli vurdert av det tematiske programmet med hensyn til relevans.

Hvem kan søke?

Søker må være en virksomhet i offentlig sektor. Virksomheten skal normalt finansieres 80 prosent eller mer av det offentlige.

Virksomheter i offentlig sektor er definert som virksomheter som er statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer, eller sammenslutninger dannet av slike og som utfører oppgaver på vegne av det offentlige (jfr. Forskningsrådets definisjon av offentlig sektor).

Organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsorganisasjon kan ikke søke Offentlig sektor-ph.d., jf. Forskningsrådets definisjon av forskningsorganisasjon. Dette inkluderer også TTO-er (Technology Transfer Office), helseforetak og museer.

Offentlig sektor-ph.d.-ordningen åpner ikke for statsstøtte, og foretak kan derfor ikke være søker eller inngå som samarbeidsparter i et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Les mer om foretak lenger ned i teksten.

Forskningsrådet gir kun støtte til prosjekter med kandidater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før. Ordningen støtter ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader.

Hvem kan delta i prosjektet?

Deltagere i et OFFPHD-prosjekt er en virksomhet i offentlig sektor som er prosjektansvarlig og en gradsgivende institusjon som er samarbeidspartner.

Forskningsrådet stiller følgende krav til prosjektdeltagere og prosjektet:

Krav til den offentlige virksomheten (prosjektansvarlig)

 • Den offentlige virksomheten skal stå som søker og må være innenfor målgruppen til ordningen. Vi gjør oppmerksom på at Forskningsrådet kan etterspørre utvidet dokumentasjon for å vurdere om dette kravet er oppfylt. Dersom dere er usikre på om virksomheten er i målgruppen, ber vi dere ta kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner for ordningen før innsending av søknad.
 • Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og dens langsiktige kompetansebehov.
 • Doktorgradsprosjektet skal være forankret i virksomhetens planer for forskning og utvikling og godkjent i virksomhetens besluttende organer.
 • Den offentlige virksomheten må sikre finansiering av prosjektet for hele prosjektperioden – også ved forsinkelser.
 • Den offentlige virksomheten skal oppnevne en intern veileder/mentor i prosjektet og sette av tilstrekkelig med tid og ressurser til at doktorgradsprosjektet kan gjennomføres. Rollen som intern veileder skal fylles av en person med relevant kompetanse for prosjektets fagtematikk. Intern veileder trenger ikke å ha en doktorgrad, men vil da defineres som en mentor. Veileder/mentor kan leies inn fra ekstern aktør dersom virksomheten ikke har relevant kompetanse.
 • Kandidaten skal være ansatt i den offentlige virksomheten gjennom hele prosjektperioden, og ansettelsesforholdet skal ta høyde for at det kan bli forsinkelser. Kandidaten skal være ansatt i 100 prosent stilling i tre år ved treårige prosjekter, og i minst 75 prosent stilling i fire år ved fireårige prosjekter. Forskningsrådet forutsetter at kandidatens ansettelses- og arbeidsforhold er i tråd med norsk lovverk.

Krav til gradsgivende institusjon:

 • Gradsgivende institusjon har ansvar for å sikre at doktorgradsprosjektet holder et tilstrekkelig høyt faglig nivå. Ordningen forutsetter at doktorgradsprosjektet møter de samme kravene til vitenskapelig nivå som andre doktorgradsprosjekter som tas opp ved institusjonen, og følger institusjonens forskrift for doktorgradsutdanning når det gjelder opptak, gjennomføring og bedømmelse.
 • Det skal foreligge endelig opptak av kandidaten til relevant doktorgradsprogram ved gradsgivende institusjon. Prosessen med opptak til doktorgradsprogram skal være igangsatt på søknadstidspunktet. Dokumentasjon på endelig opptak kan ettersendes når den foreligger. Forskningsrådet kan behandle søknaden, men inngår ikke kontrakt med prosjektansvarlig før dokumentet er innsendt.
 • Dersom gradsgivende institusjon er utenlandsk, må det dokumenteres at graden fra den utenlandske institusjonen minst er på nivå med en doktorgrad avlagt ved et norsk universitet.

Krav til samarbeid og organisering av prosjektet

 • Offentlig sektor-ph.d.-prosjektet skal planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon.
 • Prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Prosessen med samarbeidsavtalen skal være igangsatt på søknadstidspunktet, men avtalen trenger ikke være ferdig. Avtalen må oppfylle Offentlig sektor-ph.d.-ordningens særskilte krav til samarbeidsavtale, se avsnitt nedenfor. Signert samarbeidsavtale er vedlegg til kontrakten som Forskningsrådet inngår med prosjektansvarlig virksomhet. Forskningsrådet inngår ikke kontrakt med prosjektansvarlig virksomhet før samarbeidsavtalen foreligger.
 • Den offentlige virksomheten og samarbeidspartnerne skal i fellesskap kunne tilby kandidaten et tilfredsstillende fagmiljø og tilstrekkelig støtte til å gjennomføre doktorgradsprosjektet.
 • Kandidaten i prosjektet må være utpekt på søknadstidspunktet. Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter uten en spesifikk kandidat.
 • Kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon og minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet. Dette gjelder også dersom gradsgivende institusjon er utenfor Norge. Oppholdet trenger ikke være sammenhengende, det kan deles opp i flere kortere opphold fordelt over prosjektperioden. Ordningen åpner for at kandidaten kan oppholde seg hos flere institusjoner i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) dersom det er en faglig god grunn for det og det er enighet mellom partnerne i prosjektet.

Krav til samarbeidsavtalen

Den offentlige virksomheten og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Offentlig sektor-ph.d. stiller følgende særskilte krav til samarbeidsavtalen:

 • Avtalen skal være gyldig gjennom hele prosjektperioden. Avtaleperioden skal spesifiseres i avtaledokumentet.
 • Fordeling av resultater og spørsmål om immaterielle rettigheter skal avklares.
 • Veilederne fra både prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon skal spesifiseres med navn, rolle og arbeidsgiver.
 • Avtalen skal ikke hindre kandidaten i å publisere resultatene og disputere på grunnlag av dem. Dette skal spesifiseres i avtalen.
 • Det skal spesifiseres at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved den offentlige virksomheten og minst ett år ved gradsgivende institusjon. Tiden kan fordeles slik det er mest hensiktsmessig for prosjektet.
 • Krav om arbeidsplikt for kandidaten skal avklares. Dette kan også være en del av en separat ansettelsesavtale mellom kandidaten og virksomheten. I fireårige prosjekter må det spesifiseres hvor stipendiatens arbeidsplikt skal utføres.
 • Finansiering og fordeling av kostnader på hver partner i doktorgradsprosjektet skal oppgis.

Les mer om samarbeidsavtaler på Forskningsrådet nettside.

Krav ved samarbeid med andre aktører

Offentlig sektor-ph.d. er i utgangspunktet rettet mot enkeltvirksomheter i samarbeid med en gradsgivende institusjon. Men ordningen åpner også for at flere virksomheter kan gå sammen om et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt forutsatt at virksomhetene ikke er et foretak, les mer om foretak i avsnittet nedenfor. I et OFFPHD-prosjekt hvor flere offentlige virksomheter inngår som samarbeidspartnere, må følgende krav være tilfredsstilt i tillegg til de øvrige kravene i utlysningen:

 • Én offentlig virksomhet må stå som prosjektansvarlig
 • Dersom andre samarbeidspartnere enn prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon skal bidra med finansering, gjelder følgene: prosjektansvarlig virksomhet må gå inn med den største egenandelen i prosjektet per partner med unntak av gradsgivende institusjon. Det vil si at den delen av prosjektkostnadene som ikke dekkes av gradsgivende institusjon, kan fordeles på flere samarbeidspartnere, men den offentlige virksomheten må gå inn med den største egenandelen per partner.
 • Alle samarbeidspartnerne må inngå én felles og forpliktende samarbeidsavtale hvor alle relevante forhold avklares.

Foretak kan ikke være søker eller samarbeidsparter i et OFFPHD-prosjekt

Denne ordningen åpner ikke for statsstøtte, og foretak kan derfor ikke søke midler eller inngå som samarbeidsparter i prosjektet. Med "foretak" mener vi her en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. En og samme aktør kan være både foretak og ikke foretak: Dersom aktøren (her: den offentlige virksomheten) driver noe økonomisk aktivitet, er den et foretak for denne delen av sin virksomhet. For den delen av virksomheten som ikke består i å tilby varer eller tjenester i et marked, er den offentlige virksomheten ikke å anse som et foretak. Ordningen finansierer kun doktorgradsprosjekter som er tilknyttet virksomhetens ikke-økonomiske aktivitet, og virksomheten må ha etablert et klart regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og sin ikke-økonomiske aktivitet.

For å kunne søke om støtte fra Offentlig sektor-ph.d. er det i tillegg et krav fra Forskningsrådets side at den eventuelle økonomiske aktiviteten til prosjektansvarlig virksomhet normalt ikke overstiger 20 prosent av virksomhetens totale aktivitet.

Les mer om krav til formelt skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet på Forskningsrådet nettsider.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan bidra med finansiering av kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Andre tilgrensende eller overordnede FoU-aktiviteter i virksomheten skal ikke inkluderes i budsjettet. Budsjettet kan blant annet inkludere:

 • lønn og personalkostnader for kandidat
 • lønn og personalkostnader for intern veileder
 • kostnader hos gradsgivende institusjon (blant annet veiledning og kontorplass)
 • andre driftskostnader (laboratorieforsøk, litteraturinnkjøp, konferansereiser, o.l.)

Den offentlige virksomheten må i søknaden sette opp et reelt kostnadsbudsjett direkte knyttet til gjennomføring av doktorgradsprosjektet. I søknaden skal kostnadene fordeles på følgende kostnadstyper:

 • Personalkostnader og indirekte kostnader. Her føres lønn- og personalkostnader for personell i den offentlige virksomheten, som kandidat og intern veileder, og lønn- og personalkostnader ved gradsgivende institusjon. Kostnadene skal beregnes på grunnlag av timesatser per person som deltar i prosjektet. Beregningsgrunnlaget dere benytter, det vil si hvilke kostnader som dere tar med i timesatsen, skal beskrives i søknaden (i spesifikasjonsfeltet til kostnadsplanen). Det er ulike retningslinjer for beregning av timesatser for personer i de offentlige virksomhetene og ved gradsgivende institusjon. Vennligst les og følg retningslinjene:

Se retningslinjer for beregning av timesatser i  den offentlige virksomheten  

Se retningslinjer for beregning av timesatser i UH-sektoren (gradsgivende institusjon)

 • Innkjøp av FoU-tjenester. Dette er kostnader til innkjøp av FoU-tjenester som laboratorievirksomhet, analyser o.l. fra en FoU-leverandør. Se retningslinjer for "Innkjøp av FoU-tjenester" for mer informasjon.
 • Utstyr. Merk at det er begrensinger for hvilke utstyrskostnader som kan tas med i budsjettet. Det er derfor viktig at dere leser retningslinjene nøye. Retningslinjer for utstyr.
 • Andre driftskostnader. Dette er kostnader til blant annet litteraturinnkjøp, konferansereiser, driftskostnader ved laboratorieforsøk, ekstern veileder o.l.

For mer informasjon les Forskningsrådets retningslinjer for budsjett

Nederst i utlysingen finner du vedlegget "Mal for budsjett". Malen kan benyttes som en praktisk hjelp for å beregne budsjettet. Vi gjør oppmerksom på at maksimums-satsen for beregning av lønn og indirekte kostnader (1,2 promille av lønn) er lagt inn i malen. Forskningsrådet erfarer at 1,2 promille av lønn ofte er et litt for høyt påslag for å beregne lønn og indirekte kostnader, og vi ber derfor om at dette påslaget justeres i malen slik at timesatsen blir i tråd med virksomhetens faktiske kostnader for lønn inkludert sosiale og indirekte kostnader.

Forskningsrådet oppfordrer søker til å konsultere virksomhetens lønns- eller økonomiavdeling under utarbeidelsen av budsjettet.

Beregning av støtte

Forskningsrådets maksimale prosjektstøtte til OFFPHD-prosjekter er 50 prosent av Forskningsrådets sats for doktorgradsstipend som gjelder på søknadstidspunktet.

Tabellen under viser maksimalt støttebeløp til OFFPHD-prosjekter per år og måned. Dere beregner støtten per måned fra oppstartdato.:

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
3-årige prosjekter 547 500 562 500 578 000 593 500 610 000 627 000
Støtte per mnd. 45 625 46 875 48 166 49 458 50 833 52 250
             
4-årige prosjekter 410 625 421 875 433 500 445 125 457 500 470 250
Støtte per mnd. 34 219 35 156 36 125 37 094 38 125 39 188

Satsene reguleres årlig. De kan derfor endres noe ved overgang til nytt år.

Støtten er i tillegg oppad begrenset til 50 prosent av de totale prosjektkostnadene. 

Støtten fra Forskningsrådet gis ikke som en rundsumsbevilgning, men korrigeres i forhold til regnskapsførte kostnader. Støtten kan ikke overstige 50 prosent av totale, godkjente prosjektkostnader. Dersom regnskapsførte kostnader blir lavere enn budsjettert, reduseres Forskningsrådets utbetaling tilsvarende slik at de ikke utgjør mer enn 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Støtten fra Forskningsrådet utbetales som prosjektstøtte til den offentlige virksomheten, den er ikke et personlig stipend til kandidaten.

Utenlandsstipend
Offentlige virksomheter som får støtte gjennom OFFPHD-ordningen, vil i tillegg kunne søke utenlandsstipend for sin doktorgradskandidat dersom gradsgivende institusjon er norsk. Forskingsrådet har en egen utlysning av utenlandsstipend.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig virksomhet oppgir dette i forbindelse med revidering søknad.

Opprett søknad

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle områder i offentlig sektor, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de forvaltningsområdene som er listet opp under:

Politikk- og forvaltningsområder

Krav til utforming

Særskilte krav og veiledning til utforming av søknaden

 • De formelle rollene i prosjektet, administrativt ansvarlig og prosjektleder, skal innehas av ansatte hos prosjektansvarlig virksomhet og kan ikke fylles av kandidaten
  • Administrativt ansvarlig må ha signaturrett for den prosjektansvarlige virksomheten og må kunne forplikte virksomheten i et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Administrativt ansvarlig skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn og skal blant annet signere kontrakten.
  • Prosjektlederen har rapporteringsansvar ovenfor Forskningsrådet og er offentlig sektor-ph.d.-ordningens primære kontaktperson. Prosjektleder har videre ansvar for prosjektets framdrift.
 • Samarbeidspartnere: Husk å føre opp gradsgivende institusjon og eventuelt andre virksomheter som samarbeidspartnere. Søkervirksomheten og Forskningsrådet skal ikke føres opp som samarbeidspartner.
 • Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden skal inkludere:
  • obligatoriske og valgfrie kurs ved gradsgivende institusjon og eventuelt andre universitet/høgskoler
 • midtveisevaluering ved gradsgivende institusjon
 • milepæler for de planlagte artiklene
 • innlevering av avhandlingen skal være prosjektets siste milepæl. Forskningsrådet anser innlevering av avhandlingen som avslutningen av prosjektet. Vi venter ikke på disputas da dette kan ta lengre tid.
 • I spesifikasjonsfeltet til kostnadsplanen skal dere beskrive hvordan dere har kommet fram til timesatsen til prosjektmedarbeiderne, og hvor mange timer i året dere har beregnet per prosjektmedarbeider. Hvis dere har brukt maksimal timesats (1100 kr og/eller en beregningsfaktor på 1,2 promille av årslønn) må dere begrunne dette.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

Vedlegg til søknaden

Prosjektprosjektbeskrivelsen og andre obligatoriske vedlegg må følge malen(e). Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen. Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Deler av søknadsbehandlingen er digitalisert. Det er derfor viktig at dere benytter malene merket med "Utlysning 2019" og beholder toppteksten i dokumentene. 

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse
 • CV for kandidat
 • partneropplysningsskjema
 • bekreftelse på deltakelse i doktorgradsprosjekt
 • endelig opptak ved doktorgradsprogram. Dokumentet kan ettersendes, men det må være innsendt før Forskningsrådet inngår kontrakt med prosjektansvarlig virksomhet.

Valgfritt vedlegg

 • mal til budsjett

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist.

Vennligst ikke legg ved dokumenter som ikke etterspørres. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknader til Offentlig sektor-ph.d. behandles administrativt av Forskningsrådet. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli avvist.

Forventet behandlingstid for OFFPHD-søknader er cirka åtte uker, men behandlingstiden kan bli noe lengre ved ferieavvikling og stor pågang. Svar formidles til søker på e-post og på "Mitt nettsted".

Dersom søknaden ikke avvises eller avslås, vil søker motta et brev som kan inneholde krav om tilleggsinformasjon og revidering av søknad. I revidert søknad bes den offentlige virksomheten om å skrive et populærvitenskapelig sammendrag av prosjektet, og eventuelt andre avklaringer eller rettelser knyttet til søknaden.

Frist for innsending av revidert søknad er vanligvis to uker. Ved behov kan søker be om utsatt frist. 

Når søknaden er godkjent, vil Forskningsrådet publisere en kontrakt på Mitt Nettsted. Signert samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon og eventuelt andre samarbeidspartnere skal lastes opp som vedlegg til kontrakten. Kontrakten er gyldig etter at Forskningsrådet har godkjent den innsendte kontrakten og vedlegget.