Søk nå

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Vi gjør oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved søknaden. Søknader som ikke har lagt ved vedlegg nr. 1–4, vil bli avvist.

Siste oppdateringer

05. sep 2022
Midlene til de tre prosjektene med relevans for IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS) er fordelt.
09. mar 2022

Midlene til de tre prosjektene med relevans for Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) er fordelt. 

Midlene til de tre prosjektene med relevans for Utdanning og kompetanse er fordelt. 

Midlene til prosjekter uten tematiske føringer er fordelt for 2022. Utlysningen er nå kun åpen for søknader som tilfredsstiller tematiske føringer, se nedenfor. 

02. mar 2022

Utlysningen åpner.

28. okt 2021

Tekst oppdatert under Krav til den offentlige virksomheten (prosjektansvarlig): Kandidaten må være fast ansatt i den offentlige virksomheten i hele prosjektperioden.

Formål

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også framskaffe kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut midler til OFFPHD-prosjekter med oppstart i løpet av de neste tolv månedene.

Utlysningen inkluderer midler til minst 43 OFFPHD-prosjekter. Av disse skal det være minst

 • seks prosjekter til lærere i skolen (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for budsjettformålene til Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for budsjettformålene til Utdanning og kompetanse (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for budsjettformålene til IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS) (se nedenfor)
 • tre prosjekter med relevans for budsjettformålene til Arbeid- og velferdsforskning (se nedenfor)

De øvrige 19 prosjektene har ingen tematiske føringer.

I 2020 lyste de to ordningene Offentlig sektor-ph.d. og Nærings-ph.d. ut midler til 18 doktorgradsprosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi. Så langt er 6 av 18 prosjekter fordelt, og det gjenstår midler til 12 prosjekter. (Les nærmere omtale nedenfor.)

OFFPHD er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil vi oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke budjettmidler som fortsatt er tilgjengelige. Utlysningen holdes åpen så lenge det er budsjettdekning til nye prosjekter. Eventuelle søknader som sendes inn etter at midlene er fordelt, må vi dessverre avslå. Søknaden kan imidlertid sendes inn igjen når ordningen er tilført nye midler gjennom statsbudsjettet for 2023 og utlysningen åpner igjen. 

Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for den offentlige virksomheten, men det skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom den offentlige virksomheten og gradsgivende institusjon. Andre aktører kan være samarbeidspartnere i prosjektet under visse forutsetninger. Les mer om dette under "Hvem kan delta i prosjektet?".

Doktorgradsprosjektets varighet er 36 måneder, men det kan gjennomføres på enten tre eller fire år. I treårige prosjekter arbeider kandidaten 100 prosent med doktorgradsprosjektet. I fireårige prosjekter arbeider kandidaten 75 prosent av tiden med doktorgradsprosjektet og 25 prosent av tiden med andre oppgaver.

Prosjektet kan ikke starte før søknaden til Forskningsrådet er sendt inn, første mulige startdato er søknadsdatoen. Prosjektet kan derimot starte etter at søknaden er sendt inn og før Forskningsrådet har behandlet søknaden. Men all prosjektaktivitet som utføres før kontrakten med Forskningsrådet er signert, skjer på prosjektpartnernes egen risiko. Vi anbefaler at du sender inn søknaden i god tid før du planlegger å starte prosjektet.

Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter gjelder for alle prosjekter med bevilgning fra ordningen. Se mer på våre nettsider: Dette består kontrakten av.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Forskningsrådet kan når som helst foreta mindre endringer i utlysningen. Utlysningen kan også bli stengt i kortere perioder. Informasjon om eventuelle endringer i utlysningen vil bli annonsert i meldingsfeltet øverst i utlysningen. Det er versjonen av utlysningen på søknadstidspunktet som gjelder for den aktuelle søknaden.

Midler med spesielle føringer

Det er midler til 19 OFFPHD-prosjekter uten tematiske føringer i årets utlysning. I tillegg er det midler til å finansiere inntil 24 prosjekter til dersom de tilfredsstiller spesielle føringer.  

 • Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) vil finansiere inntil tre OFFPHD-prosjekter som er relevante for tjenesteforskning, spesielt delmål én og fire i porteføljeplanen for "Helse" , og  som beskrevet i kapittel 3.2 i programplanen til budsjettformålet HELSEVEL. Det er et krav at søker er en offentlig virksomhet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene eller arbeids- og velferdstjenestene.
 • Utdanning og kompetanse vil finansiere inntil tre OFFPHD-prosjekter hvor søker er barnehage/barnehageeier eller skole/skoleeier (kommuner/fylkeskommuner). For nærmere informasjon om aktuelle temaområder, se porteføljeplan for utdanning og kompetanse.
 • IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS) vil finansiere inntil tre OFFPHD-prosjekter som skal ta utgangspunkt i behov for nye løsninger innenfor IKT (informasjon- og kommunikasjonsteknologi), for eksempel innen områdene digitalisering, robotikk, kunstig intelligens, digital sikkerhet eller tingenes internett.
 • Arbeid- og velferdsforskning (VAM) vil finansiere inntil tre OFFPHD-prosjekter som er innenfor temaområdene beskrevet i porteføljeplanen for velferd, kultur og samfunn. Av porteføljehensyn vil resterende midler under VAM prioritere søknader innenfor et omstillingsdyktig, helsefremmende og inkluderende arbeidsliv. Det oppfordres spesielt til rettsvitenskapelige prosjekter.

Ph.d.-utdanning i IKT-sikkerhet og kryptologi for personer som har sikkerhetsklarering. I de to ordningene Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. lyser vi i 2022 ut midler til inntil 12 doktorgradsprosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi.

Prosjektene øremerket IKT-sikkerhet og kryptologi skal tildeles prosjekter hvor stipendiaten allerede er sikkerhetsklarert. Disse prosjektene har derfor følgende føring:

 • Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres til minimum Hemmelig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å avklare klareringsnivå og ev. besørge sikkerhetsklarering iht. behovet for faktisk tilgang til sikkerhetsgradert materiale. Sikkerhetsklarering må være på plass før søknaden kan sendes til Forskningsrådet.

Merk at resultater fra doktorgradsprosjektene, også innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi, skal publiseres offentlig.

Ph.d.-utdanning for lærere i skolen. I tråd med regjeringens satsing på ph.d.-utdanning for lærere, lyste vi i 2019 ut midler til  ti OFFPHD-prosjekter som er øremerket lærere i skolen. Midlene er i 2021 økt med seks, altså til 16 prosjekter totalt hvorav 13 allerede er fordelt. Disse 16 prosjektene skal fordeles jevnt og på flere lærerutdanningsinstitusjoner. Tildelingen av disse prosjektene har derfor følgende føring:

 • Én og samme lærerutdanningsinstitusjon kan ha rollen som gradsgivende institusjon i inntil tre av de 16 lærer-prosjektene.

Det er tidspunktet for innsendelse av søknaden som vil være utslagsgivende dersom Forskningsrådet mottar mer en to søknader med samme lærerutdanning som gradsgivende institusjon.

OFFPHD-prosjektene øremerket til lærere i skolen har noen særskilte krav i tillegg til kravene til de generelle OFFPHD-prosjektene. De særskilte kravene er:

 • Kandidaten må på søknadstidspunktet være tilsatt i en undervisningsstilling i grunnskole, videregående skole eller kommunal kulturskole.
 • Kandidaten må tas opp i et doktorgradsprogram ved en lærerutdanningsinstitusjon i Norge.

Prosjekter som ikke tilfredsstiller de spesielle føringene nevnt ovenfor, kan tildeles innenfor de generelle OFFPHD-prosjektene så langt midlene rekker.

En søknad rettet mot prosjektmidlene med spesielle føringer, må oppfylle alle krav og føringer for OFFPHD. Søknaden vil i tillegg bli vurdert opp mot de tematiske føringene i programmet, så vel som de spesifikke føringene angitt i punktene ovenfor.

Så langt er følgende prosjekter til lærere tildelt:

Prosjektansvarlig

Tittel

Gradsgivende institusjon

Frogn vgs

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftperspektiv

NMBU

Viken fylkeskommune

Tilpasset undervisning i tverrfaglig programmeringsundervisning ved bruk av skaperverkstedmetodikk

Universitetet i Oslo

 

Elverum kommune

Hvordan kan skolen legge til rette for optimalt læringsutbytte for elever fra familier med migrantbakgrunn og kort botid i Norge?

Høgskolen i Innlandet

Strømmen vgs

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Universitetet i Oslo

Viken fylkeskommune

Hvordan påvirker en ny pedagogisk modell elevenes kompetanse i og erfaring med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap?

OsloMet

Trondheim kommunale kulturskole

Musikkpedagogiske forståelser, praksiser og relasjoner i det tverrinstitusjonelle samarbeidsprosjektet Kulturdag

NTNU

Knuden – Kristiansand kulturskole

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

Universitetet i Agder

Oslo kommune

Ledelse og organisasjonskultur i Osloskolen - Et kvalitativt forskningsprosjekt om ledelsesstrategier for økt opplevd tilhørighet hos lærere

OsloMet

Strømmen vgs

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Universitetet i Oslo

Byåsen vgs

Sammenligne treningseffekten ulike hoppøvelser har på hopp- og sprintprestasjonen hos idrettselever og sprintere

Nord universitet

Strømmen vgs

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

OsloMet

Sarpsborg kommune

Leseopplæring for barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon

Universitetet i Sørøst-Norge

Eidskog kommune

Fagsamtaler som vurdering i engelskfaget

Høgskolen i Innlandet

Hvem kan søke?

Søker må være en virksomhet i offentlig sektor. Virksomheten skal normalt finansieres 80 prosent eller mer av det offentlige. Offentlig finansiering kan komme gjennom direkte tildelinger fra det offentlige, men også fra offentlige anskaffelser.

Virksomheter i offentlig sektor er definert som virksomheter som er statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer, eller sammenslutninger dannet av slike og som utfører oppgaver på vegne av det offentlige (jfr. Forskningsrådets definisjon av offentlig sektor). Ideelle tjenesteleverandører som mottar minst 80 prosent av inntektene sine gjennom offentlige anskaffelser, er innenfor målgruppen til ordningen.

Organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsorganisasjon kan ikke søke OFFPHD, se Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Dette inkluderer også TTO-er (Technology Transfer Office) og helseforetak.

OFFPHD-ordningen åpner ikke for statsstøtte, og foretak kan derfor ikke være søker eller inngå som samarbeidsparter i et OFFPHD-prosjekt. Les mer om foretak lenger ned.

Forskningsrådet gir kun støtte til prosjekter med kandidater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før. Ordningen støtter heller ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig og søker til Forskningsrådet skal være en virksomhet i offentlig sektor (som definert ovenfor). Gradsgivende institusjon skal være samarbeidspartner i OFFPHD-prosjektet.

Forskningsrådet stiller følgende krav til prosjektdeltagere og prosjektet:

Krav til den offentlige virksomheten (prosjektansvarlig)

 • Den offentlige virksomheten skal stå som søker og må være innenfor målgruppen til ordningen. Vi gjør oppmerksom på at Forskningsrådet kan etterspørre utvidet dokumentasjon for å vurdere om dette kravet er oppfylt. Dersom du er usikker på om virksomheten er i målgruppen, ber vi deg ta kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner for ordningen før innsending av søknad.
 • Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og dens langsiktige kompetansebehov.
 • Doktorgradsprosjektet skal være forankret i virksomhetens planer for forskning og utvikling og godkjent i virksomhetens besluttende organer.
 • Den offentlige virksomheten må sikre finansiering av prosjektet for hele prosjektperioden – også ved forsinkelser.
 • Den offentlige virksomheten skal oppnevne en intern veileder/mentor i prosjektet og sette av tilstrekkelig med tid og ressurser til at doktorgradsprosjektet kan gjennomføres. Rollen som intern veileder skal fylles av en person med relevant kompetanse for prosjektets fagtematikk. Intern veileder trenger ikke å ha en doktorgrad, men vil da defineres som en mentor. Veileder/mentor kan leies inn fra ekstern aktør dersom virksomheten ikke har relevant kompetanse.
 • Kandidaten må være fast ansatt i den offentlige virksomheten, senest fra søknadstidspunktet. Kandidaten skal være ansatt i 100 prosent stilling ved treårige prosjekter, og i minst 75 prosent stilling ved fireårige prosjekter. Forskningsrådet forutsetter at kandidatens ansettelses- og arbeidsforhold er i tråd med norsk lovverk.

Krav til gradsgivende institusjon

 • Gradsgivende institusjon har ansvar for å sikre at doktorgradsprosjektet holder et tilstrekkelig høyt faglig nivå. Ordningen forutsetter at doktorgradsprosjektet møter de samme kravene til vitenskapelig nivå som andre doktorgradsprosjekter som tas opp ved institusjonen, og følger institusjonens forskrift for doktorgradsutdanning når det gjelder opptak, gjennomføring og bedømmelse. Merk: Forskningsrådet foretar ingen forskningsfaglig vurdering og kvalitetssikring av prosjektet, men forutsetter at dette er ivaretatt av gradsgivende institusjon.
 • Det skal foreligge endelig opptak av kandidaten til relevant doktorgradsprogram ved gradsgivende institusjon. Prosessen med opptak til doktorgradsprogram skal være igangsatt på søknadstidspunktet. Dokumentasjon på endelig opptak kan ettersendes når den foreligger. Forskningsrådet kan behandle søknaden, men inngår ikke kontrakt med prosjektansvarlig før dokumentet er innsendt.
 • Dersom gradsgivende institusjon er utenlandsk, må søker dokumentere at graden fra den utenlandske institusjonen minst er på nivå med en doktorgrad avlagt ved et norsk universitet.

Krav til samarbeid og organisering av prosjektet

 • OFFPHD-prosjektet skal planlegges og gjennomføres i et samarbeid mellom prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon.
 • Prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Prosessen med samarbeidsavtalen skal være igangsatt på søknadstidspunktet, men avtalen trenger ikke være ferdig. Avtalen må oppfylle OFFPHD-ordningens særskilte krav til samarbeidsavtale, se avsnitt nedenfor. Signert samarbeidsavtale er vedlegg til kontrakten som Forskningsrådet inngår med prosjektansvarlig virksomhet. Forskningsrådet inngår ikke kontrakt med prosjektansvarlig virksomhet før samarbeidsavtalen foreligger.
 • Den offentlige virksomheten og samarbeidspartnerne skal i fellesskap kunne tilby kandidaten et tilfredsstillende fagmiljø og tilstrekkelig faglig veiledning og administrativ støtte til å gjennomføre doktorgradsprosjektet.
 • Kandidaten i prosjektet må være utpekt på søknadstidspunktet. Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter uten en spesifikk kandidat.
 • Kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon og minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet. Dette gjelder også dersom gradsgivende institusjon er utenfor Norge. Oppholdet trenger ikke være sammenhengende, det kan deles opp i flere kortere opphold fordelt over prosjektperioden. Dersom det er faglig begrunnet og enighet mellom partene i prosjektet, kan oppholdet ved gradsgivende institusjon helt eller delvis erstattes av opphold ved en eller flere andre institusjoner i universitets- og høyskolesektoren eller ved et forskningsinstitutt.

Krav til samarbeidsavtalen

Den offentlige virksomheten og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Benytt gjerne doktorgradsavtalen fra gradsgivende institusjon som utgangpunkt for samarbeidsavtalen, men påse at følgende forhold også er i varetatt eller skrives inn:

 • Avtalen skal være gyldig gjennom hele prosjektperioden. Avtaleperioden skal spesifiseres i avtaledokumentet.
 • Fordeling av resultater og spørsmål om immaterielle rettigheter skal avklares.
 • Veilederne fra både prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon skal spesifiseres med navn, rolle og arbeidsgiver.
 • Avtalen skal ikke hindre kandidaten i å publisere resultatene og disputere på grunnlag av dem. Dette skal spesifiseres i avtalen.
 • Det skal spesifiseres at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved den offentlige virksomheten og minst ett år ved gradsgivende institusjon eller ved en eller flere andre institusjoner i universitet- og høgskolesektoren eller ved et forskningsinstitutt. Tiden kan fordeles slik det er mest hensiktsmessig for prosjektet.
 • Krav om arbeidsplikt for kandidaten skal avklares. Dette kan også være en del av en separat ansettelsesavtale mellom kandidaten og virksomheten. I fireårige prosjekter må det spesifiseres hvor stipendiatens arbeidsplikt skal utføres.
 • Finansiering og fordeling av kostnader på hver partner i doktorgradsprosjektet skal oppgis.

Les mer om samarbeidsavtaler på Forskningsrådet nettside.

Krav ved samarbeid med andre aktører

OFFPHD er i utgangspunktet rettet mot enkeltvirksomheter i samarbeid med en gradsgivende institusjon. Men ordningen åpner også for at flere virksomheter kan gå sammen om et OFFPHD-prosjekt forutsatt at virksomhetene ikke er et foretak, les mer om foretak i avsnittet nedenfor. I et OFFPHD-prosjekt hvor flere offentlige virksomheter inngår som samarbeidspartnere, må følgende krav være tilfredsstilt i tillegg til de øvrige kravene i utlysningen:

 • Én offentlig virksomhet må stå som prosjektansvarlig
 • Dersom andre samarbeidspartnere enn prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon skal bidra med finansering, må prosjektansvarlig virksomhet være den av partnerne som går inn med den største egenandelen i prosjektet, eventuelt med unntak av gradsgivende institusjon.
 • Alle samarbeidspartnerne må inngå én felles og forpliktende samarbeidsavtale hvor alle relevante forhold avklares.

Foretak kan ikke være søker eller samarbeidsparter i et OFFPHD-prosjekt

Denne ordningen åpner ikke for statsstøtte, og foretak kan derfor ikke søke midler eller inngå som samarbeidsparter i prosjektet. Med "foretak" mener vi her en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. En og samme aktør kan være både foretak og ikke foretak: Dersom aktøren (her: den offentlige virksomheten) driver noe økonomisk aktivitet, er den et foretak for denne delen av sin virksomhet. For den delen av virksomheten som ikke består i å tilby varer eller tjenester i et marked, er den offentlige virksomheten ikke å anse som et foretak. Ordningen finansierer kun doktorgradsprosjekter som er tilknyttet virksomhetens ikke-økonomiske aktivitet. Forskningsrådet forutsetter at virksomheten har etablert et klart regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og sin ikke-økonomiske aktivitet.

For å kunne søke om støtte fra OFFPHD stiller Forskningsrådet i tillegg krav om at den eventuelle økonomiske aktiviteten til prosjektansvarlig normalt ikke skal overstige 20 prosent av virksomhetens totale aktivitet.

Les mer om krav til formelt skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet på Forskningsrådet nettsider.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan bidra med finansiering av kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Andre tilgrensende eller overordnede FoU-aktiviteter i virksomheten skal ikke inkluderes i budsjettet. Budsjettet kan blant annet inkludere:

 • lønn og personalkostnader for kandidat
 • lønn og personalkostnader for intern veileder
 • kostnader hos gradsgivende institusjon (blant annet veiledning og kontorplass)
 • andre driftskostnader (laboratorieforsøk, litteraturinnkjøp, konferansereiser, o.l.)

Den offentlige virksomheten må i søknaden sette opp et reelt kostnadsbudsjett direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. I søknaden skal kostnadene fordeles på følgende kostnadstyper:

 • Personalkostnader og indirekte kostnader. Her føres lønn- og personalkostnader for personell i den offentlige virksomheten, som kandidat og intern veileder, og lønn- og personalkostnader ved gradsgivende institusjon. Kostnadene skal beregnes på grunnlag av timesatser per person som deltar i prosjektet. Beregningsgrunnlaget dere benytter, det vil si hvilke kostnader som dere tar med i timesatsen, skal beskrives i søknaden (i spesifikasjonsfeltet til kostnadsplanen). Det er ulike retningslinjer for beregning av timesatser for personer i den offentlige virksomheten og ved gradsgivende institusjon. Vennligst les retningslinjene og følg eksemplene på beregning av timekostnader og indirekte kostnader for den offentlige virksomheten:

Se retningslinjer for beregning av timesatser i den offentlige virksomheten  

Se retningslinjer for beregning av timesatser i UH-sektoren (gradsgivende institusjon)

 • Innkjøp av FoU-tjenester. Dette er kostnader til innkjøp av FoU-tjenester som laboratorievirksomhet, analyser o.l. fra en FoU-leverandør.
 • Utstyr. Merk at det er begrensinger for hvilke utstyrskostnader som kan tas med i budsjettet. Det er derfor viktig at du leser retningslinjene nøye.
 • Andre driftskostnader. Dette er kostnader til blant annet litteraturinnkjøp, konferansereiser, driftskostnader ved laboratorieforsøk, ekstern veileder o.l.

For definisjoner og andre detaljer knyttet til innkjøp av FoU-tjenester, utstyr og andre driftskostnader, viser vi til Forskningsrådets retningslinjer for hva budsjettet skal inneholde.

Forskningsrådet oppfordrer søker til å konsultere virksomhetens lønns- eller økonomiavdeling under utarbeidelsen av budsjettet.

Beregning av støtte
Tabellen nedenfor viser maksimalt støttebeløp fra Forskningsrådet per år for 3- og 4-årige prosjekter. Du beregner støtten fra oppstartsdato på doktorgradsprosjektet.

  2022 2023 2024 2025 2026 2027
3-årige prosjekter

595 000

612 850

631 236

650 173

669 768

689 768

Støtte per mnd.

49 583

51 071

52 603

54 181

55 806

57 481

             
4-årige prosjekter

446 250

459 638

473 427

487 629

502 258

517 326

Støtte per mnd.

37 188

38 303

39 452

40 636

41 855

43 111

Satsene reguleres årlig. De kan derfor endres noe ved overgang til nytt år.

Forskningsrådets støtte til prosjektet gis som en rundsumsbevilgning til den offentlige virksomheten hvor stipendiaten er ansatt. Støtten skal bidra til å dekke lønn, sosiale og indirekte kostnader for stipendiat og intern veileder/mentor, kostnader ved gradsgivende institusjon samt andre driftskostnader i prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet utbetales som prosjektstøtte til den offentlige virksomheten, ikke som et personlig stipend til kandidaten.

Støtte til utenlandsopphold
Offentlige virksomheter som får støtte gjennom OFFPHD-ordningen, vil i tillegg kunne søke om støtte til utenlandsopphold for sin doktorgradskandidat dersom gradsgivende institusjon er norsk. Se Forskingsrådets utlysning Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig virksomhet oppgir dette i forbindelse med revidering søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle områder i offentlig sektor, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de forvaltningsområdene som er listet opp under:

Politikk- og forvaltningsområder

Næring og handelLæring, skole og utdanningOlje og gass - Politikk og forvaltningFiskeri og kystSkog, landbruk og matMiljø, klima og naturforvaltningHelse og omsorgVelferdArbeidsliv - Politikk og forvaltningJustis og rettsvesenKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningSamferdsel og kommunikasjonBarn og familieFinansmarkedene og økonomisk styringKultur, kirke, idrett og medierUtenrikspolitikkForsvar og sikkerhetOffentlig administrasjon og forvaltningDigitalisering av offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Særskilte krav og veiledning til utforming av søknaden

 • De formelle rollene i prosjektet, administrativt ansvarlig og prosjektleder, skal innehas av ansatte hos prosjektansvarlig virksomhet og kan ikke fylles av kandidaten.
  • Administrativt ansvarlig må ha signaturrett for den prosjektansvarlige virksomheten og må kunne forplikte virksomheten i et OFFPHD-prosjekt. Administrativt ansvarlig skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn og skal blant annet signere kontrakten.
  • Prosjektlederen er prosjektets kontaktperson overfor Forskningsrådet
 • Samarbeidspartnere: Husk å føre opp gradsgivende institusjon og eventuelt andre virksomheter som samarbeidspartnere. Søkervirksomheten og Forskningsrådet skal ikke føres opp som samarbeidspartner.
 • Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden skal inkludere:
  • obligatoriske og valgfrie kurs ved gradsgivende institusjon og eventuelt andre universitet/høgskoler
  • midtveisevaluering ved gradsgivende institusjon
  • milepæler for de planlagte artiklene
  • innlevering av avhandlingen skal være prosjektets siste milepæl. Forskningsrådet anser innlevering av avhandlingen som avslutningen av prosjektet. Vi venter ikke på disputas da dette kan ta lengre tid.
 • I spesifikasjonsfeltet til kostnadsplanen skal dere beskrive hvordan dere har kommet fram til timesatsen til prosjektmedarbeiderne, og hvor mange timer i året dere har beregnet per prosjektmedarbeider. 

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

Vedlegg til søknaden
Prosjektprosjektbeskrivelsen og andre obligatoriske vedlegg må følge malen(e). Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen. Alle vedleggene skal sendes inn i PDF-format.

Deler av søknadsbehandlingen er digitalisert. Det er derfor viktig at dere benytter malene og beholder toppteksten i dokumentene. 

Obligatoriske vedlegg ved innsendelse av søknad

 1. prosjektbeskrivelse
 2. CV for kandidat: I OFFPHD har vi ikke egen mal til CV, benytt "vanlig" CV-oppsett.
 3. partneropplysninger
 4. bekreftelse på deltagelse i doktorgradsprosjekt

Obligatorisk vedlegg før inngåelse av kontrakt

 • endelig opptak ved doktorgradsprogram. Dokumentet kan ettersendes, men det må være innsendt før Forskningsrådet inngår kontrakt med prosjektansvarlig virksomhet.

Andre vedlegg

 • Kun for søknader til IKT-sikkerhet og kryptologi: bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon

Søknader som ikke oppfyller kravene, vil bli avvist.

Vennligst ikke legg ved dokumenter som ikke etterspørres. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på at du laster opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Behandlingsprosedyre

Søknader til OFFPHD behandles administrativt av Forskningsrådet. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli avvist.

Forventet behandlingstid for OFFPHD-søknader er cirka seks uker, men behandlingstiden kan bli noe lengre ved ferieavvikling og stor pågang. Svar formidles til søker på "Mitt nettsted".

Dersom søknaden ikke avvises eller avslås, vil søker motta et brev som inneholder krav om tilleggsinformasjon og revidering av søknad. I revidert søknad blir søker bedt om å skrive et populærvitenskapelig sammendrag av prosjektet, og eventuelt andre avklaringer eller rettelser knyttet til søknaden.

Frist for innsending av revidert søknad er vanligvis tre uker. Ved behov kan søker be om utsatt frist. 

Når søknaden er godkjent, vil Forskningsrådet publisere en kontrakt på Mitt Nettsted. Signert samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon og eventuelt andre samarbeidspartnere skal lastes opp som vedlegg til kontrakten. Kontrakten er gyldig etter at Forskningsrådet har godkjent den innsendte kontrakten og vedlegget.

Opprett søknad

Søknader til Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 20.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.