Åpen tilgang til publikasjoner

Forskningsrådet jobber for at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. I utlysninger fra 2021 skal artikler fra prosjekter med finansiering fra oss gjøres umiddelbart tilgjengelige.

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) vil fremme forskningen og samfunnets bruk av forskningsresultater. Gjennom åpen tilgang får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk.

Nye krav for utlysninger fra 2021

Forskningsrådet har sluttet seg til den internasjonale koalisjonen, cOAlition S, som står bak Plan S.

Målet med Plan S er at all forskning som finansieres av organisasjonene som deltar, skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig. Forskningsartikler skal gjøres tilgjengelig via åpne tidsskrift, publiseringsplattformer eller åpne arkiv.

Forskningsrådet vil stille krav i tråd med Plan S for nye utlysninger fra og med 2021.

Hva er Plan S?

Krav om tilgjengeliggjøring i dag

Forskningsrådet stiller i dag krav om at

  • Alle artikler fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres tilgjengelig i åpne arkiv. Fristen er 6 måneder etter publisering for tidsskrift innenfor medisin, helse, matematikk, naturvitenskap og teknologi og 12 måneder for tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Slik tilgjengeliggjøring gjøres vanligvis i forbindelse med registrering og opplasting av fulltekst i Cristin.

Her finner du Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjone (pdf)

Prinsippene er i tråd med regjeringens mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Støtteordning for åpen publisering

Forskningsrådets støtter institusjonenes arbeid for å gjøre publikasjoner åpent tilgjengelige gjennom ordningen Stimuleringstiltak for åpen tilgang – Stim OA

Slik fungerer Stim OA:

  • Institusjoner kan søke om å få dekket kostnader til åpen publisering uavhengig av hvordan forskningsaktiviteten er finansiert
  • Ordningen dekker kostnader til artikkelpublisering i åpne tidsskrift, såkalt Article Processing Charges
  • Ordningen dekker inntil femti prosent av institusjonenes samlede kostnader etterskuddsvis
  • Forskningsrådet dekker ikke publiseringskostnader til artikler som del av budsjett til enkeltprosjekter
  • Ordningen gjelder til og med 2022

Mer informasjon om åpen tilgang

På openaccess.no finner du mer informasjon og mange tips om åpen tilgang i Norge og internasjonalt.