Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren

Organisasjoner i UH-sektoren skal bruke TDI-modellen når de budsjetterer kostnader i søknader til Forskningsrådet og når de rapporterer på påløpte personal- og indirekte kostnader i prosjekter.

TDI-modellen er en modell som UH-sektoren bruker for å beregne de totale prosjektkostnadene i eksternt finansiert prosjekter. 

For organisasjoner i universitets- og høgskolesektoren vil Forskningsrådet kun finansiere en andel av kostnadsførte personal- og indirekte kostnader. Les mer om satser for finansiering av forskertid i UH-sektoren og i helseforetakene. For teknisk personale og vitenskapelige assistenter som ikke inngår i TDI-modellens beregningsgrunnlag, skal det budsjetteres med de faktiske personal- og indirekte kostnadene. Støtten fra Forskningsrådet kan ikke overstige rundsumsatsen for vitenskapelig ansatte. En eventuell differanse mellom faktiske kostnader og Forskningsrådets satser må dekkes gjennom egen eller annen finansiering. Dette avklares i hver enkelt utlysning.

Satser og føring av eventuelle differanser i budsjettet gjelder også for helseforetakene når forskertid for vitenskapelig ansatte ved slike organisasjoner inngår i prosjektet. 

Kostnader til veiledning av stipendiater
Når prosjektleder eller andre prosjektdeltakere er veileder for stipendiater som finansieres av prosjektet, kan kostnader til faglig veiledning av disse stipendiatene føres som prosjektkostnader. Kostnader til veiledning skal baseres på veileders timesats/årsverkskost og føres sammen med annen forskertid veileder har i prosjektet.

Samarbeidspartnere i utlandet

Når en organisasjon fra UH-sektoren i utlandet er samarbeidspartner, kan dere budsjettere og kostnadsføre personal- og indirekte kostnader på én av følgende to måter:

  • enten ut fra organisasjonenes egne beregningsmodeller, eller
  • med faktisk lønn inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader

Forskningsrådet finansierer forskertid hos samarbeidspartnere i utlandet opp til satser for finansiering av forskertid i UH-sektoren og i helseforetakene. En eventuell differanse mellom faktiske kostnader og Forskningsrådets satser må dekkes gjennom egen eller annen finansiering.

Dersom den utenlandske forskningsorganisasjon leverer FoU-tjenester i prosjektet, avtales pris på et fritt grunnlag. Kostnader for tjenesten skal da føres som Innkjøp av FoU-tjenester i søknadsskjema.

Når forskningsopphold inngår i søknaden

Dere skal budsjettere kostnader til forskningsopphold i utlandet (utenlandsopphold) eller gjesteforskeropphold for utenlandske forskere i Norge (gjesteforskerstipend) etter egne satser. Disse skal dere føre under Andre driftskostnader i Kostnadsplan i søknadskjema. Disse satsene angir også beregningsgrunnlaget for finansiering fra Forskningsrådet. Faktiske kostnader knyttet til forskningsopphold skal dokumenteres i sluttregnskapet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.