Godkjente forskningsorganisasjoner

Følgende organisasjoner er godkjent som forskningsorganisasjon av Forskningsrådet og kan være prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i søknader og prosjekter der det er krav om at disse skal være godkjente forskningsorganisasjoner (se vedlegg for detaljer/navn).

Andre organisasjoner kan søke om å bli godkjent av Forskningsrådet, og vil bli vurdert i forhold til Forskningsrådets definisjon og krav til en forskningsorganisasjon.

Listen nedenfor gir en oversikt over hvilke organisasjoner som er godkjent som forskningsorganisasjoner etter Forskningsrådets kriterier. Organisasjonenes underliggende enheter vil også forstås som forskningsorganisasjoner. 

Organisasjoner som ikke står oppført i denne listen må søke Forskningsrådet om å bli vurdert som forskningsorganisasjoner etter Forskningsrådets kriterier.

Se: Definisjon, krav og hvordan søke for å bli godkjent som forskningsorganisasjon.

Universiteter og høgskoler

Universiteter

norsk  engelsk
Nord universitet  Nord University
Norges arktiske universitet (UiT)  The Arctic University of Norway (UiT) 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet – Oslo Metropolitan University 
Universitetet i Agder (UiA)  The University of Agder (UiA) 
Universitetet i Bergen (UiB)  The University of Bergen (UiB) 
Universitetet i Oslo (UiO)  The University of Oslo (UiO) 
Universitetet i Stavanger (UiS)  The University of Stavanger (UiS) 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) The University of South-Eastern Norway (USN) 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS)

Vitenskapelige høgskoler

norsk engelsk
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  The Oslo School of Architecture and Design 
Handelshøyskolen BI  Norwegian School of Management BI 
Norges Handelshøyskole (NHH)  Norwegian School of Economics (NHH)
Norges idrettshøgskole  The Norwegian School of Sport Sciences
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music 
Det teologiske menighetsfakultet  Norwegian School of Theology
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) Molde University College - Specialized University in Logistics (HiMolde) 

Høgskoler

norsk engelsk
Ansgar Teologiske Høgskole  Ansgar College and Theological Seminary 
Dronning Mauds Minne Høgskole  Queen Maud University College 
Forsvarets høgskole  The Norwegian Defence University College (NDUC) 
Høgskolen i Innlandet (HINN) Inland Norway University of Applied Sciences - INN
Høgskulen på Vestlandet (HVL) Western Norway University of Applied Sciences (HVL)
Høgskulen i Volda  Volda University College 
Høgskolen i Østfold  Østfold University College 
Høyskolen Kristiania  Kristiania University College 
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts 
Lovisenberg diakonale høgskole  Lovisenberg Diaconal University College 
Norsk Lærerakademi Høgskolen (NLA) NLA University College 
Politihøgskolen   Norwegian Police University College 
Sámi allskuvla/Samisk høgskole  Sámi University College 
VID vitenskapelige høgskole  VID Specialized University 
Westerdals Oslo ACT  Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Forskningsinstitutter 

Forskningsinstitutter som omfattes av retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

norsk  engelsk 
Chr. Michelsens Institutt (CMI) Chr. Michelsen Institute (CMI)
CICERO Senter for klimaforsking CICERO Center for International Climate and Environmental Research
Forskningsstiftelsen FAFO  Fafo Research Foundation
Fridtjof Nansen Stiftelsen på Polhøgda (FNI) The Fridtjof Nansen Foundation at Polhøgda (FNI)
Institutt for fredsforskning (PRIO) Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF) Institute for Social Research (ISF)
Institutt for energiteknikk (IFE) Institute for Energy Technology (IFE)
Møreforsking AS  Møreforsking AS 
Nansen senter for miljø og fjernmåling  Nansen Environmental and Remote Sensing Center 
Nofima AS  Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research AS
NORCE Norwegian Research Centre AS NORCE Norwegian Research Centre AS
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
Nordlandsforskning AS  Nordland Research Institute
Norges Geotekniske Institutt (NGI) Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU) Norwegian Institute for Air Research (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA) Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Norwegian Institute for Water Research (NIVA)
Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)
NORSAR NORSAR 
Northern Research Institute Narvik AS Northern Research Institute Narvik AS
NTNU Samfunnsforskning  NTNU Social Research 
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning  RURALIS – Institute for Rural and Regional Research 
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Institute for Research in Economics and Business Administration (SNF)
SINTEF AS SINTEF AS
SINTEF Energi AS SINTEF Energy Research AS 
SINTEF Ocean AS  SINTEF Ocean AS 
SINTEF Manufacturing AS  SINTEF Manufacturing AS 
SINTEF Ålesund AS SINTEF Ålesund AS
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning  The Ragnar Frisch Centre for Economic Research 
Telemarksforsking  Telemark Research Institute 
Transportøkonomisk institutt (TØI) Institute of Transport Economics (TØI)
Trøndelag Forskning og Utvikling AS  Trøndelag R&D Institute AS 
Vestlandsforsking AS  Western Norway Research Institute AS 
Veterinærinstituttet  Norwegian Veterinary Institute 
Østfoldforskning AS  Østfoldforskning AS 

Helseforetak/sykehus 

Helseforetak/sykehus med lovpålagt oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid og private, ideelle sykehus som inngår i HODs målesystem for forskning

norsk engelsk
Akershus universitetssykehus HF  Akershus University Hospital 
Beitostølen helsesportsenter  Beitostølen Healthsports Center 
Betanien sykehus  Betanien Hospital 
CatoSenteret   Catosenteret 
Diakonhjemmet sykehus AS  Diakonhjemmet Hospital AS 
Finnmarkssykehuset HF  Finnmark Hospital Trust 
Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger  Frambu Competence center for rare disorders 
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS  Haraldsplass Deaconess Hospital 
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS  Haugesund Sanitetsforening Rheumatism Hospital AS 
Helgelandssykehuset HF  Helgeland Hospital Trust 
Helse Bergen HF  Bergen Hospital Trust 
Helse Fonna HF  Fonna Hospital Trust 
Helse Førde HF  Førde Hospital Trust 
Helse Midt-Norge RHF  Central Norway Regional Health Authority 
Helse Møre og Romsdal HF  Møre og Romsdal Hospital Trust 
Helse Nord RHF  Northern Norway Regional Health Authority Helse 
Helse Nord-Trøndelag HF  Nord-Trøndelag Hospital Trust 
Helse Sør-Øst RHF  South-Eastern Norway Regional Health Authority 
Helse Vest RHF  Western Norway Regional Health Authority 
Helse Vest IKT  Helse Vest IKT 
Jæren distriktspsykiatriske senter  Jæren District Psychiatric Treatment Centre 
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)-klinikkene  The Norwegian Heart and Lung Patient Organisation (LHL)
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS  Lovisenberg Deaconess Hospital 
Martina Hansens Hospital Hospital Martina Hansens 
Modum Bad Modum Bad 
NKS Olaviken alderspsykiatriske senter  NKS Olaviken, Hospital for Old Age Psychiatry 
Nordlandssykehuset HF  Nordland Hospital Trust 
Oslo universitetssykehus HF  Oslo University Hospital 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør  The Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway (RBUP) 
Rehabiliteringssenteret AiR AS  Occupational Rehabilitation Centre (AiR) 
Revmatismesykehuset AS  Rheumatism Hospital AS
Skjelfoss psykiatriske senter  Skjelfoss psychiatric treatment centre 
Solli Sykehus  Solli Psychiatric Hospital 
Stavanger universitetssjukehus  Stavanger University hospital
St. Olavs Hospital HF  St. Olav’s Hospital Trust 
Sunnaas sykehus HF  Sunnaas Hospital 
Sykehusapotekene Sør-Øst HF  South-Eastern Norway Pharmaceutical Trust 
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF  Central Norway Pharmaceutical Trust 
Sykehusapotek Nord HF  Northern Norway Pharmaceutical Trust 
Sykehuset Innlandet HF  Innlandet Hospital Trust 
Sykehuset Telemark HF  Telemark Hospital Trust 
Sykehuset Vestfold HF  Vestfold Hospital Trust 
Sykehuset Østfold HF  Østfold Hospital Trust 
Sørlandet Sykehus HF  Sørlandet Hospital Trust 
Tannhelsetjenestenes kompetansesentre  Oral Health Centres of Expertise 
Tyrilistiftelsen  Tyrilistiftelsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  University Hospital of North Norway Trust 
Valnesfjord Helsesportsenter Valnesfjord Helsesportsenter
Vestre Viken HF Vestre Viken Hospital Trust 

Andre godkjente forskningsorganisasjoner

norsk engelsk
Akvaplan-niva AS  Akvaplan-niva AS
Aquateam COWI AS Aquateam COWI AS
Flymedisinsk institutt (FMI) Institute of Aeromedical Medicine (FMI)
Forsvarets forskningsinstitutt  Norwegian Defence Research Establishment
GenØk - Senter for biosikkerhet GenØk - Centre for Biosafety
Havforskningsinstituttet Institute of Marine Research
HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter HL-senteret - The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies
KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning KIFO - Institute for Church, Religion, and Worldview Research 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) University College of Norwegian Correctional Service (KRUS)
Meteorologisk institutt  Norwegian Meteorological Institute
Nasjonalbiblioteket  National Library of Norway
Nasjonalt folkehelseinstitutt  Norwegian Institute of Public Health 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU)
Norges Bank, Forskning Central Bank of Norway, Research 
Norges geologiske undersøkelse  Geological Survey of Norway 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Norner Research AS Norner Research AS
Norsk Folkemuseum  The Norwegian Museum of Cultural History 
Norsk Polarinstitutt Norwegian Polar Institute 
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Norwegian Social Science Data Services 
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK)
Norsk Teknisk Museum  Norwegian Museum of Science and Technology
Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) Norwegian Institute of Wood Technology 
Riksarkivet  National Archives of Norway 
RISE Fire Research AS  RISE Fire Research AS 
RISE PFI AS (Papir- og fiberinstituttet) RISE PFI AS (Paper and Fibre Institute)
Smart Innovation Norway AS Smart Innovation Norway AS
Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority 
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet Statistics Norway, Research Department 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) National Institute of Occupational Health (STAMI) 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA)  The Norwegian Air Ambulance foundation (SNLA) 
Simula@OsloMET - Center for Digital Engineering AS  Simula@OsloMET - Center for Digital Engineering AS 
Simula@UIB - Forskningssenteret for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet AS  Simula@UIB  
Simula Research Laboratory  Simula Research Laboratory
Simula School of Research and Innovation  Simula School of Research and Innovation 
TISIP  TISIP 
Uni Research Polytec Uni Research Polytec

Nordiske forskningsutførende organisasjoner

Nordiske forskningsutførende organisasjoner finansiert av Nordisk Ministerråd eller forskningsorganisasjoner finansiert fra minst tre nordiske lands myndigheter inkludert Norge. Listen er kvalitetssikret i konferanse med Nordisk Ministerråds sekretariat.

Organisasjoner

norsk engelsk
Nordic Center for Spatial Development (Nordregio) Nordic Center for Spatial Development (Nordregio)
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) The Nordic Institute of Dental Materials (NIOM)
Nordisk Genresurssenter (NordGen) The Nordic Genetic Resource Center (NordGen)
Nordiskt välfärdscenter (NVC) Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC)

Samarbeidsorganer, programmer og andre partnere

norsk engelsk
Nordic Center for Spatial Development (Nordregio) Nordic Center for Spatial Development (Nordregio) 
Nordisk institut for Asienstudier (NIAS) Nordic Institute of Asian Studies (NIAS)
Nordiska institutet för sjörätt (NIfS) Scandinavian Institute of Maritime Law (NIfS)
Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (Nordita) Nordic Institute for Theoretical Physics (Nordita)
Nordisk Vulkanologisk Institutt (NORDVULK)  Nordic Volcanological Center (NORDVULK)

Søknad om godkjenning som forskningsorganisasjon sendes til
post@forskningsradet.no