Godkjente forskningsorganisasjoner

Følgende organisasjoner er godkjent som forskningsorganisasjon av Forskningsrådet og kan være prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i søknader og prosjekter der det er krav om at disse skal være godkjente forskningsorganisasjoner.

Andre organisasjoner kan søke om å bli godkjent av oss, og vil bli vurdert i forhold til vår definisjon og krav til en forskningsorganisasjon.

Listen nedenfor gir en oversikt over hvilke organisasjoner som er godkjent som forskningsorganisasjoner etter våre kriterier. Organisasjonenes underliggende enheter vil også forstås som forskningsorganisasjoner. 

Organisasjoner som ikke står oppført i denne listen må søke oss om å bli vurdert som forskningsorganisasjoner etter våre kriterier.

Se: Definisjon, krav og hvordan søke for å bli godkjent som forskningsorganisasjon.

Universiteter og høgskoler

Universiteter

norsk  engelsk

Nord universitet 

Nord University

Norges arktiske universitet (UiT) 

The Arctic University of Norway (UiT) 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

OsloMet – Storbyuniversitetet

OsloMet – Oslo Metropolitan University 

Universitetet i Agder (UiA) 

The University of Agder (UiA) 

Universitetet i Bergen (UiB) 

The University of Bergen (UiB) 

Universitetet i Oslo (UiO) 

The University of Oslo (UiO) 

Universitetet i Stavanger (UiS) 

The University of Stavanger (UiS) 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

The University of South-Eastern Norway (USN) 

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS)

Vitenskapelige høgskoler

norsk

engelsk

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

The Oslo School of Architecture and Design 

Handelshøyskolen BI 

Norwegian School of Management BI 

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

University College of Norwegian Correctional Service (KRUS)

Norges Handelshøyskole (NHH) 

Norwegian School of Economics (NHH)

Norges idrettshøgskole 

The Norwegian School of Sport Sciences

Norges musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music 

MF vitenskapelig høyskole

Norwegian School of Theology, Religion and Society

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde)

Molde University College - Specialized University in Logistics (HiMolde) 

Høgskoler

norsk

engelsk

Ansgar Teologiske Høgskole 

Ansgar College and Theological Seminary 

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Queen Maud University College 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fjellhaug International University College

Forsvarets høgskole 

The Norwegian Defence University College (NDUC) 

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Inland Norway University of Applied Sciences - INN

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Western Norway University of Applied Sciences (HVL)

Høgskulen i Volda 

Volda University College 

Høgskolen i Østfold 

Østfold University College 

Høyskolen Kristiania 

Kristiania University College 

Kunsthøgskolen i Oslo

Oslo National Academy of the Arts 

Lovisenberg diakonale høgskole 

Lovisenberg Diaconal University College 

Norsk Lærerakademi Høgskolen (NLA)

NLA University College 

Politihøgskolen 

 Norwegian Police University College 

Sámi allskuvla/Samisk høgskole 

Sámi University College 

VID vitenskapelige høgskole 

VID Specialized University 

Westerdals Oslo ACT 

Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Forskningsinstitutter 

Forskningsinstitutter som omfattes av retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern.

norsk 

engelsk 

Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Chr. Michelsen Institute (CMI)

CICERO Senter for klimaforskning

CICERO Center for International Climate Research

Forskningsstiftelsen FAFO

Fafo Research Foundation

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fafo Institute for Labour and Social Research

Fridtjof Nansen Stiftelsen på Polhøgda (FNI)

The Fridtjof Nansen Foundation at Polhøgda (FNI)

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Institute for Social Research (ISF)

Institutt for energiteknikk (IFE)

Institute for Energy Technology (IFE)

Møreforsking AS 

Møreforsking AS 

Nansen senter for miljø og fjernmåling 

Nansen Environmental and Remote Sensing Center 

Nofima AS 

Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research AS

NORCE Norwegian Research Centre AS

NORCE Norwegian Research Centre AS

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)

Nordlandsforskning AS 

Nordland Research Institute

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Norwegian Geotechnical Institute (NGI)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Norwegian Institute for Air Research (NILU)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Norsk Regnesentral

Norwegian Computing Center

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

NORSAR

NORSAR 

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS

NORSUS Norwegian Institute for Sustainability Research

NTNU Samfunnsforskning 

NTNU Social Research 

RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning 

RURALIS – Institute for Rural and Regional Research 

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Institute for Research in Economics and Business Administration (SNF)

Stiftelsen SINTEF 

The Foundation for Scientific and Industrial Research - SINTEF

SINTEF AS

SINTEF AS

SINTEF Energi AS

SINTEF Energy Research AS 

SINTEF Ocean AS 

SINTEF Ocean AS 

SINTEF Manufacturing AS 

SINTEF Manufacturing AS 

SINTEF Narvik AS

SINTEF Narvik AS

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 

The Ragnar Frisch Centre for Economic Research 

Telemarksforsking 

Telemark Research Institute 

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Institute of Transport Economics (TØI)

Stiftinga Vestlandsforsking

Western Norway Research Institute

Veterinærinstituttet 

Norwegian Veterinary Institute 

Helseforetak/sykehus 

Helseforetak/sykehus med lovpålagt oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid og private, ideelle sykehus som inngår i HODs målesystem for forskning.

norsk

engelsk

Akershus universitetssykehus HF 

Akershus University Hospital 

Beitostølen helsesportsenter 

Beitostølen Healthsports Center 

Betanien sykehus 

Betanien Hospital 

CatoSenteret 

Catosenteret 

Diakonhjemmet sykehus AS 

Diakonhjemmet Hospital AS 

Finnmarkssykehuset HF 

Finnmark Hospital Trust 

Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger 

Frambu Competence center for rare disorders 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 

Haraldsplass Deaconess Hospital 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 

Haugesund Sanitetsforening Rheumatism Hospital AS 

Helgelandssykehuset HF 

Helgeland Hospital Trust 

Helse Bergen HF 

Bergen Hospital Trust 

Helse Fonna HF 

Fonna Hospital Trust 

Helse Førde HF 

Førde Hospital Trust 

Helse Midt-Norge RHF 

Central Norway Regional Health Authority 

Helse Møre og Romsdal HF 

Møre og Romsdal Hospital Trust 

Helse Nord RHF 

Northern Norway Regional Health Authority Helse 

Helse Nord-Trøndelag HF 

Nord-Trøndelag Hospital Trust 

Helse Sør-Øst RHF 

South-Eastern Norway Regional Health Authority 

Helse Vest RHF 

Western Norway Regional Health Authority 

Helse Vest IKT 

Helse Vest IKT 

Jæren distriktspsykiatriske senter 

Jæren District Psychiatric Treatment Centre 

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)-klinikkene 

The Norwegian Heart and Lung Patient Organisation (LHL)

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

Lovisenberg Deaconess Hospital 

Martina Hansens Hospital

Hospital Martina Hansens 

Modum Bad

Modum Bad 

NKS Olaviken alderspsykiatriske senter 

NKS Olaviken, Hospital for Old Age Psychiatry 

Nordlandssykehuset HF 

Nordland Hospital Trust 

Oslo universitetssykehus HF 

Oslo University Hospital 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør 

The Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway (RBUP) 

Rehabiliteringssenteret AiR AS 

Occupational Rehabilitation Centre (AiR) 

Revmatismesykehuset AS 

Rheumatism Hospital AS

Skjelfoss psykiatriske senter 

Skjelfoss psychiatric treatment centre 

Solli Sykehus 

Solli Psychiatric Hospital 

Stavanger universitetssjukehus 

Stavanger University hospital

St. Olavs Hospital HF 

St. Olav’s Hospital Trust 

Sunnaas sykehus HF 

Sunnaas Hospital 

Sykehusapotekene Sør-Øst HF 

South-Eastern Norway Pharmaceutical Trust 

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

Central Norway Pharmaceutical Trust 

Sykehusapotek Nord HF 

Northern Norway Pharmaceutical Trust 

Sykehuset Innlandet HF 

Innlandet Hospital Trust 

Sykehuset Telemark HF 

Telemark Hospital Trust 

Sykehuset Vestfold HF 

Vestfold Hospital Trust 

Sykehuset Østfold HF 

Østfold Hospital Trust 

Sørlandet Sykehus HF 

Sørlandet Hospital Trust 

Tannhelsetjenestenes kompetansesentre 

Oral Health Centres of Expertise 

Tyrilistiftelsen 

Tyrilistiftelsen 

Unicare Norge

Unicare Norway

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

University Hospital of North Norway Trust 

Valnesfjord Helsesportsenter

Valnesfjord Helsesportsenter

Vestre Viken HF

Vestre Viken Hospital Trust 

Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling

Østbytunet Center for Treatment and Professional Development in Child Psychiatry

Andre godkjente forskningsorganisasjoner

norsk

engelsk

Akvaplan-niva AS 

Akvaplan-niva AS

Aquateam COWI AS

Aquateam COWI AS

Falstadsenteret

The Falstad Centre

Flymedisinsk institutt (FMI)

Institute of Aeromedical Medicine (FMI)

Forsvarets forskningsinstitutt 

Norwegian Defence Research Establishment

GenØk - Senter for biosikkerhet

GenØk - Centre for Biosafety

Havforskningsinstituttet

Institute of Marine Research

HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

HL-senteret - The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies

KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO - Institute for Church, Religion, and Worldview Research 

Meteorologisk institutt 

Norwegian Meteorological Institute

Nasjonalbiblioteket 

National Library of Norway

Nasjonalmuseet

The National Museum of Art, Archicture and Design

Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Norwegian Institute of Public Health 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU)

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS

Nordic Institute of Dental Materials

Norges Bank

Norges Bank

Norges geologiske undersøkelse 

Geological Survey of Norway 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Norner Research AS

Norner Research AS

Norsk Folkemuseum 

The Norwegian Museum of Cultural History 

Norsk Polarinstitutt

Norwegian Polar Institute 

Norsk senter for forskningsdata

Norwegian Centre for Research Data

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK)

Norsk Teknisk Museum 

Norwegian Museum of Science and Technology

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk)

Norwegian Institute of Wood Technology 

Riksarkivet 

National Archives of Norway 

RISE Fire Research AS 

RISE Fire Research AS 

RISE PFI AS (Papir- og fiberinstituttet)

RISE PFI AS (Paper and Fibre Institute)

SINTEF Ålesund AS

SINTEF Ålesund AS

SINTEF Nord AS

SINTEF Nord AS

Smart Innovation Norway AS

Smart Innovation Norway AS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistics Norway (SSB)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

National Institute of Occupational Health (STAMI) 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) 

The Norwegian Air Ambulance foundation (SNLA) 

Simula@OsloMET - Center for Digital Engineering AS 

Simula@OsloMET - Center for Digital Engineering AS 

Simula@UIB - Forskningssenteret for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet AS 

Simula@UIB  

Simula Research Laboratory 

Simula Research Laboratory

Simula School of Research and Innovation 

Simula School of Research and Innovation 

TISIP 

TISIP 

Søknad om godkjenning som forskningsorganisasjon sendes til
post@forskningsradet.no