Godkjente forskningsorganisasjoner

Følgende organisasjoner er godkjent som forskningsorganisasjon av Forskningsrådet og kan være prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i søknader og prosjekter der det er krav om at disse skal være godkjente forskningsorganisasjoner.

Andre organisasjoner kan søke om å bli godkjent av oss, og vil bli vurdert i forhold til vår definisjon og krav til en forskningsorganisasjon.

Listen nedenfor gir en oversikt over hvilke organisasjoner som er godkjent som forskningsorganisasjoner etter våre kriterier. Organisasjonenes underliggende enheter vil også forstås som forskningsorganisasjoner. 

Organisasjoner som ikke står oppført i denne listen må søke oss om å bli vurdert som forskningsorganisasjoner etter våre kriterier.

Se: Definisjon, krav og hvordan søke for å bli godkjent som forskningsorganisasjon.

Universiteter og høgskoler

Universiteter

norsk  engelsk org.nr.

Nord universitet 

Nord University

970940243

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

The Arctic University of Norway (UiT) 

970422528

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

969159570

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

974767880

OsloMet – Storbyuniversitetet

OsloMet – Oslo Metropolitan University 

997058925

Universitetet i Agder (UiA) 

The University of Agder (UiA) 

970546200

Universitetet i Bergen (UiB) 

The University of Bergen (UiB) 

874789542

Universitetet i Oslo (UiO) 

The University of Oslo (UiO) 

971035854

Universitetet i Stavanger (UiS) 

The University of Stavanger (UiS) 

971564679

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

The University of South-Eastern Norway (USN) 

911770709

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)

The University Centre in Svalbard AS (UNIS)

985204454

Vitenskapelige høgskoler

norsk

engelsk

organisasjonsnummer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

The Oslo School of Architecture and Design 

971526378

Stiftelsen Handelshøyskolen BI 

BI Norwegian Business School 

971228865

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

University College of Norwegian Correctional Service (KRUS)

911830868

Norges Handelshøyskole (NHH) 

Norwegian School of Economics (NHH)

974789523

Norges idrettshøgskole (NIH)

The Norwegian School of Sport Sciences (NIH)

971526033

Norges musikkhøgskole (NMH)

Norwegian Academy of Music (NMH) 

974761106

MF vitenskapelig høyskole

Norwegian School of Theology, Religion and Society

917387079

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde)

Molde University College - Specialized University in Logistics (HiMolde) 

971555483

Høgskoler

norsk

engelsk

organisasjonsnummer

Ansgar Teologiske Høgskole 

Ansgar College and Theological Seminary 

989205544

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Queen Maud University College of Early Childhood Education 

971574747

Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS

Fjellhaug International University College

914086434

Forsvarets høgskole (FHS)

The Norwegian Defence University College (NDUC) 

995967219

Høgskolen i Innlandet (INN)

Inland Norway University of Applied Sciences (INN)

918108467

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Western Norway University of Applied Sciences (HVL)

917641404

Høgskulen i Volda 

Volda University College 

974809672

Høgskolen i Østfold 

Østfold University College 

971567376

Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens stiftelse

Kristiania University College 

954831604

Kunsthøgskolen i Oslo

Oslo National Academy of the Arts 

977027233

Lovisenberg diakonale høgskole AS

Lovisenberg Diaconal University College 

994881078

NLA Høgskolen AS

NLA University College 

995189186

Politihøgskolen 

 Norwegian Police University College 

974761017

Sámi allskuvla/Samisk høgskole 

Sámi University College 

971519363

VID vitenskapelige høgskole 

VID Specialized University 

915635520

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Westerdals Department of Communication and Design

954831604

Forskningsinstitutter 

Forskningsinstitutter som omfattes av Retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern.

norsk 

engelsk 

organisasjonsnummer

Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet (CMI)

Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet (CMI)

948271788

CICERO Senter for klimaforskning

CICERO Center for International Climate Research

971274190

Forskningsstiftelsen Fafo

Fafo Research Foundation

969990695

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning AS

Fafo Institute for Labour and Social Research

986343113

Fridtjof Nansen Stiftelsen på Polhøgda (FNI)

Fridtjof Nansen Institute (FNI)

944137238

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

847353732

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Institute for Social Research (ISF)

974760991

Institutt for energiteknikk (IFE)

Institute for Energy Technology (IFE)

959432538

Møreforsking AS 

Møreforsking AS 

991436502

Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling 

Nansen Environmental and Remote Sensing Center 

943432449

Nofima AS 

Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research AS

989278835

NORCE Norwegian Research Centre AS

NORCE Norwegian Research Centre AS

919408049

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)

976073169

Nordlandsforskning AS 

Nordland Research Institute

989714309

RISE PFI AS

RISE PFI AS

986164901

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Norwegian Geotechnical Institute (NGI)

958254318

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO -Norwegian Institute of Bioeconomy Research

988983837

Stiftelsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)

985767769

NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning

NILU - Norwegian Institute for Air Research

941705561

Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning NINA

Norwegian Institute for Nature Research NINA

950037687

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

855869942

Akvaplan-niva AS 

Akvaplan-niva AS

937375158

Norsk Regnesentral

Norwegian Computing Center

952125001

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

970955992

Stiftelsen NORSAR

The NORSAR Foundation 

974374765

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS

NORSUS Norwegian Institute for Sustainability Research

989861751

NTNU Samfunnsforskning AS

NTNU Social Research 

986243836

Stiftelsen RURALIS Institutt for rural- og regionalforskning 

RURALIS Institute for Rural and Regional Research 

982890535

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Centre for applied research at NHH (SNF)

984005776

Stiftelsen SINTEF 

The Foundation for Scientific and Industrial Research - SINTEF

948007029

SINTEF AS

SINTEF AS

919303808

SINTEF Energi AS

SINTEF Energy Research

939350675

SINTEF Ocean AS 

SINTEF Ocean AS 

937357370

SINTEF Manufacturing AS 

SINTEF Manufacturing AS 

882774562

SINTEF Narvik AS

SINTEF Narvik AS

962951511

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 

The Ragnar Frisch Centre for Economic Research 

980414531

Stiftelsen Telemarksforsking 

Telemark Research Institute 

948639238

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning (TØI)

The Institute of Transport Economics Norwegian Centre for Transport Research (TØI)

959056773

Stiftinga Vestlandsforsking

Western Norway Research Institute

965919627

Veterinærinstituttet 

Norwegian Veterinary Institute 

970955623

Helseforetak/sykehus 

Helseforetak/sykehus med lovpålagt oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid og private, ideelle sykehus som inngår i HODs målesystem for forskning.

norsk

engelsk

organisasjonsnummer

Akershus universitetssykehus HF 

Akershus University Hospital 

983971636

Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter 

Beitostølen Healthsports Center 

971436875

Betanien sykehus AS

Betanien Hospital 

922716552

Stiftelsen CatoSenteret 

Catosenteret 

979757751

Diakonhjemmet sykehus AS 

Diakonhjemmet Hospital AS 

982791952

Finnmarkssykehuset HF 

Finnmark Hospital Trust 

983974880

Stiftelsen Frambu 

The Frambu Foundation 

971434767

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 

Haraldsplass Deaconess Hospital 

984027737

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 

Haugesund Sanitetsforening Rheumatism Hospital AS 

986106839

Helgelandssykehuset HF 

Helgeland Hospital Trust 

983974929

Helse Bergen HF 

Bergen Hospital Trust 

983974724

Helse Fonna HF 

Fonna Hospital Trust 

983974694

Helse Førde HF 

Førde Hospital Trust 

983974732

Helse Midt-Norge RHF 

Central Norway Regional Health Authority 

983658776

Helse Møre og Romsdal HF 

Møre og Romsdal Hospital Trust 

997005562

Helse Nord RHF 

Northern Norway Regional Health Authority Helse 

883658752

Helse Nord-Trøndelag HF 

Nord-Trøndelag Hospital Trust 

983974791

Helse Sør-Øst RHF 

South-Eastern Norway Regional Health Authority 

991324968

Helse Vest RHF 

Western Norway Regional Health Authority 

983658725

Helse Vest IKT AS

Helse Vest IKT AS

987601787

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS

Jæren District Psychiatric Treatment Centre 

996380041

LHL-Klinikkene AS

LHL-Clinics

995729717

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

Lovisenberg Deaconess Hospital 

965985166

Martina Hansens Hospital AS

Hospital Martina Hansens AS

985962170

Modum Bad

Modum Bad 

970107592

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

NKS Olaviken, Hospital for Old Age Psychiatry 

987554401

Nordlandssykehuset HF 

Nordland Hospital Trust 

983974910

Oslo universitetssykehus HF 

Oslo University Hospital 

993467049

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Øst og Sør 

The Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway (RBUP) 

980633004

Rehabiliteringssenteret AiR AS 

Occupational Rehabilitation Centre (AiR) 

934452011

Revmatismesykehuset AS 

Rheumatism Hospital AS

985773238

Skjelfoss psykiatriske senter psykisk helse

Skjelfoss psychiatric treatment centre 

953557088

Solli Sykehus 

Solli Psychiatric Hospital 

971427272

Helse Stavanger HF

Stavanger University hospital

983974678

St. Olavs Hospital HF 

St. Olav’s Hospital Trust 

883974832

Sunnaas sykehus HF 

Sunnaas Rehabilitation Hospital 

883971752

Sykehusapotekene HF 

South-Eastern Norway Pharmaceutical Trust 

992281618

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

Central Norway Pharmaceutical Trust 

983974805

Sykehusapotek Nord HF 

Northern Norway Pharmaceutical Trust 

983974937

Sykehuset Innlandet HF 

Innlandet Hospital Trust 

983971709

Sykehuset Telemark HF 

Telemark Hospital Trust 

983975267

Sykehuset Vestfold HF 

Vestfold Hospital Trust 

983975259

Sykehuset Østfold HF 

Østfold Hospital Trust 

983971768

Sørlandet Sykehus HF 

Sørlandet Hospital Trust 

983975240

Tannhelsetjenestenes kompetansesentre 

Oral Health Centres of Expertise 

986 382 496

Tyrilistiftelsen 

Tyrilistiftelsen 

961025311

Unicare Norge AS

Unicare Norway

975984168

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

University Hospital of North Norway Trust 

983974899

Valnesfjord Helsesportsenter

Valnesfjord Helsesportsenter

976516745

Vestre Viken HF

Vestre Viken Hospital Trust 

894166762

N.K.S. Østbytunet, Senter for Behandling og Fagutvikling AS

Østbytunet Center for Treatment and Professional Development in Child Psychiatry

992104457

Andre godkjente forskningsorganisasjoner

norsk

engelsk

organisasjonsnummer

Aquateam COWI AS

Aquateam COWI AS

918276734

Arkivverket

Norwegian National Archives

961181399

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA)

867668292

Flymedisinsk institutt (FMI)

Institute of Aeromedical Medicine (FMI)

995967294

Folkehelseinstituttet (FHI)

Norwegian Institute of Public Health 

983744516

Forsvarets forskningsinstitutt 

Norwegian Defence Research Establishment

970963340

Havforskningsinstituttet

Institute of Marine Research

971349077

KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO - Institute for Church, Religion, and Worldview Research 

977553989

Meteorologisk institutt 

Norwegian Meteorological Institute

971274042

Nasjonalbiblioteket 

National Library of Norway

976029100

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies

986304096

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU)

985638187

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS)

Nordic Institute of Dental Materials

994970135

Norges Bank

Norges Bank

937884117

Norges geologiske undersøkelse 

Geological Survey of Norway 

970188290

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

970205039

Norner Research AS

Norner Research AS

912372200

Norsk Folkemuseum 

The Norwegian Museum of Cultural History 

970010815

Norsk Polarinstitutt

Norwegian Polar Institute 

971022264

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk)

Norwegian Institute of Wood Technology 

967790672

RISE Fire Research AS 

RISE Fire Research AS 

982930057

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies (HL-senteret)

983360521

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

920203612

Simula Research Laboratory AS

Simula Research Laboratory AS

984648855

Simula School of Research and Innovation AS

Simula School of Research and Innovation AS

991435646

Simula UIB AS

SIMULA UIB AS

916893957

SINTEF Helgeland AS

SINTEF Helgeland AS

917468044

SINTEF Nord AS

SINTEF Nord AS

992769211

SINTEF Ålesund AS

SINTEF Ålesund AS

918787747

Smart Innovation Norway AS

Smart Innovation Norway AS

986258191

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

National Institute of Occupational Health (STAMI) 

874761222

Statens kartverk

The Norwegian Mapping Authority

971040238

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistics Norway (SSB)

971526920

Stiftelsen Arkivet

ARKIVET Peace and Human Rights Centre

980342689

Stiftelsen Falstadsenteret

The Falstad Centre

982912393

Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst

The National Museum of Art, Archicture and Design

985686092

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) 

The Norwegian Air Ambulance foundation (SNLA) 

939483136

Stiftelsen Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK)

Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK)

969840383

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum 

Norwegian Museum of Science and Technology

979676832

Stiftelsen TISIP 

The Research Foundation TISIP 

965575340

Søknad om godkjenning som forskningsorganisasjon sendes til
post@forskningsradet.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. april 2023, 12.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.