Porteføljeanalyse for Helse

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

  • Forskningsrådets samlede innsats på helseforskning og helseinnovasjon, eksklusive SkatteFUNN og EU, var 2079 mill. kroner (1369 prosjekter) i 2021[3].

Det er en nominell økning på 11 prosent fra 2020. Økningen skyldes flere forhold; det har vært økning i de frie midlene for bedrifter (BIA), men ikke minst også at de målrettede aktivitetene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL har hatt et høyere bevilgningsnivå de to siste årene.

Forskningsrådets totalportefølje, som i 2021 var på 11,9 mrd. kroner, merkes med de seks fagområdene som forskning i UH-sektoren og Instituttsektoren klassifiseres i. Dette er gjensidig utelukkende kategorier. Fagområdet Medisin og helse utgjør 11 prosent i 2021. Teknologi har alltid vært det største fagområdet i Forskningsrådet, i 2021 med 31 prosent, etterfulgt av matematikk og naturvitenskap med 18 prosent.

  • Den målrettede innsatsen, dvs. de budsjettformålene som Porteføljestyret for helse forvalter, utgjør 609 mill. kroner og teller 428 prosjekter i 2021. Denne delporteføljen utgjør 29 prosent av Forskningsrådets samlede helseportefølje.

Dette er en nominell økning med 12 prosent fra 2020 til 2021. Det "åpne" budsjettformålet for forskerprosjekter, FRIMEDBIO, er ikke målrettet på samme måte som aktivitetene i den målrettede porteføljen, men har dedikerte midler til livsvitenskapelige, medisinske og helsefaglige prosjekter. FRIMEDBIO bidro med 347 mill. kroner til helseporteføljen i 2021 (17 prosent).

  • Delporteføljen Helsenæring (definert som forskning og innovasjon i og for helsenæringen) økte fra 522 mill. kroner i 2020 til 701 mill. kroner i 2021.

Helse er næringsområdet med størst vekst i Forskningsrådet og er nå på størrelse med fiskeri og havbruk.

  • Forskningsrådet forvalter 14-15 prosent av de samlede nasjonale utgiftene til helse-FoUI i alle sektorer, næringslivet inkludert.

NIFU har beregnet de nasjonale investeringene i helseforskning og -innovasjon til 12 mrd. kroner i 2019 (alle sektorer). Forskningsrådet har historisk forvaltet en drøy tiendedel av de samlede nasjonale utgiftene. De siste årene har vi sett høyere andeler, hhv. 14,2 prosent i 2017 og 14,5 prosent i 2019.

  • I tillegg til Forskningsrådets samlede portefølje finansierte ulike EU-aktiviteter helserelatert forskning for 1220 mill. kroner (beløpet som gikk til norske partnere i 238 prosjekter) i 2021.

Det er nesten en dobling fra 2020 (706 mill. kroner). Økningen skyldes en enkelt tildeling på 812 mill. kroner til den norskbaserte vaksinekoalisjonen CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), et beløp som lyses videre ut til forskning på vaksinekandidater for smittsomme infeksjonssykdommer.

  • SkatteFUNN-ordningen bidrar til helseporteføljen med et budsjettert skattefradrag for bedrifters utgifter til helse-FoUI på hele 660 mill. kroner i 2021 (598 prosjekter).

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin FoU-innsats.

Samlet innsats til helse-FoUI i Forskningsrådet og EU (norsk del) ekskl. SkatteFUNN

For mer statistikk se Vedlegg 3, som inneholder overordnet nasjonal statistikk og supplerende statistikk for Forskningsrådets helseportefølje.

[3] Tall og statistikk per 1. august 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.