Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Omfang og finansiering

Forskningsrådets totalportefølje i 2022 var på 12,1 mrd. kroner. Den samlede innsatsen innenfor Porteføljen for demokrati, styring og fornyelse var på 1 376 mill. kroner (1 116 prosjekter).[1] Dette er en liten økning fra 2021, hvor innsatsen var på 1 281 mill. kroner fordelt på 1 113 prosjekter.

I tillegg til Forskningsrådets samlede innsats, er det i 2022 en innsats på 262 mill. kroner som er finansiert av ulike EU-aktiviteter. I 2021 lå innsatsen i den EU-finansierte porteføljen på 521 mill. kroner. Den markante nedgangen skyldes at et stort prosjekt for utvikling og framstilling av vaksine mot Covid-19 utgjorde hele 286 mill. kroner i 2021. Antall EU-prosjekter økte fra 170 i 2021 til 203 i 2022. Vi mangler fortsatt data for prosjekter som signerte kontrakt i 2022. 

Investeringene under porteføljestyrets ansvar forvaltes gjennom følgende budsjettformål: INNOFFARENA, SAMRISK, DEMOS, SAMØKONOMI, SKATT, BRANNSIKKERHET og LOVOGRETT (nyopprettet). Budsjettformålene finansieres av KDD, JD, KD, FD, SD og FIN. I 2022 utgjorde porteføljestyrets egne investeringer 233 mill. kroner, fordelt på 333 prosjekter. Innsatsen er på noenlunde samme nivå som i 2021. Dette utgjør omtrent 17 prosent av den samlede innsatsen i Porteføljen for demokrati, styring og forvaltning, en relativt lav andel. 

Det er to årsaker til at andre porteføljestyrers investeringer utgjør en så stor andel av innsatsen. Hovedårsaken er at fornyelse og innovasjon i offentlig sektor er en strukturell utfordring som mange av porteføljestyrene adresserer, både gjennom innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, innovasjonsprosjekter i næringslivet, kompetanse- og samarbeidsprosjekter og forskningsprosjekter. I tillegg har DEMOKRAT-porteføljestyret ansvar for mer sektorovergripende temaområder og forskning, mens andre porteføljestyrer finansierer forskning innenfor mer avgrensede tema og sektorområder. Det er derfor viktig å utvikle samarbeid med porteføljestyrer som har tilgrensende ansvarsområder og tematikk. De største bidragene fra andre porteføljestyrers investeringer kommer fra Helse, Muliggjørende teknologier, Industri og tjenestenæring, Utdanning og kompetanse og Velferd, kultur og samfunn.

Når det gjelder innsatsen rettet mot fornyelse og innovasjon i offentlig sektor (INNOFFARENA), er den komplementær til andre porteføljestyrer. Innenfor demokrati, makt og styring (DEMOS), og samfunnssikkerhet (SAMRISK) er investeringene rettet mot den mer generiske forskningen, mens andre porteføljestyrer ivaretar den sektorspesifikke forskningen. Deler av budsjettet til samfunnssikkerhet forvaltes av Porteføljestyret for muliggjørende teknologier, som finansierer forskning på digital sikkerhet, IKT-sikkerhet og cybersikkerhet (IKTPLUSS).

I 2022 er det 25 budsjettformål med en innsats fra 10 mill. kroner og oppover til over 100 mill. kroner i DEMOKRAT-porteføljen. HELSEVEL ligger øverst med 220 mill. kroner, deretter kommer IKT PLUSS med 140 mill. kroner. Av budsjettformålene som forvaltes av porteføljestyret, kommer SAMRISK (84 mill. kroner) og INNOFFARENA (78 mill. kroner) forholdsvis høyt på lista. Lenger ned finner vi DEMOS med 38 mill. kroner og SAMØKONOMI med 17 mill. kroner.
Figuren nedenfor viser de 15 budsjettformålene som fra 2020-2022 har hatt mer enn 50 mill. samlet, rangert etter innsats i 2022:   

I SAMRISK var det en betydelig økning i innsatsen fra 2020 til 2021. Det skyldes i stor grad en økning i investeringer i starten av koronapandemien. INNOFFARENA sin store andel skyldes at de tidligere budsjettformålene OFFPHD og FORKOMMUNE ble slått sammen til ett budsjettformål fra 2021. 

Vi ser at den åpne arenaen for forskning på humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) har hatt en betydelig økning i innsatsen på porteføljens områder, fra nær 20 mill. kroner i 2020 til 69 mill. kroner i 2022. Denne store økningen kan nok skyldes flere forhold, både prosjektmerkepraksis i organisasjonen og flere bevilgninger til forskere som forsker på tematikk som favnes av DEMOKRAT-porteføljen. Langsiktig investering i forskning over tid bygger kompetanse og kvalitet i forskningsmiljøene og gir dem mulighet til å nå opp i konkurransen om midler på den åpne arenaen.

[1] Innsatsen innenfor ulike porteføljer i Forskningsrådet er ikke gjensidig utelukkende, og summen av samlet innsats for alle porteføljene er større enn Forskningsrådets totalportefølje. Ett prosjekt kan bidra til mange ulike formål og telles flere ganger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.