Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Om prosjektporteføljen og porteføljeanalysen

Denne porteføljeanalysen gjelder Porteføljen for demokrati, styring og fornyelse (DEMOKRAT). Analysen baserer seg på data registrert t.o.m. 2022, og er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter innenfor Porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse sitt ansvarsområde. Porteføljeanalysen omfatter analyse av dataene og vurderinger av bildet som framkommer på basis av dataene. Prosjektene i porteføljen kan være finansiert av porteføljestyret selv, av andre styrer i Forskningsrådet eller av EU.

Porteføljens temaer er knyttet til problemstillinger innenfor demokrati, styring og forvaltning, samfunnssikkerhet, makroøkonomi, skatt, juridiske problemstillinger og innovasjon i offentlig sektor, for mer bærekraftig samfunnsutvikling. Innsatsen er sektorovergripende og dekker bredt tematisk, med grenseflater til porteføljer med mer sektorspesifikk innsats. 

Porteføljen har fem tverrgående prioriterte tematiske områder: 

  • Demokrati, tillit og legitimitet
  • Offentlig sektors organisering og styring
  • Samfunnssikkerhet, beredskap og robusthet
  • Fornyelse, innovasjon og digitalisering
  • Økonomi og fordeling

Investeringer under porteføljestyrets ansvar gir grunnlag for en kunnskapsbasert offentlig forvaltning og politikk for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. 

Figuren nedenfor viser Forskningsrådets samlede innsats for Porteføljen for demokrati, styring og fornyelse i 2022 fordelt på investeringer under porteføljestyrets ansvar, investeringer gjort av andre porteføljestyrer og EU-innsats.

Samlet innsats for Porteføljen for demokrati styring og fornyelse i 2022

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.