Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Bibliometriske indikatorer

Bibliometriske indikatorer viser at prosjektene i DEMOKRAT-porteføljen har omfattende vitenskapelig publisering, med innflytelse og vitenskapelig gjennomslag. Formidling av ny kunnskap gjennom vitenskapelige publikasjoner er viktig, og antall publikasjoner uttrykker omfanget av den vitenskapelige produksjonen. Diagrammet under viser vitenskapelige publikasjoner i Web of Science knyttet til prosjekter med finansiering fra budsjettformål som porteføljestyret forvalter. Her ser vi en klar økning i publikasjoner over tid. Økningen må ses i sammenheng med flere tildelinger til aktive forskningsprosjekter i samme periode.

Siteringen fra prosjektenes vitenskapelige publikasjoner gir en indikasjon på forskningens innflytelse og vitenskapelige gjennomslag. Diagrammet under viser normalisert siteringsindeks fra Web of Science fordelt på budsjettformål porteføljestyret forvalter. Normalisert siteringsindeks er basert på antall siteringer/forventet antall siteringer for samme type dokument, fagfelt og publiseringsår. Gjennomsnitt for alle land er 1. Norge ligger samlet sett på om lag 1,3. Budsjettformålene SAMRISK og DEMOS ligger over dette, men det har vært en nedgang i sitering fra tidsintervallet 2013-2017 til 2018-2022. I prosjektene som finansieres gjennom budsjettformålet INNOFFARENA er innovasjonsgrad det sentrale, fremfor vitenskapelig nyskapning og publisering. Dette kan være med på å forklare at siteringsindeksen ikke er høyere.    

Diagrammet under viser andelen publikasjoner blant de ti prosent mest siterte i sitt fagfelt i samme publiseringsår. Gjennomsnittet for alle land er ti prosent. Topp 10-persentilen tar utgangspunkt i at siteringsfrekvensen til vitenskapelige publikasjoner er skjevfordelt. De fleste blir lite eller ikke sitert, mens noen få oppnår et høyt antall siteringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.