Spørsmål og svar om KI-senterutlysningen

Alt du trenger å vite om utlysninga vår om KI-sentre finnes på selve utlysningsteksten. Det kan allikevel være spørsmål dere sitter igjen med og vi har forsøkt å samle det flere har lurt på her.

Gå rett til

Om skisser

Spørsmål: Hvor mye kan endres fra skisse til søknad?  

Svar: I utlysningen står det: "En søknad til hovedutlysningen av KI-sentre må være basert på en eller flere skisser."  I praksis vil nok de fleste søknadene baseres på flere skisser, og vil uansett gjennomgå ganske store endringer fram til søknad.

Det meste kan endres, både partnere og hvem som er prosjekteier/søker i skissen. Dere oppgir referansenummer på den/de skissen(e) søknaden springer ut fra. Vi forventer at flere skisser må gå sammen for å kunne få stort nok momentum til å bli et KI-senter med årlig finansiering på mellom 15 – 40 mill. kroner. 

Spørsmål: Hvor finner jeg oversikt over skissene?  

Svar: Vi har publiserer tittel, sammendrag og hvem som står bak. Dette er tilgjengelig på våre nettsider om KI-satsingen.

Spørsmål: Kan Forskningsrådet dele hele skissen?

Svar: Vi kan dessverre ikke tilrettelegge for deling på våre nettsider. Prosjektleder kan dele hele skissen dersom det er klarert med alle partnerne, for eksempel på LinkedIn eller på annen måte.

Spørsmål: Vil det bli organisert møteplasser og andre måter for å komme i kontakt med pågående KI-senterinitiativ?

Svar: Vi, gjerne i samarbeid med andre, inviterer til møteplasser både før og etter skissefristen, slik at aktuelle søkere og partnere kan videreutvikle skisser (prosjektforslag) og finne sammen i gode konsortier. Datoene som nå er klare er 27. og 28. august hos Forskningsrådet i Oslo og 24. september på NorwAI innovate i Trondheim. Følg med på Satsing på kunstig intelligens (forskningsradet.no) og Forskningsrådets arrangementer (forskningsradet.no).

Spørsmål: På hovedutlysningen står det at det kan komme endringer frem til den åpner 1. november. Hvilke endringer?

Svar: Vi forventer ikke at det kommer store endringer. Eventuelle feil og uklarheter vil bli rettet opp fortløpende. Endringslogg vises øverst i utlysningen.

Økonomi: Finansiering av sentrene

Det har kommet mange spørsmål om krav til budsjett og finansiering. Mye besvares i hovedutlysningen som nå er klar.   

Spørsmål: Vil bedriftspartnere kunne få finansiering fra Forskningsrådet?

Svar: Store bedrifter må finansiere egen innsats (egenfinansiering). Små og mellomstore bedrifter kan få inntil 50 prosent støtte til aktiviteter som defineres som Industriell forskning som utføres i faktisk samarbeid med forskningsorganisasjoner. Eventuell støtte til bedrifter gis innenfor statsstøtteregelverket, Artikkel 25. Les mer om statsstøtte på Forskningsrådets nettsider. Statsstøtte fra Forskningsrådet (forskningsradet.no).

Spørsmål: Må norske forskningsorganisasjoner bidra med egenfinansiering?

Svar: Forskningsorganisasjoner, offentlige virksomheter og andre som ikke regnes som foretak vil kunne få finansiert sin innsats. Merk at det er et mål at KI-sentrene skal utløse økt nasjonal KI-innsats utover den innsatsen som Forskningsrådet finansierer.    

Spørsmål: Kan internasjonale forskningsorganisasjoner delta som partnere i et KI-senter? Og kan de motta finansiering?

Svar: Internasjonalt samarbeid vil være viktig i KI-sentrene. Forutsatt at samarbeidet er konkret og bidrar til å styrke nasjonal kompetansebygging – og nå målene til KI-senteret, vil noe av støtten fra Forskningsrådet kunne dekke innsats fra utenlandske forskningsorganisasjoner. Utenlandske bedrifter kan ikke motta støtte. 

Spørsmål: Kan innkjøp av infrastruktur finansieres av sentrene? Hvor stor andel, øvre ramme?

Svar: Størsteparten av støtten fra Forskningsrådet skal gå til forskningsaktiviteter og budsjettposten "Personalkostnader". Større utstyrsinvesteringer/infrastrukturer kan ikke finansieres gjennom KI-senterutlysningen. 

Spørsmål: Om tilgang til data. Er det viktig å vise at man har tilgang til data?

Svar: Dette griper ekspertene ofte tak i. Man blir trukket ned om man ikke kan redegjøre for hvordan man skal få tak i data eller har tilgang til data. I utlysningen står det at "Senteret skal ha en plan som beskriver behovet for og sikrer tilgang til nødvendig infrastruktur for data og regnekraft. Håndtering av forskningsdata skal følge FAIR-prinsippene, så langt det er mulig." 

Kostnader for tilgang til data og forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader, o.a.) må spesifiseres i budsjettet.

Spørsmål: Administrative ressurser: Hvor mye kan man sette av til administrative ressurser i senterne?

Svar:  Det er ikke satt en eksakt grense for hvor mye midler som kan settes av til administrasjon. Dere må gjøre en egen vurdering. Utlysningen har flere krav til organisering og arbeidsform, bl.a. etablering av ledergruppe og styre. Videre er det viktig å sette av midler til kommunikasjonsaktiviteter og til koordinering og samarbeid. Erfaringer fra andre forskningssentre, bl.a. sentre for forskningsdrevet innovasjon er lagt til grunn for kravene til organisering.  

Roller og organisering av KI-senter

Spørsmål: Hva er kravene til organisering og roller i et KI-senter?

Svar: Se i utlysningen under delen om "Organisering og arbeidsform".     

Spørsmål: Hva menes med tverrsektorielt samarbeid?

Svar: Her, i denne utlysningen, mener vi samarbeid mellom de ulike FoU-utførende sektorene som er næringslivet, offentlig sektor, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. 

Faglige krav

Spørsmål: Er det slik at individuelle senter forventes å dekke alle tre sporene i KI-satsingen, eller er det summen av sentrene som skal ivareta dette?

Svar: KI-sentrene skal samlet dekke de tre sporene. KI-sentrene skal ha forskjellige faglige tyngdepunkt og partnersammensetninger. Hvert senter forventes å dekke minst to av sporene.

Spørsmål: Hva menes med tverrfaglig samarbeid? Hva regnes som tverrfaglig?  

Svar: I utlysningen under "Krav til samarbeid og roller i prosjektet" er krav om tverrfaglig samarbeid detaljert som: "Senteret skal ha samarbeidspartnere fra flere norske forskningsorganisasjoner. Forskningsorganisasjonene skal dekke flere fagområder (nivå 1). Minst to av disse fagområdene skal være Teknologi og Samfunnsvitenskap/Humaniora. " Bakgrunn for kravet er mål om å "Styrke vår nasjonale evne til å løse komplekse problemstillinger gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid." Merk også at et senter må dekke minimum to spor.

Følgende "Policy brief" fra NIFU kan være nyttig lesing: Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang (unit.no).

Spørsmål: Hvordan definerer Forskningsrådet kunstig intelligens? Ref. krav om høy kvalitet på KI-forskning og ambisiøse KI-forskningsmål?

Svar: Vi henviser til Nasjonal strategi for kunstig intelligens. (Se også første notat fra Ekspertgruppen for eksempler på forskningsutfordringer.)

Spørsmål: Er det åpent for "bransjespesifikke sentre"? Altså KI-senter for å svare på spesifikke utfordringer innenfor et anvendelsesområde? 

Svar: KI-forskningsutfordringer skal være kjernen i et KI-senter. KI-sentrene skal utføre KI-forskning, som gir ny kunnskap

  • om samfunnskonsekvenser ved innføring og bruk av KI
  • om utviklingen av KI som teknologi
  • om utfordringer og muligheter knyttet til hvordan ta i bruk KI

Denne kunnskapen skal være relevant på tvers av anvendelsesområder/bransjer, men KI-sentrene må også inkludere bransjekunnskap/flere anvendelsesområder der det er relevant, for å kunne teste og verifisere både problemstilling og løsning.

Det er viktig å understreke at dette er midler som kommer fra Kunnskapsdepartementet. Det finnes mange utlysninger der de mer bransjespesifikke, anvendelsesorienterte KI-prosjektene kan få støtte, uten at det nødvendigvis er øremerkede midler til KI. Bl.a. har vi en stor portefølje av KI-prosjekter innenfor helse, hav, klima, næringsliv (innovasjonsprosjekter), kultur og media, med mere. 

Spørsmål: Metodisk eller tematisk innretning på søknaden?

Svar: KI skal være bærebjelken i sentere.

Spørsmål: Teknologisk forskning som hovedfokus?

Svar: Når vi snakker om KI-forskning snakker vi også om forskning på de utfordringene som KI skaper i samfunnet.

Spørsmål: Hvilken portefølje snakker vi om? Forskningsrådets eller den nasjonale porteføljen. Hvordan vil porteføljekriteriene slå inn.

Svar: I utlysningen beskriver vi at søknadene først blir vurdert på forskningskvalitet, gjennomføring, virkninger/effekter og relevans. Om vi da sitter igjen med flere sentre som har oppnådd hovedkarakter 6 eller 7, vil disse bli vurdert opp mot et sett med porteføljekriterier som skal sikre at porteføljen av 4–6 sentre dekker de tre hovedsporene konsekvenser, teknologi og innovasjon samt de føringer som er gitt av Forskningsrådets styre og porteføljestyret for muliggjørende teknologier. Vi ser altså på de 4–6 sentrene som en portefølje, der de må utfylle hverandre, men også at de må utfylle og utvikle Forskningsrådets portefølje av forskningssentre med høy KI-forskningssats.

Spørsmål: Vektlegges de tre sporene likt? Eller kan vi forvente flere større sentre på ett eller flere av sporene?

Svar: Målet er at de 4–6 sentrene samlet gir en god dekning av alle tre sporene. 

Spørsmål: Vil det være åpent for grunnforskning i senteret?

Svar: Ja. Dere kan få støtte til grunnleggende, anvendt og industriell forskning. Eksperimentell utvikling kan ikke finansieres av støtten fra Forskningsrådet, men kan inngå som egne arbeidspakker med egen finansiering. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 22.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.