Takk for innspill, hva skjer nå?

Takk til ekspertgruppa og de mer enn 200 deltakerne som var innom innspillsmøtene 6., 7. og 8. november, og de over 110 aktørene som har sendt inn skriftlige innspill. Opptak av de forberedte innleggene på innspillsmøtene ligger i boksen til høyre. Ekspertgruppa leverte sitt innspill til KI-satsingen 15. november og vil presentere sitt innspill på eit frokostseminar 30. november.

Alle innspill blir med oss videre i utformingen av satsingen og sammen danner de grunnlag for Styres diskusjon om rammer for satsingen 6. desember 2023. Vi skal lage en plan for utlysninger og tildeling av de første midlene i 2024, og parallelt vil vi jobbe med en plan for nye utlysninger. Innspillene vil bli med oss i planleggingen av hele femårsperioden. 

Tidslinje, KI-satsingen

september–oktober

Avklaringsfase

 • etablere tverrgående team i Forskningsrådet
 • dialog og avklaringer med KD

oktober–november

Dialog- og innspillsfase

 • innspillsmøter 6.–8. november
 • skriftlige innspill: frist 9. november
 • rådgivende ekspertutvalg
 • informasjonsmøte med departementer

desember–februar

Styreforankring

 • forankring av retning, innhold og format i Styret 6. desember
 • koordinering i Forskningsrådets investeringsplaner på tvers av porteføljer

februar–august 2024

Implementering

 • utlysning annonseres i februar
 • første tildeling sommer 2024
 • følge, vurdere og justere planen for satsingen 2024-2028

Tidslinje, KI-satsingen

Rådgivende ekspertgruppe i KI-satsingens oppstartsfase

Forskningsrådet har opprettet en rådgivende ekspertgruppe i KI-satsingens oppstartsfase oktober 2023–januar 2024.

Forskningsrådet har for de neste ukene satt ned en bredt sammensatt rådgivende ekspertgruppe ledet av Tanja Storsul. Gruppen består av Arnoldo Frigessi, Cathrine Pihl Lyngstad, Eirik Andreassen, Ieva Martinkenaite, Inga Strümke, Jill W. Rettberg, John Krogstie, Klas Pettersen, Olav Lysne, Petter Bae Brandtzæg, Signe Riemer-Sørensen og Tobias Mahler.

Det er et kort og kompriment løp, gruppen har utarbeidet et notat som beskriver nåsituasjonen; hvor er det størst behov for forskning og forskningsbasert kompetanse på KI, hvor har Norge særlige forutsetninger for å være med å flytte forskningsfronten – og hva er forventningene til KI-satsingen, hva bør fotavtrykket etter KI-satsingen være i 2030?

Første notat fra Forskningsrådets ekspertgruppe (pdf)

Mandat for rådgivende ekspertgruppe (pdf)

Senest 20. desember vil ekspertgruppen skrive et felles notat med forslag til tiltak for å innfri forventningene til KI-satsingen.

Vi planlegger også to frokostmøter, ett den 30. november og ett i januar, der ekspertgruppen informerer om sitt innspill.

Forskningssatsingen vil ha tre hovedspor

 • Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur.
 • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.
 • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder.

Kontakt oss

Forskningsrådets KI satsing

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2023, 10:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.