Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Viktige datoer

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

1. okt. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Om utlysningen

Midlene skal gå til forskning for omstilling, bærekraftig verdiskaping og økt konkurransekraft i bygg, - anlegg, og eiendomsnæringen. Vi ønsker å støtte samarbeidsprosjekter med tematikk innenfor industrialisering av byggeprosesser, digitalisering, automatisering og effektive samarbeidsformer. Prosjektene skal utvikle ny kunnskap og forskningskompetanse med størst mulig effekt på tvers av alle aktørgrupper i verdikjeden.

Utlysingen omfatter ikke prosjekter som omhandler energibruk og -effektivisering i bygg, anlegg og eiendom eller områder.

Vi planlegger også egne utlysninger innenfor sirkulærøkonomi i 2022, og søkere innenfor denne tematikken henvises til denne (mer informasjon kommer senere).

Prosjekter kan søke om maksimalt 15 millioner kroner i støtte.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen som gir svar på sentrale spørsmål relatert til søknadstypen. Legg spesielt merke til beskrivelsen av hva en samarbeidspartner er, og hvilke roller som gjelder i søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. 

Kontakt oss om du har spørsmål

Svein Erik Moen, sem@forskningsradet.no
telefon: 22 03 72 07/911 57 219

Krav til faktisk samarbeid i prosjektene
Faktisk samarbeid innebærer et reelt og praktisk samarbeid mellom de involverte forskningsmiljøene og samarbeidspartnerne i prosjektet. Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal utgjøre minimum 10 prosent av totalkostnadene i prosjektet. Denne innsatsen kan ikke erstattes av kontantbidrag fra de samme samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnernes kostnader knyttet til prosjektdeltagelsen kan dekkes av Forskningsrådets finansiering. For samarbeidende foretak vil graden av finansiering være begrenset av statsstøtteregelverket.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Krav til ansettelse
Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i næringslivet. Aktører fra offentlig sektor, frivillige organisasjoner, og/eller andre private organisasjoner kan også inngå i samarbeidet.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal utgjøre minimum 10 prosent av totalkostnadene i prosjektet. Denne andelen må være basert på samarbeidspartnernes reelle kostnader i prosjektet (timer og andre kostnader – se utregning av timepris her. Kontantbidrag er ikke forventet, og et eventuelt kontantbidrag kan ikke erstatte de kostnadene samarbeidspartnerne er pålagt å ha i prosjektet. Søknaden skal beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet, kommer større brukergrupper til nytte. Det skal ikke være oppdragsforskning i prosjektet.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Utenlandske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet. Kostnadene til utenlandske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn i minimumskravet til samarbeidspartnernes medvirkning. Se veiledningen for mer informasjon om utenlandske samarbeidspartnere.

Én og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør til prosjektet ikke kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsidene våre.

Minstebeløpet fra Forskningsrådet til et prosjekt er 6 millioner kroner. Prosjekter kan søke om maksimalt 15 millioner kroner i støtte.

FoU-aktivitetene må være industriell forskning slik begrepet er definert i statsstøtteregelverket under artikkel 25. En norsk oversettelse av artikkel 25 i statsstøtteregelverket finner du her: Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Du kan søke om støtte til kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig. Der Forskningsrådets midler benyttes til å finansiere samarbeidspartnernes kostnader, vil statsstøtteregelverket sette begrensninger for involverte foretak.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner skal føres i budsjettet og kan dekkes av forskningsrådets bevilgning. Kostnader hos andre utenlandske aktører skal ikke tas med i budsjettabellene. Du får ikke støtte til å dekke kostnadene hos disse. Utenlandske aktørers kostnader og rolle i prosjektet må imidlertid beskrives godt i prosjektbeskrivelsen (avsnitt 3.2). Se også i veiledningen om deltagelse av utenlandske samarbeidspartnere.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, dersom disse planene legges senere i prosjektperioden. Lær mer om ordningen her.

Når støtten utgjør statsstøtte (den delen av prosjektstøtten som går til foretak som er samarbeidspartnere i prosjektet), kan den bare gå til dekning av kostnader som er støtteberettigede i henhold til EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25, som gir en noe mer detaljert beskrivelse.

Beregning av støtte
Forskningsrådet kan dekke 100 prosent av kostnadene til forskningsorganisasjoner og samarbeidspartnere som ikke er foretak i statsstøtterettslig forstand, og inntil 80 prosent av kostnadene til samarbeidspartnere som er foretak, i henhold til betingelsene i GBER art. 25 (6). Et foretak er i denne sammenheng en aktør som tilbyr varer eller tjenester i et marked, uavhengig av organisasjonsform.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Prosjektene må starte opp mellom 01.10.2021 og 01.12.2021 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.11.2025.

Støtte til en forskningsorganisasjon går kun til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Dersom et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må det skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 48/2021/R&D&I.

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til foretakene avhengig av foretakets størrelse og type aktivitet som utføres. Dersom søknaden blir innvilget, vil vi kreve ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Vi krever at prosjektet leverer en årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon legger inn dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendom

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig, og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning, skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette gjelder ikke dersom prosjektansvarlig selv er gradsgivende universitet/institusjon.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Hvis du ønsker, kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Vi vil prioritere prosjekter

 • som bidrar til økt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer
 • som har et tydelig utgangspunkt i dokumenterte behov i næringslivet
 • som vil bidra til bærekraftig verdiskaping i næringslivet

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknadene fordeles så i paneler sammensatt av habile fageksperter på de aktuelle temaene og fagområdene. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader innhenter vi i tillegg eksterne ekspertvurderinger til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. Søknader som får en gjennomsnittskarakter fra ekspertpanelet på 4 eller lavere, vil ikke være aktuelle for finansiering og vil ikke bli relevansvurdert.

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som legger grunnlag for vedtakene i porteføljestyrene.

Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • hvordan innkomne søknader og pågående prosjekter fordeler seg på tematikk i utlysningen
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen
 • prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt

Porteføljestyrets møte blir holdt i tredje kvartal 2021. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen etter møtet.

Se også: Slik behandler vi søknader.

For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.