Porteføljeanalyse for Petroleum

Omfanget av porteføljeanalysen

Prosjekter med relevans for petroleum er til stede innen hele bredden av virkemiddelapparatet. I porteføljeanalysen er det imidlertid noen steder hensiktsmessig å skille på prosjekter i den målrettede og øvrige petroleumsporteføljen. Med den målrettede porteføljen menes aktivitetene DEMO 2000, PETROMAKS 2 og PETROSENTER. Den øvrige porteføljen omfatter andre aktiviteter hos Forskningsrådet, prosjekter finansiert av virkemidler hos EU og resultatbaserte grunnbevilgninger til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene. Aktiviteten Marine ressurser og miljø (MARINFORSK) har øremerkede midler fra Olje- og energidepartementet til petroleumsrelevante prosjekter, men siden hovedandelen av midlene hos aktiviteten ikke er øremerket slike prosjekter omtales aktiviteten som del av den øvrige porteføljen. Det fremkommer av tekstene nedenfor hvilken del av porteføljen som omtales, og når man også tar hensyn til prosjekter med støtte fra SkatteFUNN-ordningen.

Analysen gjelder porteføljeområdet Petroleum sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Prosjektene i porteføljen gjennomføres innen flere fagområder, som f.eks. Teknologi eller Matematikk og naturvitenskap.

Tema

Porteføljen omfatter fem temaområder

  • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • undergrunnsforståelse
  • boring, komplettering og intervensjon
  • produksjon, prosessering og transport
  • storulykker og arbeidsmiljø

Noen prioriteringer går på tvers av fag og tematikk, nemlig teknologi og kompetanse på digitalisering, reduksjon av klimagasser og energieffektivisering, samt kunnskap knyttet til de åpne områdene i nord.

Anvendelsesområde

Prosjektene innen petroleumsporteføljen er i hovedsak rettet mot utfordringer og kunnskapsbehov relevant for oppstrøms petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Med dette menes petroleumsvirksomhet knyttet til utvinning og transport av olje og gass fra norsk sokkel. En del av prosjektene har anvendelsesområde også innenfor andre havteknologier, som for eksempel marin og maritim sektor, fornybar energi, og innen helse og velferd.

Forskningsresultatene og teknologiutviklingen gjennom porteføljens prosjekter har stor relevans for næringslivet innen sektoren, nemlig oljeselskaper og leverandørbedrifter. Det produseres også resultater som har betydning for organisasjonene som følger opp forvaltningen av norsk sokkel, som f.eks. Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (Ptil) og Miljødirektoratet. Prosjektene i porteføljen bidrar også til økt forskningskapasitet, forskerrekruttering og infrastruktur hos norske forskningsorganisasjoner.

FoUoI-verdikjede

Prosjektene i petroleumsporteføljen spenner over hele verdikjeden fra grunn- og anvendt forskning, til utviklingsarbeid, samt verifikasjon, pilotering/demonstrasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.