Porteføljeanalyse for Petroleum

Alternative investeringsvalg

  • De høye ambisjonene knyttet til reduksjon i klimagassutslipp fra sektoren og den generelle omstillingen til lavutslippssamfunn tvinger frem en sterkere innsats knyttet til lavutslippsteknologi i hele verdikjeden. Spesielt er det behov for prosjekter som kan implementeres raskt for å hjelpe sektoren mot 2030 målene.
  • MarTera er i avslutning. Med det avsluttes det eneste konkrete samarbeidet petroleumsporteføljen har mot EUs virkemidler. Der det er relevant bør porteføljen se etter muligheter for å delta i nye initiativ knyttet til havteknologi eller lavutslippsteknologi. Dette for å utvide mulighetene for norsk leverandørindustri til å komme i inngripen med andre partnere i EU og nye markeder.
  • Petroleumssektoren har mye verdifull infrastruktur på norsk sokkel. I en overgangsfase der andre havnæringer skal vokse, mens vi fortsatt henter ut gjenværende ressurser i bakken, kan optimal bruk og nybruk av infrastrukturen bli viktig. Porteføljen har i dag ingen prosjekter som ser på infrastrukturen i et perspektiv av sirkulær økonomi eller flerbruks perspektiv. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 11:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.