Porteføljeanalyse for Petroleum

Forhold som påvirker investeringsvalg

Dagens porteføljeplan gir den overordnede retningen og prioriteringene for petroleumsporteføljen. Det nye siden fjorårets arbeid med porteføljeanalysen omfatter blant annet regjeringens hydrogenstrategi fra juni, 2020[2]. I strategien pekes det på en rekke muligheter, samt forsknings- og teknologiutfordringer som vil ha relevans også for aktører i petroleumsporteføljen. Dette gjelder i særlig grad bruk av hydrogen for å redusere klimagassutslippene fra norsk sokkel, men også nye verdikjeder ved produksjon av hydrogen fra naturgass. Sistnevnte vil forutsette CO2-fangst og lagring.

I januar, 2020, lanserte medlemmene i KonKraft ambisiøse klimamål for Norges petroleumssektor. Målene innebærer at olje- og gassindustrien skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 (sammenlignet med 2005), og videre ned mot null innen 2050. Stortinget fattet i 2020 et anmodningsvedtak om en plan for ytterligere reduksjoner innen 2030. Dette vil kreve en stor omstilling av næringen over en tiårsperiode. I 2021 utga KonKraft en statusrapport på klimastrategien[3]. I rapporten oppdateres blant annet mulighetsrommet for reduksjon i klimagassutslippene, noe som vil gjennomføres årlig. Det vises til at "olje- og gassindustrien arbeider systematisk og målrettet for å finne og gjennomføre utslippsreduserende tiltak." Det pekes videre på at "Lavutslippssenteret og andre forskningsinitiativer vil også ha en nøkkelrolle for å videreutvikle teknologier og utvide mulighetsrommet for utslippskutt mot 2030". Utlysningene hos de målrettede petroleumssatsingene i Forskningsrådet har hatt en særskilt øremerking av midler for prosjekter med relevans for energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp i både 2020 og 2021, i tillegg til at dette vil være et viktig del-element i utlysningen av midler til nye Petrosentre i 2021 som er rettet mot undergrunnsforståelse og digitalisering.

I 2021 lanseres FNs Havforskningstiår. Den viktigste drivkraften bak initiativet er de 17 bærekraftsmålene. Havforskningstiåret skal stimulere og koordinere forskningsinnsats nasjonalt og globalt, slik at målene, spesielt mål 14 – Liv under vann, kan nås. Samfunnsnytten av forskningen står sentralt, og ambisjonen er at vi skal gå fra "havet vi har" til "havet vi vil ha". I implementeringsplanen for tiåret[4] er det listet opp 7 ønskede resultater, og i petroleumsporteføljen finnes en rekke prosjekter som støtter opp under flere av disse. Nå, og i tiden fremover planlegges flere nasjonale og internasjonale utlysninger som aktører i vår portefølje kan ha nytte av å følge med på. Det kan også bli snakk om initiativer og fellesutlysninger som kan være aktuelle for de målrettede petroleumsaktivitetene å delta i.

OG21-strategien revideres i 2021. Prioriteringer og anbefaler som kommer i den nye strategien vil være veldig viktige for revisjonen av porteføljeplanen og prioriteringer i de kommende investeringsplanene.

[2] Regjeringens hydrogenstrategi – på vei mot lavutslippssamfunnet

[3] Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050 – Statusrapport 2021

[4] https://oceandecade.org/resource/109/Summary---Version-20-of-the-Ocean-Decade-Implementation-Plan

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.