Porteføljeplanen for Klima og polar

Investeringsmål

Forskningsrådets mål Grensprengende forskning og Bærekraftig utvikling er satt som overordnede mål for hele porteføljen. De mest relevante av Forskningsrådets delmål er omtalt i kap. 2.

Investeringsmålene består av hovedmål og delmål. Hovedmålene er av typen samfunnsmål, mens delmålene er utformet som brukermål.

Det er til dels sammenfallende, og til dels ulike begrunnelser for hhv. klima- og polarforskningen. Begge skal bidra til å dekke Norges forskningsbehov på området, men de er gitt delvis ulike prioriteringer, og i tillegg er klimaforskningen tematisk, mens polarforskningen er geografisk avgrenset. Det er derfor valgt å sette opp samfunns- og brukermål for hver delportefølje. Samfunnsmålene er basert på Forskningsrådets delmål, og gjenspeiler samtidig målene i de gamle programplanene for hhv klima og polarforskning. Det er satt fire samfunnsmål for klimaforskningen og tre for polarforskningen.

Delporteføljen Klima

Overordnede mål for klimaforskningen Hovedmål (samfunnsmål) for klimaforskningen Delmål (brukermål)
Klimaforskningen er grensesprengende og innovativ

Klimaforskningen bidrar til bærekraftig utvikling
Samfunnet har god kunnskap om klimasystemet og klimaendringer Norske forskere er verdensledende innenfor forskning og utvikling av kunnskap om årsaker til og effekter av naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Forvaltning og beslutningstakere har nødvendig kunnskap om klimasystemet og klimaendringene for å ta relevante beslutninger

Befolkningen kan forstå og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap om klima
Norge er et bærekraftig samfunn med netto null utslipp Norske forskere er ledende på bærekraftige løsninger for reduksjon og opptak av klimagasser

Næringslivet leverer karbonnøytrale produkter og tjenester og har en karbonnøytral verdikjede

Beslutningstakere har god kunnskap om klimapolitiske virkemidler, deres miljømessige og sosiale effekter og byrdefordeling

Befolkningen har forståelse og aksept for nødvendige tiltak for samfunnsomstilling, og har kunnskap og informasjon om hva som er et bærekraftig forbruk av produkter og tjenester
Norge er tilpasset klimaendringene Forvaltning, næringsliv og befolkning har nødvendig kunnskap for å iverksette tiltak for å tilpasse seg klimaendringer

Forvaltning, næringsliv og befolkning har nødvendig kunnskap om klimarisiko
Samfunnet har god kunnskap og forståelse av klimaendringenes effekt på natur og samfunn Norske forskere er verdensledende innenfor forskning og utvikling av kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og samfunn

Forvaltningen og beslutningstakere har nødvendig kunnskap for å ta beslutninger som integrerer samfunnets avhengighet av natur og klima, og deres gjensidige koblinger

Befolkningen kan forstå og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og samfunn og virkningene av klimatiltak

Delporteføljen Polar

Overordnede mål for polarforskningen Hovedmål (samfunnsmål) for polarforskningen Delmål (brukermål)

Polarforskningen er grensesprengende og innovativ

Polarforskningen bidrar til bærekraftig utvikling i polare områder
Samfunnet har god kunnskap om miljøtilstand, klimaendringer, og samfunnsutvikling i polarområdene

Norsk polarforskning er verdensledende

Forvaltningen ivaretar sitt ansvar for å finansiere og anvende kunnskap om de polare områdene

Relevante beslutningstakerne har forskningsbasert kunnskap om endringsprosessene i polare områder og hvordan Norge påvirkes av og kan påvirke disse

Bærekraftig og fredelig utvikling i polare områder Forvaltning og næringsliv har nødvendig kunnskap for å ta beslutninger om utvikling av næringsaktivitet som hensyntar natur, miljø, klima, samfunn, urfolks rettigheter og kulturminner

Forvaltningen har god kunnskap om geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold som grunnlag for beslutninger og gjennomføring av politikk

Næringsliv og samfunn har nødvendig kunnskap for å iverksette tiltak for å tilpasse og omstille seg til endringer i polare områder

Norske forskere, forvaltningen og næringslivet bidrar til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid i polare områder
Svalbard er en ledende plattform for internasjonalt forskningssamarbeid for klima- og miljøforskning i Arktis Norske forskere benytter Svalbard som forskningsplattform

Kvaliteten på forskningen og forskningsinfrastrukturen på Svalbard er høy og tiltrekker seg internasjonalt polarforskningssamarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.