Porteføljeplanen for Klima og polar

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

En sammenstilling av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1.

Klima og polar-porteføljen skal bidra med fremragende forskning som gir resultater av nasjonal og global betydning. Forskningsresultatene skal fylle samfunnets behov for kunnskap om klimasystemet, klimaendringer, effekter av klimaendringer, tilpasning og omstilling til klimaendringer. Videre skal resultatene bidra til kunnskap om de polare områdene for en bærekraftig forvaltning og næringsutvikling. Investeringsmålene uttrykker ønskede samfunnseffekter, og at det norske forskningssystemet har den bredde og dybde som gjør det i stand til raskt å kunne bidra med kunnskap for å møte samfunnsutfordringene.

Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er ikke alene tilstrekkelig for å oppfylle målbildet. Utlysningene og prosjektene må ses i en større sammenheng, og hvert prosjekt som enkeltsteg innenfor en større kjede fra forskning til anvendelse av kunnskap i samfunnet. Innsats gjennom bruk av ulike virkemidler, samhandling med andre porteføljestyrer og internasjonalt samarbeid vil være nødvendig for å oppnå ønskede virkninger og samfunnseffekter.

Analyser, evalueringer og kartlegginger gir oversikt over i hvor stor grad ulike kunnskapsområder er dekket, status for porteføljen og behov for satsinger der kunnskapen er mangelfull. Vi vil måle resultater årlig gjennom porteføljeanalyser, mens vurderinger av virkninger og effekter må gjøres gjennom større analyser og evalueringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.