Porteføljeplanen for Klima og polar

Prioriterte anvendelsesområder

Klima- og polarforskning har viktige anvendelsesområder i flere næringer og samfunnssektorer.

Norsk klima- og polarforskning er viktig for vår forskningsposisjon internasjonalt. Et prioritert anvendelsesområde er derfor å legge til rette for at de norske forskningsmiljøene kan styrke sin kompetanse, sin tverrfaglige tilnærming, sine bidrag til faglig utvikling og kvalitet slik at de fortsetter å styrke Norges bidrag på relevante forskningsarenaer.

Klimaforskning
Det er behov for forskning og innovasjon som gjør det mulig for samfunnet, både privat og offentlig sektor og befolkningen generelt, å forstå og begrense klimaendringene, samt minimere klimarelatert risiko. Videre er det behov for forskning som setter oss i stand til å møte utfordringene klimaendringer medfører for natur og samfunn. Det innebærer kunnskap for politikkutvikling, for klimavennlig næringsutvikling, for sivilsamfunn og hverdagsliv og for den offentlige forvaltningen både på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå samt pålitelige klimatjenester.

Klima er et tema som griper inn i de fleste offentlige og private sektorer, og alle sektorer har ansvar for å bidra til utviklingen av klimaforskningen. Porteføljestyret har som ambisjon å forsterke finansiering av klimarelevant forskning og bidra til kunnskapsoppbygging i og på tvers av sektorene i samfunnet og i porteføljene i Forskningsrådet, som grunnlag for å gjennomføre nødvendige systemendringer for overgang til et klimarobust samfunn med netto null utslipp.

Forskningsdrevet innovasjon og teknologiutvikling er avgjørende for å kutte utslipp både i Norge og internasjonalt, samt omstille og ruste norsk næringsliv til et samfunn med netto null klimagassutslipp. Porteføljestyret vil samhandle med andre porteføljer for å bidra til å oppnå dette.

Polarforskning
I tillegg til forskningsbasert kunnskap om prosesser som styrer polare klima- og miljøutfordringer og effekten de har på miljø og samfunn, skal polarforskningen bidra til å opprettholde Norges rolle og ansvar som polarnasjon. Forskningen skal også bidra med innsikt i de ulike problemstillingene urfolk står overfor. Kunnskapen vil være viktig for å utforme og gjennomføre politikk for å møte fremtidige endringer, redusere klimarisiko, produsere kunnskap for økosystembasert forvaltning, samt sikre bærekraftig ressurs- og næringsutvikling i polarområdene. Internasjonalt forskningssamarbeid i Arktis og Antarktis er et viktig bidrag for en fredelig utvikling. Polarforskningen har et viktig anvendelsesområde innen internasjonale konvensjoner. Mange land bruker resultatene fra polarforskningen direkte i sitt konvensjonsarbeid, samt at assessment reports fra Arktisk råds arbeidsgrupper er viktige bidrag til en rekke internasjonale konvensjoner.

Det er behov for ytterligere kunnskap som grunnlag for økosystembasert forvaltning og bærekraftig næringsutvikling i polarområdene. Flere næringer som for eksempel turist-, fiskeri-, energi- og maritim næring vil ha behov for kunnskapen og å kunne nyttiggjøre seg denne. God formidling av resultatene fra forskningen, involvering av brukere og interessenter gjennom deltagelse i prosjekter, og inkludering av urfolks- og lokalkunnskap, vil bidra til dette.
Forskning på tvers av humanistiske, samfunn-, og naturvitenskapelige fag vil bidra med helhetlige perspektiver og kunnskapsbaserte løsninger for nærings- og samfunnsutvikling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.